ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาในการเลือกศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors influencing student decision to study for a Bachelor of Art Degree at the Faculty of Humanities, Majoring in Mass Communication, Ching Mai University / สมศักดิ์ หวังเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเอกการสื่อสารมวลชน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- การศึกษาต่อ
การสื่อสารมวลชน -- การตลาด
1122 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของบัตรเครดิตที่ไม่ได้ออกโดยธนาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the demand for Non-Bank credit cards in Mueang District, Chiang Mai Province / ธีระ วงศ์คำ / 2547 /Full Text
Subject
อุปสงค์
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
1123 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้างชำระหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting non-performing student loan in Chiang Rai Province / ธีรพล กลยณี / 2547 /Full Text
Subject
เงินกู้ -- เชียงราย
สินเชื่อการศึกษา
1124 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่การบริหารโครงการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพไอเอสโอ 9001:2000 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วรรณวลี นิติการ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักงานอธิการบดี
ไอเอสโอ 9001-2000
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
1125 ปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 = Factors promoting information and communication technology usage for learning provision of social studies teachers in private schools attached to office of Lampang educational service area 1 / วีระชาติ บุญหนัก / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูสังคมศึกษา -- ลำปาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร
1126 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมืองลำปาง = Factors related to continuting study decision of Mathayom Suksa 3 students, Mueang Lampang District / ศิรินารถ หมูเทพ / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
การศึกษาขั้นมัธยม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
1127 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to emotional quotients of lower secondary school students in Nawamindhrachudhit Payap School, Chiang Mai Province / ตรียาภรณ์ บุญสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์ -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1128 ปัจจัยที่เอื้อต่อคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบการประเมินคุณภาพภายนอก = Factors facilitating the quality of educational institutions, basic education level, according to external quality assessment system / ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
1129 ปัจจัยในการกำหนดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Determinants of non-performing loans of small and medium enterprises of Krung Thai Bank Public Co., Ltd. Mueang District, Chiang Mai Province ชิดชนก ม่วงมลคล / ชิดชนก ม่วงมงคล / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หนี้ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
1130 ปัจจัยในการตอบสนองเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านแนวชายแดน : กรณีศึกษาตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / ทัตพงศ์ เขื่อนธนะ / 2547 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ตำบลแม่ตาว (ตาก)
1131 ปัจจัยในการเลือกซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ของผู้ซื้อหน่วยลงทุนในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Factors decision making in buying unit Vayupak Fund 1 of unitholder in Uttaradit Province / ประทุมมา ชมระกา / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน -- อุตรดิตถ์
กองทุนรวม -- อุตรดิตถ์
1132 ปัจจัยในการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของพนักงานในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Factors of working selection in industrial factory of employees in krathum Baen District, Samut Sakhon Province / มนูญ เรือนใจมั่น / 2547 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
การทำงาน
โรงงานอุตสาหกรรม -- สมุทรสาคร
1133 ปัจจัยสนับสนุนโครงการก๊าซชีวภาพ : กรณีศึกษาโครงการก๊าซชีวภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ศมนฐวรรณ ชวดต่าย / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ
1134 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของผู้รับเหมาก่อสร้างใน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี = Marketing factors towards construction contractors decisions on purchase ready mixed concrete in Sao Hai District, Saraburi Province / ดิเรก ตัญญูนุรักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
คอนกรีตผสมเสร็จ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
1135 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเคลือบดินเผาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = Marketing mix factors affecting consumers in purchasing decision of ceramic in Mueang District, ratchaburi Province / บุญเกิด สระศรี / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องเคลือบดินเผา
ผู้บริโภค -- ราชบุรี
1136 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพรของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumer decision to purchase Thai herbal shampoo in Bangkok Metropolitan Area / ณัฐพาณี เต็มสิริพจน์ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
แชมพู
สมุนไพร
1137 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors influencing customer's decision to use Commerical Bank's in Samut Sakhon Municipality, Samut Sakhon province / ณฤทธิ์ เลิศศิวเวท / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
เงินฝากธนาคาร -- สมุทรสาคร
ธนาคารพาณิชย์ -- สมุทรสาคร
1138 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = Marketing mix factors affecting customers decision to use credit services of commercial banks in Mueang District, Nakhon Pathom Province / สุริยา ขาวโชติช่วง / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์
การตลาด
สินเชื่อ
1139 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = Marketing mix factors affecting customer in credit card selection of Siam Commerical Bank Public Company Limited in Mueang distric, Nakhon Pathom province / ประสิทธิ์ ภู่ทอง / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
การตลาด
บัตรเครดิต -- นครปฐม
ลูกค้า
1140 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัขของเจ้าของสุนัขในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting dog owners in selection of Canine Heart worm Disease prevention medicine in Bangkok Metropolitan / ปิยนุช ถาวรแท้ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
ยา
โรคพยาธิ
สุนัข


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75