ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ผลต้านเชื้อไวรัสของสารสกัดจาก กานพลู ว่านน้ำ สารภี และส้มป่อย ต่อเชื้อไวรัสก่อโรคเริมชนิดที่ 1 และ 2 = Antiviral effect of extracts from Syzygium aromaticum Linn., Acorus calamus Linn.,Mammed siamensis kosterm. and Acacia rugata Merr. on Herpes Simplex virus type 1 and 2 / จิราภรณ์ นิคมทัศน์ / 2547 /Full Text
Subject
พืชสมุนไพร
สารต้านไวรัส
สารสกัดจากพืช
เริม -- การรักษา
1302 ผลทางพันธุพิษของแลนเนทต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรกรอำเภอสารภีและจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการทดสอบไมโครนิวเคลียส = Genotoxic effect of lannate on lymphocytes of agriculturists in Saraphi and Chom Districts Chiang Mai Province using micronucleus test / จินตพัฒน์ นทีวัฒนา / 2547 /Full Text
Subject
แลนเนท
ยาฆ่าแมลง -- พิษวิทยา
ลิย์มโฟซัยต์
เกษตรกร -- ผลกระทบจากยาฆ่าแมลง
เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
1303 ผลที่เกิดขึ้นจากการนำสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารออมสินในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Result of using People Bank loan quality of life development: A case study of government savings Banks in Amphoe Mueang Chiang Mai, Changwat Chiang Mai / สิริชัย ศรีสุวรรณดี / 2547 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
1304 ผลที่ได้รับจากการส่งเด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ / นัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ / 2547 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
เด็ก -- การอบรม
เยาวชน -- การอบรม
1305 ผลยับยั้งของสารผสมของยูจินอล ร่วมกับสารสกัดจากสารภี หนอนตายหยาก และ สาบเสือ ต่อราก่อโรคพืชบางชนิด และ อายุการเก็บของสาร = Inhibitory effect of the combinations of Eugenol and Mammea siamensis kost., stemona tuberosa lour. and chromolaena odonatum king and rob. extracts on some phytopathogenic molds and its shelf life / อรุณ วงศ์จิรัฐิติ / 2547 /Full Text
Subject
การสกัดจากพืช
สารภี
หนอนตายหยาก (พืช)
สารต้านเชื้อรา
โรคราของพืช
Dissertations, academic -- Biology
Eugenol
Plant extracts
Antifungal agents
1306 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด = Mathernatics learning achievement of Prathom Suksa 3 students learning through conceptual attainment model / อิศราภรณ์ ทิพย์วงค์ / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1307 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการใช้รูปแบบซิปปา = Mathematics learning achievement 0f Prathom Suksa 6 students learning through CIPPA model / นุดาวรรณ ตาอินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1308 แผนการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปีเพาะปลูก 254546 = Optimal agricultural planning under the concept of sufficiency economy in The Chao Phraya River Basin, Phayuhakhiri District, Nakhon Sawan Province, 20022003 Crop Year / ขนิษฐา ฟองอินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรรม -- นครสวรรค์
แม่น้ำเจ้าพระยา
1309 พฤติกรรมการใช้น้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / สุดาพร สืบกาสี / 2547 /Full Text
Subject
การใช้น้ำ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
การอนุรักษ์น้ำ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
นักเรียน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่เมาะ (ลำปาง)
1310 พฤติกรรมการใช้บริการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนในตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ประจวบ หน่อศักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
1311 พฤติกรรมการใช้บัตรประจำตัว เอ ที เอ็ม ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ = ATM ID CARD using behavior of students at Rajamangala Institute of Technology, Northern Compus / พิพัฒน์ โสมนัส / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
1312 พฤติกรรมการใช้สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = nsumer behavior in the use of non-bank personal loans in Mueang District, Chiang Mai Province / ทิพวรรณ ช่างนาวา / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
1313 พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards second hand electrical appliances in Chiang Mai municipality, Chiang Mai province / วงกต โอวาทสกุล / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน -- เชียงใหม่
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า -- เชียงใหม่
1314 พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Buying behavior towards instant green tea of consumer in Mueang District, Samut Sakhon Province / อรนุช วงศ์ทัศนีโย / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ชาเขียว
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1315 พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายยี่ห้อ L'OREAL ในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior of buying L'OREAL body care cosmetics in Chiang Mai Province / อนุภพ สุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องสำอาง
ผิวหนัง
1316 พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภฤกษ์ ธนะสาร / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ชาเขียว
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1317 พฤติกรรมการซื้อนมพาสเจอร์ไรซ์ของสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Women's buying behavior regarding Pasteurized Milk in Mueang District, Chiang Mai Province / ศิริพร อังอดุลย์ / 2547 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
นมพาสเจอร์ไรส์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1318 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของข้าราชการสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Female government officers's buying behavior of silk products in Mueang District, Nakhon Ratchasima Province / ปิยวัลย์ นิยมนา / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- นครราชสีมา
ผ้าไหม -- การตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
การซื้อสินค้า -- นครราชสีมา
ข้าราชการ -- นครราชสีมา
1319 พฤติกรรมการซื้อและความพอใจของผู้ซื้อเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง = Purchasing behavior and satisfaction of buyers for local cottonwears / นพมาศ แก้วยานะ / 2547 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- เชียงใหม่
ผ้าฝ้าย -- เชียงใหม่
1320 พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสิน ค้าจากธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ / กรานต์จนรักษ์ อุทัยไกรรักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถานบริการสปา -- เชียงใหม่
การซื้อสินค้า -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75