ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ผลกระทบจากการจัดการปัญหาขยะในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Impacts of solid waste management problems in the Chiang Mai Municipality / ต่อพงษ์ โฆสิโต / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
การจัดการของเสีย -- เชียงใหม่
ขยะ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1202 ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างกรมปศุสัตว์ที่มีต่อข้าราชการกรมปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ / วุฒิชัย คำดี / 2547 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- เชียงใหม่
กรมปศุสัตว์ -- การบริหาร
กรมปศุสัตว์ -- ข้าราชการ
1203 ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อข้าราชการสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย / อาพร วิเชียรบุตร / 2547 /Full Text
Subject
กระทรวงศึกษาธิการ -- การจัดส่วนราชการ
การจัดส่วนราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาวิทยาลัย -- ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
1204 ผลกระทบทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของเขื่อนกั้นน้ำเค็มปากระวะต่อชาวประมงพื้นบ้าน = Social and enveronmental impacts of Pakrawa saltwater blocking dam to local fisherfolk / จาตุรนต์ จันทรากุล / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
เขื่อน -- ผลกระทบต่อสังคม
เขื่อน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากเขื่อน -- สงขลา
1205 ผลกระทบทางสุขภาพของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากภาพยนตร์โฆษณาอาหารว่างทางโทรทัศน์ = Health impacts from tevision advertising of snaks on primary schoolchidren / ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
เด็ก -- โภชนาการ
โฆษณาทางโทรทัศน์กับเด็ก
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
1206 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการประกอบอาชีพไม้แกะสลัก : กรณีศึกษา บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Health impact from wood-carving occupation : a case study of Baan Tha-Wai, Khun-Kong subdistrict, Hang Dong district, Chiang Mai province / อุบล สิงห์แก้ว / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1207 ผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิต่อผู้ให้บริการสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา = Health impact from the primary care policy on health care providers at Nakhon Ratchasima province / นันทวัน อัครนันทกุล / 2547 /Full Text
Subject
วิทยานิพนธ์ของทันตแพทย์
1208 ผลการใช้กลวิธีการเรียนแบบไตร่ตรองที่มีต่อความสามารถทางการพูดและการประมวลความคิดในการพูดของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ = Effects of using reflective learning strategy on speaking ability and conceptualization on speaking of Rajabhat Institute Chiangmai students / จุธารัตน์ ยุกตะบุตร / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การเรียน
ภาษาไทย -- การพูด
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
1209 ผลการใช้การสอนแบบระดมสมองที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ต่างกัน = Effects of using brainstorming - based teaching on problem solving ability of Prathom Suksa 6 students with different emotional quotient levels / อภิกา จัตุกุล / 2547 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอน
การแก้ปัญหา
1210 ผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Effects of using extensive reading activities on Thai writing ability and attitude towards reading of Mathayom Suksa 2 students / บุญรอด โชติวชิรา / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1211 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาต่อความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Effects of CIPPA model activity package on diligence of Prathom Suksa 5 students / มัณฑกานต์ เชื้อสะอาด / 2547 /Full Text
Subject
ความขยัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา
1212 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Effect of using science activity packages on learning achievment and decision making ability of mathayom suksa 4 students / ปริญญา บุญเกตุ / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การตัดสินใจ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
1213 ผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการใช้เครื่องมือการทดลองในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ = Effects of using experiment activity packages on physics learning achievement and instrument using skills in physics laboratory of Rajabhat Institute Students / ชูจิต สาระภาค / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ -- นักศึกษา
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ฟิสิกส์ -- การทดลอง
1214 ผลการใช้วิธีการต่อบทเรียน เรื่อง หลักธรรมพัฒนาตนเพื่อมงคลแห่งชีวิต ต่อพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of using jigsaw technique on Mathayom Suksa I students' group working behavior regarding buddha dharma principles of self development for virtue life, SanpatongWittayakom school, Chiang Mai province / อรทัย อินตา / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม -- นักเรียน
การทำงานกลุ่มในการศึกษา
การพัฒนาตนเอง
นักเรียน -- พฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1215 ผลการใช้สื่อทดแทนในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง โลกแห่งแสงสี = Outcomes of using substituted materials in instruction of physical and biological science subject on light and colors / นารีรัตน์ มะโนพรม / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์กายภาพ
โลก
สื่อการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
1216 ผลการใช้แหล่งวิทยาการชุมชนประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพย์ในดิน = Effects of using community resources in science instruction on the topic of natural resources of earth / ปาริชาติ สุจริต / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลพบุรี
1217 ผลการดำเนินการของกลุ่มควบคุมคุณภาพต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันของแหลมคมตำหรือบาดในบุคลากรพยาบาล = Effects of quality control circle on preventive practices of needlesticks or sharp injury among nursing personnel / อรุณศรี วัดถือธรรม / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1218 ผลการดำเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Result of the implementation of tourism promotion policy to the hotel business in Amphoe Mueang Chiang Mai, Changwat Chiang Mai / เกรียงไกร ป่าเขียว / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
โรงแรม -- เชียงใหม่
การจัดการโรงแรม -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1219 ผลการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลำปาง = Effect of caregiver preparation on activities of daily living for stroke patients at Lampang Hospital / จรรยา ทับทิมประดิษฐ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Activities of daily living
Cerebrovascular disorders
1220 ผลการบริหารจัดการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ / นิติ ในพรหม / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน -- งบประมาณ
งบประมาณโรงเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75