ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่จำหน่ายจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ โรงพยาบาลสวนปรุง = Self-care behavior of persons with schizophrenia discharged from Huay Din Daam rehabilitation center Suanprung psychiatric hospital / อุรา ทิพย์ประจักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1322 พฤติกรรมการดูแลและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ = Caring behaviors and social support among caregivers of persons with head injuries / ชนัญชิดา โพธิประสาท / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1323 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Tourism behavior of students from Rajabhat Chiang Rai institute, Chiang Rai Province / ฉัตรชัย พัฒนานุภาพ / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย -- นักศึกษา
การท่องเที่ยว
1324 พฤติกรรมการแนะแนวของครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / อุษณีย์ สกุณา / 2547 /Full Text
Subject
ครูแนะแนว -- เชียงใหม่
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
1325 พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสท์ฟู้ดของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Fast food consumption behavior of teenagers in Mueang District, Lampang Province / ภัทราวรรณ สุขพันธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ลำปาง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ฟาสต์ฟูด -- ลำปาง
1326 พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Icecream consumption behavior of consumers in Mueang District, Samut Sakhon Province / ยุวดี มหาวีโร / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ไอศกรีม
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1327 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนการศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / จิรวัฒน์ นันทเสน / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
1328 พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีกำแพงอิฐสามัญเติมช่องโดยการวิเคราะห์แบบไฟไนท์เอเลเมนต์ = The behavior of reinforced concrete buikding frames with common brick-infilled walls under lateral loads by the finite element analysis / คมสัน ศิริพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
กำแพงอิฐ
ไฟไนต์เอลิเมนต์
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
1329 พฤติกรรมการรับแรงอัดแกนเดียวของดินแกรนิตที่ปรับเสถียรภาพด้วยเถ้าลอยผสมซีเมนต์สำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างทาง = Uniaxial compression behavior of cement-fly ash stabilized granitic soils for road construction material / อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง / 2547 /Full Text
Subject
ดินแกรนิต -- การทดสอบ
วัสดุการทาง
ถนน -- ฐานราก
1330 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Consumer behavior in selecting Thai massage service in Mueang District, Lamphun Province / วราภรณ์ หมอนสะอาด / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
การนวด
ผู้บริโภค -- ลำพูน
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
1331 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavioral choice for hotel-services of foreign tourists in Mueang District, Chiang Mai Province / วรรัช จันทรภัทร / 2547 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
1332 พฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สุภศักดิ์ ยอดบางเตย / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
1333 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / เจนจิรา พระบาง / 2547 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล -- การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งท้องถิ่น -- เชียงใหม่
1334 พฤติกรรมการสอนของครูสังคมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Teaching behavior of social studies teachers based on learner centeredness at Dhamma Raj Suksa School, Chiang Mai Province พระมหาธีระศักดิ์ ดวงศิริ / ธีระศักดิ์ ดวงศิริ, พระมหา / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1335 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร / ทิพวัลย์ เบ็ญจรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Ethics, Nursing
1336 พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้เรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 จากการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 = Ethics behavior of the fourth grade level students using internet in private schools affiliated to the Chiang Mai educational service are 1 / สัญญา ใจมั่น / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย -- นักเรียน
อินเตอร์เน็ต
มารยาทในการใช้ออนไลน์
นักเรียน -- เชียงใหม่
1337 พฤติกรรมในการให้การสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชนของผู้ให้การสนับสนุนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Philanthropic behaviors of donors to Non-governmental organizations in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / สุทธิโชค หลินประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
บริการสังคม -- เชียงใหม่
องค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน
เชียงใหม่ -- ประชากร -- พฤติกรรม
1338 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการชำระค่าบริการล่วงหน้าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior of using prepaid mobile telephone system in Mueang District, Chiang Mai Province / รติรส สัมพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
1339 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า = Health promoting behaviors among caregivers of delayed development children / ปริยา ปราณีตพลกรัง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1340 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา = Health promoting behaviors among caregivers of persons with alcohol induced Psychotic disorders / พัชราภรณ์ บุญกันทะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75