ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 ปัญหาและอุปสรรคของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = Problems and obstacles of the constitutional court in checking the use of state power o political officers / สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง / 2547 /Full Text
Subject
ศาลรัฐธรรมนูญ
นักการเมือง -- ไทย
1182 ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา / ณัฐชา เชื้อทอง / 2547 /Full Text
Subject
ภาษี
เทศบาล -- พะเยา
1183 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กรมรบพิเศษที่ 5 = Problems and obstacles in the implementation of the anti-narcotic policy of the Wiwatpolmueang School, Special Force Regiment 5 / ฉลวย อ่อนคำ / 2547 /Full Text
Subject
กรมรบพิเศษที่ 5
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
ยาเสพติด -- แม่ริม (เชียงใหม่)
1184 ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจพิสูจน์ผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 : กรณีศึกษาสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานคุมประพฤติภาค 5 และสำนักงานคุมประพฤติภาค 6 / ลัดดา นันทชารักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานคุมประพฤติ ภาค 5
สำนักงานคุมประพฤติ ภาค 6
ยาเสพติด
คนติดยาเสพติด -- ไทย (ภาคเหนือ)
1185 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / วรกานต์ สุภากาศ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
1186 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 / พรพิมล รัตนกมลรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
1187 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / จีรพรรณ คำออน / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การคลัง -- เชียงใหม่
1188 ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการด้านการขอใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน = Problems and obstacles in customer's service in the application for electricity unit usage, the provincial electricity of Lamphun Province / สมลักษณ์ พันธัย / 2547 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
1189 ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแนวทางการจัดการ : กรณีศึกษาในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Environmental community problems and management: a case study in Chiang Mai Municipality Community Area / ปรัชญา ทวีกุล / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
ชุมชน -- เชียงใหม่
1190 โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการกระโดดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Training program to increase jumping ability of Chiang Mai University demonstration school volleyball athlettes / วัชรินทร์ มีทรัพย์ / 2547 /Full Text
Subject
วอลเลย์บอล -- การฝึก
นักวอลเลย์บอล -- เชียงใหม่
การกระโดด
1191 โปรแกรมการเรียนรู้เอสพีเอสเอสบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = SPSS learning program via internet / วิภาพร ถาริปน / 2547 /Full Text
Subject
เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อินเตอร์เน็ต
1192 โปรแกรมติดตามพัสดุคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตของบริษัท เชียงใหม่หัตถกรรม จำกัด / ธนา ญาณิสราพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่หัตถกรรม -- สินค้าคงคลัง
การควบคุมสินค้าคงคลัง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1193 โปรแกรมออนไลน์สำหรับสนับสนุนงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏลำปาง = Online program for supporting secretarial work at the Office of the President, Rajabhat Inatitute Lampang / จารุวรรณ เครือตัน / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏลำปาง. สำนักงานอธิบดี
งานสำนักงาน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานอัตโนมัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขานุการ
1194 ผลกระทบของการนำเอา จีเอ็มพี มาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ = Impact of GMP implementation for drinking water industry in Chiang Mai province / ธัญญรัตน์ ยะยอง / 2547 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด -- การควบคุมการผลิต
น้ำดื่ม -- มาตรฐาน
สุขาภิบาลโรงงาน
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
1195 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาภาคเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Impact of government policy adjustment in educational loan funds on private vocational training schools and colleges in Mueang Chiang Mai District / นิรันดร์ บุญศรี / 2547 /Full Text
Subject
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
ทุนการศึกษา -- เชียงใหม่
สินเชื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
1196 ผลกระทบของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Impact of caged fish culture on water quality and diversity of phytoplankton in reservoirs of Mae Moh Power plant / ชินุมา ปิ่นเกตุ / 2547 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช
ปลา -- การเลี้ยง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อ่างเก็บน้ำ -- ลำปาง
คุณภาพน้ำ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
1197 ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อผู้ให้บริการ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Impact of universal health care coverage project to the provider and the providers - patients relationship in Uttaradit province / รุ่งทิวา มาบัว / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
บริการทางการแพทย์ -- อุตรดิตถ์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- อุตรดิตถ์
1198 ผลกระทบของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในจังหวัดแพร่ / ณกฤษพงษ์ เดือนดาว / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
แพร่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
แพร่ -- ภาวะสังคม
แพร่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1199 ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ / ศศิธร ศิริมหาราช / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
สุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Political science
National health programs
Health personnel
1200 ผลกระทบของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / วีระศักดิ์ มีบุญมาก / 2547 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การบริหารงานบุคคล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75