ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ผลของการให้น้ำต่อการบานของดอก องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพของกาแฟอราบิก้า = Effects of water regimes on flowering, yield compoments and quality of Arabica Coffee / พริมลักษณ์ ประพุทธ์พิทยา / 2547 /Full Text
Subject
กาแฟ -- การเจริญเติบโต
กาแฟ -- การปลูก
ความชื้นในดินกับพืช
1262 ผลของการออกกำลังกายโดยวิธีการเดินเร็ว และการเต้นแอโรบิคต่อความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง = Effect of brisk walking exercise and aerobic dance on blood pressure among persons with hypertension / จิตราภรณ์ ธุรี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Walking
Blood pressure
Hypertension
1263 ผลของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร ในลุ่มน้ำแม่แตงตอนล่าง : กรณีศึกษาบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of tourism activities on land use and resource Management in Lower Mae Taeng Watershed : a case study of Mae Taman Village, Kuet Chang sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ดวงพร เพิ่มสุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยว -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำแม่แตง
1264 ผลของกิจกรรมแนะแนวต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Effects of guidance activeities on self-esteem of prathom suksa 4 Hill Area Students / พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 -- นักเรียน
ความนับถือตนเองในเด็ก
การแนะแนว
นักเรียนประถมศึกษา
ความนับถือตนเอง
1265 ผลของเกลือเคมีและสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effect of chemical salts and coating materials on postharvest quality of mandarin cv. Sai-Nam-Pung / วาสนา การะเกตุ / 2547 /Full Text
Subject
ส้ม -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สารเคลือบผิว
ไคโตแซน
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
ส้ม -- การเก็บเกี่ยว
1266 ผลของเกลือและสารช่วยย้อมบางชนิดต่อการดูดซับสีสกัดจากแก่นไม้ขนุนโดยเส้นด้ายฝ้าย = Effects of some salts and dye auxiliaries on the adsorption of dye extracted from heartwood of artocarpus integrifolia by Cotton Yarn / พันธ์ศิริ มูลศรี / 2547 /Full Text
Subject
สีย้อมและการย้อมสี
สีย้อมจากพืช
แก่นไม้ขนุน
ฝ้าย
1267 ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และสารทำงาน ที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิดที่สภาวะวิกฤต = Effects of inner diameter and working fluids on internal flow patterns of closed-end oscillating heat pipers at critical state / อนุรัตน์ เทวตา / 2547 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
วิทยาศาสตร์การไหล
1268 ผลของข้าวสารพันธุ์ต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และการทำลายของด้วงงวงข้าว = Effect of milled rice varieties on the development and damage of rice weevil (sitophilus oryzae L.) / กนกวรรณ ศักดิ์สุริยา / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
ด้วงงวงข้าว -- การเจริญเติบโต
1269 ผลของความเข้มแสงและขนาดของหัวพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของออนิโธกาลัม = Effect of light intensity and bulb size on growth and development of Ornithogalum / จารุฉัตร เขนยทิพย์ / 2547 /Full Text
Subject
ออนิโธกาลัม -- การเจริญเติบโต
ออนิโธกาลัม -- พันธุ์
ไม้ดอก
แสง -- ความเข้ม
1270 ผลของความเร็วน้ำไหลขึ้นต่อสมรรถนะของระบบอีจีเอสบี ในการบำบัดน้ำเสียมูลสุกร = Effects of upflow liquid velocity on performances of EGSB system treating piggery wastewater / วัชระ พจี / 2547 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการแบบตะกอนเร่ง
มูลสุกร
การกำจัดของเสีย
1271 ผลของโค้งเลี้ยวและอัตราส่วนสนทัดที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อน แบบสั่นปลายปิดที่สภาวะวิกฤต = Effects of meandering turns and aspect ratios on internal flow patterns of closed-end oscillating heat pipes at critical state / นำพร ปัญโญใหญ่ / 2547 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
วิทยาศาสตร์การไหล
1272 ผลของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเกิดโรคราเขียวในผลส้มเขียวหวาน = Effect of antagonistic microorganisms on Green mold disease in Tangerine fruit / ขจีวรรณ จูสกุล / 2547 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- โรคและศัตรูพืช
โรคราของพืช
จุลินทรีย์
1273 ผลของชนิดและปริมาณของสารเสริมต่อการระเหยของแอมโมเนียขณะ หมักปุ๋ยจากผักตบชวาและใบไม้แห้ง = Effects of types and quantity of additives on ammonia volatilization during composting of water hyacinth and dry leaves / ชยาบัน วิจิตรุจนพันธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
แอมโมเนีย
ผักตบชวา
1274 ผลของชุดสื่อประสมที่มีต่อความรู้เรื่องวัตถุเจือปนในอาหารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน = Effects of a multi-media packages on knowledge food additives of students at certificate level of Lumphun Technical College / ศิริพรรณี กล่อมเกลา / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ
อาหารไทย (ภาคเหนือ
วัตถุเจือปนในอาหาร -- ลำพูน
นักศึกษา -- ลำพูน
1275 ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effect of walking exercise program on functional capacity among person with heart failure / พิมพ์ใจ ฉุนจะโปะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1276 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of maternal participation program on fear among preschoolers rceiving intravenous fluid infusion / ปิย์วรา ตั้งน้อย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1277 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบในผู้ป่วยระบบประสาทภาวะวิกฤต = Effects of participatory learning program on knowledge and practices among nurses regarding Pneumonia prevention in critical neurological patients / อนุรักษ์ หน่อตุ้ย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1278 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of empowernment program on health behaviors among persons with chronic obstructive pulmonary disease / เมธิณี จันติยะ / 2547 /Full Text
Subject
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
พฤติกรรมสุขภาพ
1279 ผลของโปรแกรมเดินออกกำลงกายต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ = Effect of walking exercise program on depression among the elderly / รัชดา เรืองถนอม / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1280 ผลของโปรแกรมฝึกความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคที่มีต่อความหวัง และความเข้มแข็งในการมองโลกของเยาวชน = Effect of adversity quotient program on hope and sense of coherence in the youth / ตะวัน วาทกิจ / 2547 /Full Text
Subject
เยาวชน -- เชียงใหม่
ความหวัง (จิตวิทยา)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75