ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของลูกค้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting customer decision house of real Estate in Mueang District, Samut Sakhon Province / วีระพันธ์ สายแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
ลูกค้า
1142 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Marketing mix factors affecting the selection of the Tutorial Schools of Secondary School Students in Mueang District, Phayao Province / อัฐกร แผ่นทอง / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
การเรียนพิเศษ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
1143 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อทองรูปพรรณจากร้านค้าทองรูปพรรณในเขตอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = The Marketing mix factor affecting consumers' buying decision of gold ornament from gold ornament stores in Ban Phaco District, Samut Sakhon Province / บุศรินทร์ จูงอานุภาพ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ทอง
ร้านทอง
1144 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อด้านการส่งออกของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting the decision of customers on using export loan services of Bangkok Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / พิพัฒน์ เรืองสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การตลาด
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
1145 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting the business decision on using overdraft of Bangkok Bank Public Company Limited at Sanpakoi Business Center, Chiang Mai Province / สุพจน์ อินทพินธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
1146 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าที่พักอาศัยรายเดือนของพนักงานโรงงานในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting selection in renting monthly resident of Factory Workers in Krathum Baen District, Sarmut Sakhon Province / ประวิทย์ วิมลจิตรสอาด / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
ที่พัก
โรงงาน -- พนักงาน
1147 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting the selection of independent auto mobil service shops in Chiang Mai province / เอกรินทร์ สุทธิโพธิ์สุวรรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
อู่ซ่อมรถยนต์ -- เชียงใหม่
1148 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = purchase of mobile telephone system in Mueang District, Chiang Mai Province / สรายุทธ์ สิริธนากิจ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1149 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการบริการรถรับส่งพนักงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน / พัลลภ แซ่จิว / 2547 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน
การตลาด
ผู้ประกอบการ -- ลำพูน
รถประจำทาง -- ลำพูน
1150 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครสวรรค์ = Services marketing mix factors affecting secondary school student's selection of tutorial school in Nakhon Sawan Province / ไพลิน วงค์ฉายา / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- นครสวรรค์
การเรียนพิเศษ
1151 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Service marketing mixed factors affecting consumers in choosing seafood restaurant services in Mueang District, Samut Sakhom / จุฑามาศ สิทธิรัตนสุนทร / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ร้านอาหาร -- สมุทรสาคร
อาหารทะเล -- สมุทรสาคร
1152 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์จาก บริษัท ยางทองอะไหล่ยนต์ จำกัด = The Services marketing mix factors affecting consumer's decision in purchasing tires from Yang Thong Alai Yont Co., Ltd. / วิญญู อริยะวุฒิกุล / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทยางทองอะไหล่ยนต์
การตลาด
ยางรถยนต์
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
1153 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบัตรเครดิตในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing mix factors affecting the purchasing of goods and services via the internet of credit card members in Mueang District, Chiang Mai Province / หทัยชนก มณีใส / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
การซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
1154 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของบริษัทตัวแทนขายระวางบรรทุกสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน = Marketing mix factors affecting international freight forwarder's decision in Chiang Mai and Lamphun Provinces in using international air transportation services ม.ร.ว. จิรศักดิ์ จันทรทัต / จิรศักดิ์ จันทรทัต, ม.ร.ว. / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
การขนส่งทางอากาศ -- ลำพูน
การขนส่งทางอากาศ -- เชียงใหม่
1155 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตรกรุงศรีวีซ่าอิเล็กตรอนของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers' buying decision of using Krungsri Visa Electron of Bank of Ayudhy (Public) Company Limited in Mueang district, Chiang Mai province / วราพร ลิขิตวัชรปกรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การตลาด
ลูกค้า
บัตรกรุงศรีวีซ่าอิเล็กตรอน
1156 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต์ถุงของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาร้านค้าช่วง บริษัท ปูนซิเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) = Marketing mix factors affecting the purchasing decision of sub-dealers of bag cement in Chiang Mai Province: a case study of sub-dealer of the Asia Cement Public Company Limited. / รัชชิษฎ์ พันธุ์ทอง / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
ปูนซีเมนต์ -- การจัดซื้อ
ร้านค้า -- เชียงใหม่
1157 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้บริการฝึกอบรมของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Marketing mix factors effecting Chiang Mai University's staff and students towards training services at Information Technology Service Center, Chiang Mai University / เบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การฝึกอบรม
1158 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสีน้ำพลาสติกทาอาคารจากร้านวัสดุก่อสร้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / องอาจ ประโยค / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
สีน้ำพลาสติก
ร้านค้า -- เชียงใหม่
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1159 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting consumers in purchasing construction materials in Municipal Nakorn Lampang, Lampang Province / อัมพร เครือใหม่ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ลำปาง
1160 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านล้างอัดฉีดรถยนต์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Service marketing mix factors affecting consumers in service selection of car care shop in Mueang district, Samut Sakhon province / วงค์เดือน สัตย์สมนึก / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
รถยนต์ -- การทำความสะอาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75