ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ผลการฝึกความคล่องตัวของนักกีฬาเทนนิส วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Result of agility training of Chiang Mai Physical Education College Tennis athletes / ผกากาญจน์ มุ่งหน้าที่ / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เทนนิส
นักกีฬา -- การฝึก
การเคลื่อนไหว
1222 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกบนพื้นทรายต่อแรงเหยียดขา และความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอล = The Effect of Ploymetric training on sand on quadriceps strength and vertical jump in Basketball players / ปวีณา คำราพิช / 2547 /Full Text
Subject
นักบาสเกตบอล -- การฝึก
บาสเกตบอล -- การฝึก
การกระโดด
1223 ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคเอสทีเอดี = Science learning outcome of Mathayom Suksa 3 students learning through STAD Technique / อรุณี ใจหนิม / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เอสทีเอดี
1224 ผลการเรียนและทัศนคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ยึดการวัดและประเมินผลตามเส้นคุณภาพของผู้เรียน = Learning outcome of and attitude towards Mathematics learning substance based on learners' quality performance evaliation / กรกมล แกล้วกล้า / 2547 /Full Text
Subject
การประเมินผลทางการศึกษา
คณิตศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1225 ผลการสอนเขียนบทความแบบเน้นกระบวนการโดยใช้กลวิธีทางสังคมที่มีต่อความสามารถในการเขียนและทักษะทางสังคมของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effects of article writing process approach teaching through social strategies on writing ability and social skills of Thai major students, Chiang Mai University / จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- การเขียน
การเขียนบทความ
1226 ผลการสอนแบบ เค ดับบลิว แอล พลัส ที่มีต่อการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Results of KWL-Plus approach on reading for main ideas of Prathom Suksa 6 Students / อนงค์นาฎ เวชกิจ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1227 ผลการสอนอ่านโดยการวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดที่มีต่อความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Effects of teaching reading through analyzing thought patterns on writing ability of Mathayom Suksa 4 students / ประพินท์ สังขา / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1228 ผลการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อการลดน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน = Effect of counseling regarding food-based dietary guidelines for Thai on weight loss among obese students / พิสมัย นนประสาท / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ
โรคอ้วน
การควบคุมน้ำหนัก
นักเรียน -- เชียงราย
1229 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนสายศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย = Effects of group counseling on career decision making of Mathayom Suksa 4 language art program students, Dara Academy / กนกวรรณ นวลนันตา / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย -- นักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
อาชีพ
1230 ผลการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of nutrition education on food consumption and self health care of non-insulin dependent diabetes mellitus patients at Mae Ai Hospital, Chiang Mai Province / รุ่งทิวา มุกดาสนิท / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่อาย
โภชนาการ
บริโภคกรรม
อาหาร
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อินซูลิน
1231 ผลของ N-acetylcysteine ต่อการป้องกันพิษของพาราควอทในหนูขาว = Protective effect of N-acetylcysteine on paraquat toxicity in rats / มณี เขม้นเขตรการ / 2547 /Full Text
Subject
พาราควอท
พาราควอท -- พิษวิทยา
ยากำจัดวัชพืช -- พิษวิทยา
หนูขาว -- การทดลอง
Dissertations, academic -- Toxicology
Acetylcysteine
Paraquat -- toxicity
1232 ผลของกรดซิตริก กรดแอสคอร์บิค โซเดียมอิริทอร์เบต และแคลเซียมคลอไรด์ต่อสีของลำไยอบแห้งพันธุ์ดอ = Effect of Citric Acid, Ascorbic Acid, Sodium Erythorbate and Calcium Chloride on the colour of Dehydrated Longan (Daw cv.) / ณภัทร ปวีณพงษ์พัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ลำไย -- การเก็บและรักษา
กรดมะนาว
กรดแอสคอร์บิค
แคลเซียมคลอไรด์
1233 ผลของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง อบายมุข 4 ต่อการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of participatory learning process on apayamukha 4 on students' problem-solving thinking, Ban Mae Khue School, Doi Saket District, Chiang Mai Province พระมหาเสาร์แก้ว มูลศรี / เสาร์แก้ว, พระมหา / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด -- นักเรียน
อบายมุข
การแก้ปัญหา
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
1234 ผลของกลุ่มจิตศึกษาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Effect of group psychoeducationon stress among caregivers of person with schizophrenia / อัจฉราวรรณ ตรียวง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1235 ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อความเหนื่อยล้าของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ = Effect of support group on fatigue among women with gynecologic cancer / ปานจันทร์ อิ่มหนำ / 2547 /Full Text
Subject
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดลำปาง
อวัยวะสืบพันธุ์หญิง -- มะเร็ง
ความล้า
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
1236 ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ = Effect of support group on health behaviors among patients undergone cardiac valvular replacerment / ศรัทธา แขดวง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1237 ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งแผลไหม้โดยพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Effects of participatory problem - solving for prevention of burn wound infection among nurses at Surat Thani Hospital / ศิริรัตน์ ปรีชาปัญญากุล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1238 ผลของการขาดฟอสฟอรัสต่อสมรรถนะของระบบยูเอเอสบี = Effects of phosphorus deficiency on performances of UASB system / อลงกรณ์ ศิริพัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสฟอรัส
น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการแบบตะกอนเร่ง
น้ำเสีย -- การบำบัด
1239 ผลของการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของญาติต่อภาวะสุขภาพของผ้ป่วยหลังการผ่าตัดเนื้องอกสมองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of providing participatory activities of relatives on health conditions after surgery of Brain Tumor Patients, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ถนิมนันท์ อรุณกิจ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Health Promotion
Brain neoplasms -- Surgery
Postoperative care
สุขภาพ
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สมอง -- เนื้องอก
1240 ผลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อสมบัติของเซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต = Effect of particle size distribution on properties of lead magnesium niobate cermics / สมศักดิ์ บุญแจ้ง / 2547 /Full Text
Subject
เลดแมกนีเซียมไนโอเบต
อนุภาค
วัสดุเซรามิก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75