ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Health promoting behaviors among caregivers of dementia elderly reciving services from Suanprung Psychiatric Hospital Chiang Mai Province / พรรณี จันทร์อินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1342 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจที่กลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลนครพิงค์ = Health behaviors among persons with coronary artery disease readmission at Nakornping Hospital / วิไลพร หอมทอง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1343 พฤติกรรมสุขภาพของสตรี: กรณีศึกษากลุ่มทำงานจักสาน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Health behavior of women : a case study of Bamboo-cratf workers Nong Kaew subdistrict Hang Dong district Chiang Mai province / เปร่งนภา กาญจนสิงห์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1344 พฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลของสตรีวัยเจริญพันธุ์ชาวปกาเกอญอ = Personal health behavior of Pgak'nyau women in their reproductive years / นรีรัตน์ เรืองกิจเงิน / 2547 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ
กะเหรี่ยง -- สุขภาพและอนามัย
1345 พลวัตของกระบวนการชุมชนในการจัดการปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบ จากเอดส์ : กรณีศึกษาบ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / อภิเดช ชัยราชา / 2547 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
บ้านดงขี้เหล็ก (เชียงใหม่)
เด็ก -- เชียงใหม่
1346 พลวัตของการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเมืองลำปาง / จิตรานุช ณ มา / 2547 /Full Text
Subject
ชุมชน
การใช้ที่ดิน -- ลำปาง
ที่อยู่อาศัย -- ลำปาง
1347 พัฒนาการของกลุ่มอาชีพในชุมชนชนบท / อรุณรัตน์ ยะอนันต์ / 2547 /Full Text
Subject
การแกะสลักไม้ -- เชียงใหม่
ช่างแกะสลัก -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ
อุตสาหกรรมหัตถกรรม -- อาชีพ
หางดง (เชียงใหม่) -- อาชีพ
1348 พัฒนาการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) ระหว่างปี ค.ศ. 1994-2000 = Internet development in Lao P.D.R. during AD.1994-2002 / โชคชัย รัศมีนิล / 2547 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
1349 พัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 3 ปีแรกและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาของผู้ดูแล = Language development of children in the first three years of life and child development promotion on language among caregivers / ปรียาวรรณ จินตานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1350 พัฒนาการในการเพาะเลี้ยงกุ้งและการตอบสนองของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อแรงกดดันในการผลิตและการอนุรักษ์ / วรลักษณ์ ศรอินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์
กุ้ง -- การเลี้ยง
เกษตรกร
1351 พัฒนาการรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรเหมืองฝาย บ้านฝายมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = The Development of water resource management pattern of Muang Fai Organization at Ban Fai Mun, Amphoe Tha Wang Pha, Changwat Nan / นวลจันทร์ ไหลสุพรรณวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
ฝาย -- ท่าวังผา (น่าน)
ทรัพยากรทางน้ำ -- ท่าวังผา (น่าน)
บ้านฝายมูล (น่าน)
1352 ภาพลักษณ์ของวิชาชีพทนายความในจังหวัดเชียงใหม่ / อำนวย ชาติอาษา / 2547 /Full Text
Subject
ทนายความ -- เชียงใหม่
1353 ภาวะซึมเศร้าของผู้เสพติดสุราในคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดลำพูน = Depression among persons with alcohol dependence at mental health clinic, mental health and Psychiatric network hospital, Lamphun Province / อุบล ก๋องแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1354 ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง = Depression among caregivers of person with chronic renal failure / เสาวภา ศรีภูสิตโต / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1355 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / พร้อมบุญ สายช่างทอง / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
ภาวะผู้นำ
1356 ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชา / รุ่งฟ้า ชัยงามเมือง / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
ผู้นำ
ผู้บังคับบัญชา
1357 ภาวะผู้นำของอัยการจังหวัด / ปรีชา เชื้อพลากิจ / 2547 /Full Text
Subject
อัยการจังหวัด
ภาวะผู้นำ
1358 ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ = Nutritional status and food consumption of students at Uttaradit Vocational College / ลำดวน พลอยศรีไพร / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ
บริโภคกรรม
อาหาร
นักเรียน -- อุตรดิตถ์
1359 ภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Mental health status of diabetes mellitus patients, Banthi Hospital, Lamphun Province / วันเพ็ญ โอฬาริกชาติ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1360 ภาวะสุขภาพจิตของสตรีที่คู่สมรสไปทำงานต่างประเทศ = Mental health status of women whose spouses are working abroad / วิลาวัลย์ หมอมูล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75