ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ตอภาวะซึมเศร้าของคนพิการ = Effect of rational emotive behavior therapy program on depression among disabled persons / หยาดชล หนูหุ่น / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมบำบัด
คนพิการ -- พฤติกรรม
ความซึมเศร้า
จิตบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์
1282 ผลของโปรแกรมฟื้นฟูช่องปากต่อภาวะสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุโรคมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = Effect of oral rehabilitation program on oral health status of the elderly with head and neck cancer receiving radiotherapy / มนัสสา สิงห์เฉลิม / 2547 /Full Text
Subject
ช่องปาก -- การดูแลและสุขวิทยา
ศีรษะและคอ -- มะเร็ง
การฉายรังสี
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Oral health -- in old age
Head and neck neoplasms
Radiotherapy
1283 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการกับอาการหายใจลำบากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of dyspnea management promotion program on quality of life among persons with chronic obstructive pulmonary disease สินีนาฏ ป้อมเย็น / สินีนาฎ ป้อมเย็น / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1284 ผลของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด กลูเตน และสารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตต่อสมบัติรีโอโลยีของเบอร์เกอร์เศษเนื้อนกกระจอกเทศ = Effects of soy protein isolate, gluten and sodium tripolyphosphate on rheological properties of ostrich-meat / เผด็จ ฉั่วตระกูล / 2547 /Full Text
Subject
โปรตีนเกษตร
โปรตีนจากพืช
เนื้อนกกระจอกเทศ
เบอร์เกอร์
1285 ผลของพัมมิซต่อผลผลิตและคุณภาพฝรั่ง = Effect of Pumice on yield and quality of Guava / บุญคง ก่าซัวเฮ่อ / 2547 /Full Text
Subject
ฝรั่ง -- การเจริญเติบโต
ฝรั่ง -- การปลูก
พัมมิซ
อาหารเสริม
1286 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อรูปแบบของไอโซไซม์และระดับโพรลีนอิสระในใบลำไยพันธุ์ดอ พันธุ์ชมพู และพันธุ์เบี้ยวเขียว = Effect of potassium chlorate on isozyme patterns and free proline levels in longan cv. Dor , Chompoo and Biewkiew leaves / รุ่งเกียรติ แก้วเพชร / 2547 /Full Text
Subject
โปแตสเซียมคลอเรต
ไอโซไซม์
ลำไย -- การเจริญเติบโต
ลำไย -- การปลูก
1287 ผลของไฟเตสต่อการย่อยได้ของฟอสฟอรัสในสุกรระยะรุ่น = Effect of phytase on phosphorus digestibility in growing pigs / ยุทธการ มณีเทศ / 2547 /Full Text
Subject
เอนไซม์ไฟเตส
เอนไซม์
ฟอสฟอรัส
สุกร -- อาหาร
1288 ผลของภาชนะบรรจุและแอนติออกซิแดนท์ต่อการเปลี่ยนสีของลิ้นจี่ = Effect of packaging and antioxidant on discoloration of Lychee / ประไพ ถูกหมาย / 2547 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่กระป๋อง
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
ภาชนะบรรจุอาหาร
แอนติออกซิแดนท์
1289 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ = Effect of supporttive-educative nursing system on self-care for falls prevention among ekderly / กมลทิพย์ ภูมิศรี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1290 ผลของวิธีเบ่งคลอดต่อระยะเวลาเบ่งคลอด สภาพทารกเกิดใหม่และวิธีการคลอด = Effects of pushing methods on pushing time, neonatal status, and mode of delivery / ทิพย์วรรณ ประสาสน์ศักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1291 ผลของสนามไฟฟ้าต่อการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนในตัวทำอากาศร้อนแสงอาทิตย์ = Effect of electric field on heat transfer enhancement in solar air heater / วสันต์ เจียตระกูล / 2547 /Full Text
Subject
สนามไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ความร้อน -- การถ่ายเท
เครื่องทำน้ำร้อน
1292 ผลของสารกำจัดวัชพืชหลังงอกต่อโรคใบไหม้ในข้าว = Effects of postemergence herbicide on blast disease in rice / วิศรุต อุตโพธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบไหม้
ยากำจัดวัชพืช
1293 ผลของสารเจืออาหารและภาชนะบรรจุต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลและสีของเนื้อลำไยอบแห้งพันธุ์ดอ = Effect of food additives and packaging materials on the alteration of sugar and colour of dehydrated longan (Daw ev.) / พงษ์ศักดิ์ แก้วจินดา / 2547 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ลำไย -- การเก็บและรักษา
1294 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาวที่มีต่อการสืบพันธุ์ของแมลงวันบ้าน = Effects of white kwao khruea extracts on the reproduction of house fly (Musca domestica L.) / ลักขณา ร่มเย็น / 2547 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว
แมลงวัน -- การสืบพันธุ์
1295 ผลของสารสกัดใบรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ในการต้านการเหนี่ยวนำ ให้เกิดไมโครนิวเคลียสโดยสารฆ่าแมลงเมโธมิล = Antagonistic effect ot Thunbergia laurifolia Lindl. leaf extract on micronucleus induction by Methomyl insecticide / สกาวรัตน์ บุญยะรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertaions, academic -- Toxicology
Plant extracts
Insecticides
Methomyl
1296 ผลของสารสกัดหยาบของโด่ไม่รู้ล้ม (Elephantopus scaber Linn.) และตะโกนา (Diospyros rhodocalyx Kurz.) ต่อสมรรถภาพทางเพศในหนูขาวเพศผู้ = Effects of crude extracts of Elephantopus scaber Linn. and Diospyros rhodocalyx Kurz. on sexual potency in male rats / วิมลา ดีแท้ / 2547 /Full Text
Subject
โดไม่รู้ล้ม
ตะโกนา
สารสกัดจากพืช
สมรรถภาพทางเพศ
หนูขาว -- การสืบพันธุ์
1297 ผลของสารสกัดหยาบจาก Eugenia spp. (Myrtaceae) ที่มีต่อไรทะเล (Artemia salina Leach) เชื้อรา Cladosporium cladosporioides และแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด = Effects of crude extracts from Eugenia spp. (Myrtaceae) on Artemia salina Leach, cladosporium cladosporioides and some pathogenic Bacteria / ดรุณลักษม์ จันทยศ / 2547 /Full Text
Subject
กาบพลู
สารสกัดจากพืช
ไรทะเล -- การกำจัด
เชื้อรา -- การเจริญเติบโต
1298 ผลของสุคนธบำบัดต่อการผ่อนคลายของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม = Effect of aromatherapy on relaxation among patients insurgical critical care unit / วราภรณ์ แย้มมีศรี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1299 ผลของอัตราการใช้ปุ๋ยต่อลักษณะสมบัติของน้ำซึมใต้แปลงปลูกผักคะน้าที่รดโดยน้ำเสียชุมชน น้ำทิ้งจากระบบบำบัดขั้นต้นและน้ำบาดาล = Effects of fertilizer application rates on infiltrate quality from Kale plots irrigated by domestic wastewater, Primary treatment effluent and groundwater / จุไรลักษณ์ ศรีธิวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
น้ำเสียชุมชน -- การนำกลับมาใช้ใหม่
น้ำเสีย -- การบำบัด
คะน้า -- การปลูก
คะน้า -- ปุ๋ย
1300 ผลได้เชิงเศรษฐศาสตร์และผลได้เชิงมนุษย์ของการดำเนินงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Economic and humanistic outcomes of pharmaceutical care activities for HIV-Infected persons at Kokha Hospital / อดิศยา เวลาดี / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกาะคา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา
HIV-positive persons -- Lampang Province
Outcome assessment (Medical care)
Pharmaceutical care


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75