ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Construction of management information system operational manual, Ban Tho Mueang Lung School, Mueang Chiang Mai District / ชวลิต แพถนอม / 2547 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
102 การจัดทำธรรมนูญโรงเรียนหัวฝายวิทยาคาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / พิเชษฐ คันธรส / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
103 การจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านออน หมู่ที่ 14 เขตเทศบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชัยงใหม่ = Environmental sustainable development community planning by people participation of Ban Oon community Mu 14, San Kamphaeng Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / นาฏฤทัย นิยมไทย / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาแบบยั่งยืน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
104 การจัดบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / มนูญ บูรณพัฒนา / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
บริการสังคม -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
105 การจัดปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / นิยม สุวรรณพรหม / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนจอมทอง
ครู -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
106 การจำแนกพันธุ์บัวอุบลชาติโดยการวิเคราะห์ไอโซไซม์ = Varietal identification of water lily by Isozyme analysis / สุพัตรา ปทุมเมือง / 2547 /Full Text
Subject
บัว -- พันธุ์
บัว -- การจำแนก
ไอโซไซม์
107 การจำแนกลำไยพันธุ์ดอโดยวิธีสัณฐานวิทยา เซลล์พันธุศาสตร์และอิเล็กโทรโฟรีซิส = Identification of Longan var. Daw by Morphological, Cytogenetic and Electrophoretic Methods / สลิลรัตน์ วิชัยพานิช / 2547 /Full Text
Subject
ลำไย -- การจำแนก
ลำไย -- พันธุ์ดอ
ลำไย -- สัณฐานวิทยา
108 การจำลองแบบสภาพอากาศเขตภูมิภาคบริเวณแอ่งแม่โขงตอนกลาง = Simulation of regional climate model over the Central Mae Khong Basin / ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง / 2547 /Full Text
Subject
แอ่งแม่โขง -- ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศวิทยา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
109 การช่วยเหลือเด็กกำพร้าอันเนื่องมาจากโรคเอดส์โดยชุมชน / ศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
เด็กกำพร้า -- การดูแล
เด็กกำพร้า -- การสงเคราะห์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
110 การใช้กระบวนการ แสงอาทิตย์-โฟโตแคตาไลติก สำหรับปฏิกรณ์แบบขั้นบันไดในการบำบัดสารเมทิลีนบลูในน้ำเสีย = Utilization of solar - photocatalytic process for cascade reactor to treat Methylene Blue in wastewater / กันยาพร ไชยวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โฟโตแคตาไลติก
น้ำเสีย -- การบำบัด
111 การใช้กลวิธี จี เอส เค เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านและความสามารถ ในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ = Using GSK strategies to enhance english reading comprehension and summary writing ability of english major studdents of Rajabhat Institute Chiangmai / เกศินี ศรีรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
112 การใช้กลวิธีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตระดับปริญญาตรี = Use of critical reading strategies to promote critical reading and thinking of undergraduate students / พัชโรบล จริยฐิตินันท์ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนเรศวร -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
การส่งเสริมการอ่าน
ความคิคอย่างมีวิจารณญาณ
113 การใช้การ์ตูนเรื่องในการเรียนการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using comic strips in mathematics word problem instruction for Prathom Suksa 6 students / จำเนียร อินผูก / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การ์ตูน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
114 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความาบกพร่องทางการมองเห็น = Using group activities to develop self efficacy of lower secondary school visual - impaired students / ปรียานุช วุฒิอินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความนับถือตนเอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
คนตาบอด
115 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using group activities to promote reading habit of Prathom Suksa 5 students / จิรนนท์ มั่งมูล / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดบ้านป้อก -- นักเรียน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
กิจกรรมของนักเรียน
การส่งเสริมการอ่าน
116 การใช้กิจกรรมการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานต้อนรับในโรงแรมทางด้านฟัง พูดภาษาอังกฤษ และความรู้ทางวัฒนธรรม = Use of communicative activities to enhance English listening-speading ability and cultural knowledge of hotel receptionists / พรวีนัส วุฒิสารวัฒนา / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
พนักงานต้อนรับ -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
117 การใช้กิจกรรมที่เน้นกลวิธีจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา = Implementing affective strategy-based activities to promote English listening ability and self-confidence of secondary school students / กายสิทธิ์ ศรีใจ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
ความเชื่อมั่นในตนเอง
118 การใช้กิจกรรมที่เน้นความฉลาดทางอารมณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ และลดความวิตกกังวลในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Using emotional intelligence-based activities to promote English speaking and writing abilities and to reduce classroom anxiety of undergraduate students / นิรัชชา เงินดี / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ความฉลาดทางอารมณ์
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ความวิตกกังวล
119 การใช้กิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of mind mapping activities to enhance English language abilities and thinking skills of Prathom Suksa 3 students / ชลวิภา เฟื่องกาญจน์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดและการคิด
120 การใช้เกมเพื่อฝึกการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of games for written spelling practice on difficult words for Prathom Suksa 3 Students / ลำจวน กิติ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- คำ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
เกม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75