ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ผลของการใช้สื่อประสมต่อความรู้ในการเลือกซื้ออาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ = The Effectiveness of multimedia usage for knowledge of selecting and buying food of Phrae Vocational College Students / โสพิศ วงศ์คำลือ / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ -- นักศึกษา
อาหาร -- การจัดซื้อ
สื่อการสอน
การซื้อสินค้า
1242 ผลของการใช้โอโซนต่อคุณภาพและสารพิษตกค้างหลังการเก็บเกี่ยวส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effects of ozone treatments on postharvest quality and pesticide residue of mandarin cv. Sai Nam Pung / อภินันท์ มณีพงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- การเก็บเกี่ยว
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
โอโซน
1243 ผลของการตัดแต่งช่อดอกต่อการติดผล การร่วงของผล คุณภาพของผล และผลผลิตของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย = Effect of panicle thinning on fruit set, fruit drop, fruit quality and yield of Lychee cv. Hong-Huay / วินัย วิริยะอลงกรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การปลูก
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
ลิ้นจี่ -- การเจริญเติบโต
1244 ผลของการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of caregiver preparation on activities of daily living among the elderly with stroke / จุไร เกลี้ยงเกลา / 2547 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ดูแลผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Cerebrovascular disorders -- in old age
1245 ผลของการเติมไนโอเบียมและโคบอลต์ที่มีต่อสมบัติไดอิเล็กทริกของแบเรียมไทเทเนตเซรามิกชนิดเอกซ์ 7 อาร์ = Effects of niobium and cobalt addition on the dielectric properyies of X7R barium titanate-based ceramics / นดา ณ นคร / 2547 /Full Text
Subject
ไดอิเล็กทริก
แบเรียมไทเทเนต
วัสดุเซรามิก
1246 ผลของการบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Effects of packaging on quality of milled rice cv. Khao Dawk Mali 105 / ขนิษฐา คำวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- การบรรจุหีบห่อ
ข้าว -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- การวิเคราะห์
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
1247 ผลของการปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลแลความซึมเศร้าของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระหว่างรับเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา / เพ็ญศรี วงศ์แก้ว / 2547 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา
เหตุผล
อารมณ์
ความวิตกกังวล
ความซึมเศร้า
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Anxiety
Depression
Cervix neoplasms
Drug therapy
Dissertations, academic -- Counseling psychology
Counseling
Cervix neoplasms -- Drug therapy
Radiotherapy
1248 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกของกล้ามเนื้อหัวไหล่ กล้ามเนื้อแขน และกล้ามเนื้อลำตัว ต่อความแม่นยำในการยิงประตูแฮนด์บอล = The effect of plyometrics training of shoulder, arm and trunk muscles to the accuracy in habdball shooting / เอนก โคแพร่ / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย -- นักกีฬา
แฮนด์บอล -- การฝึก
นักกีฬา -- การฝึก
1249 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแม่นยำ ในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอล = The Effects of Ploymetric training upon jump shot accuracy of Basketball players / นพดล อินทะปัญโญ / 2547 /Full Text
Subject
นักบาสเกตบอล -- การฝึก
บาสเกตบอล -- การฝึก
นักกีฬา -- การฝึก
การฝึกกีฬา
1250 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on food consumption behaviors in chronic renal failure patients receiving hemodialysis / ศศิธร ชิดนายี / 2547 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง -- โภชนบำบัด
ไต -- โรค
อาหารสำหรับผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
Nursing theory
Eating
Kidney failure, chronic
Hemodialysis
1251 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of pulmonary rehabilitation with family support on quality of life among chronic obstructive pulmonary disease / กมลวรรณ จันตระกูล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1252 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of cardiac rehabilitation on functional capacity and quality of life among the elderly with coronary artery disease / กัณหา ปานสมุทร์ / 2547 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- การพยาบาล
หัวใจ -- โรค -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจ -- หลอดเลือด
หลอดเลือดโคโรนารีย์
ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Cardiac care facilities
Quality of life
Coronary disease
1253 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันระหว่างมารดาทารกของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Effect of information and emotional support on maternal-infant bonding behaviors of mothers of preterm infants / ศศิธร สัณหภักดี / 2547 /Full Text
Subject
มารดาและทารก
ทารกคลอดก่อนกำหนด
ความรักของมารดา
1254 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = Effect of group empowerment on sels-care agency among HIV infected persons / จุฬารัตน์ สุริยาทัย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1255 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน = Effect of group empowerment on self-care agency among persons with diabetes mellitus / บุษกร อ่อนโนน / 2547 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
1256 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of health information using group process on self-care behaviors of the elderly with hypertension / สุพรรัตน์ ซี่โฮ่ / 2547 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
ความดันเลือดสูง -- สุขภาพและอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Group process
Self care -- in old age
Hypertension -- in old age
1257 ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Effects of feedback provision on different mathematics learning achievement of Prathom Suksa 4 Students / ลัดดาวรรณ เขมาภิรมย์ / 2547 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลทางการศึกษา -- ตาก
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- ตาก
1258 ผลของการให้ความร้อนต่อกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์ดอ = Effect of heat treatment on polyphenol oxidase activity during chilling injury of Longan fruit cv. Daw / วัชรี สุขวิวัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- พันธุ์ดอ
ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
1259 ผลของการให้ความรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะ = Effects of providing education and feedback on practice for prevention of nosocomial urinary tract infection among nursing personnel / พิมพา ปันตั๋น / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1260 ผลของการให้ความรู้และข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effect of educational instruction and information feedback on practice of infection prevention among housekeepers at Chiang Rai Prachanukroh hospital / บัญจมน ชัยวรางกูล / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Infection control
ขยะทางการแพทย์
การกำจัดขยะ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ขยะติดเชื้อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75