ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคผักอนามัย = Factors affecting consumer preferences for hygienic vegetables / วไลลักษณ์ กิตติสุนทรอรุณ / 2547 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ
ผักไร้สารพิษ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1102 ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลจากการใช้ระบบบริหารคุณภาพไอเอสโอ 9000 = Factor affecting the effectiveness of ISO 9000 implementation / สุทธิชัย ณ สุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
ไอเอสโอ 9000
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ
1103 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาเครือข่ายแก้ไขหนี้วิภัชธุรกิจภาคเหนือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / เจษฎา คำรินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
หนี้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1104 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคเหนือตอนบน = Factors influencing the success of the agricultural cooperatives in the Upper Northern Region / อุรพร เงยวิจิตร / 2547 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
สหกรณ์การเกษตร -- การเงิน
1105 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ 5 ดาว ในระดับภูมิภาค : กรณีศึกษาสินค้าประเภทอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ = Key success factors of One Tambon One Product at a Regional Five-Star Rating: a case study of food categories in Chiang Mai Province / วสันต์ เสือขำ / 2547 /Full Text
Subject
สินค้าบริโภค
ธุรกิจขนาดย่อม -- การจัดการ
ธุรกิจขนาดกลาง -- การจัดการ
สินค้าไทย
ธุรกิจชุมชน
การจัดการธุรกิจชุมชน
1106 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors affecting the successful operation of weaving group, Wiang Yong Sub - district, Mueang District, Lamphun Province / กิติพงศ์ เฉลิมกิจ / 2547 /Full Text
Subject
กลุ่มเกษตรกร -- เวียงยอง (ลำพูน)
การทอผ้า -- เวียงยอง (ลำพูน)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- เวียงยอง (ลำพูน)
1107 ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออก โอน ย้ายของพยาบาลทหารอากาศ = The Factors influencing the trends of resignation and transference of R.T.A.F. nurses / มณฑาทิพย์ วงษ์ดรุณีย์ / 2547 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
พยาบาลทหารอากาศ
การลาออก
1108 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / ธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภาษี -- เชียงใหม่
1109 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของข้าราชการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting saving behavior of government employees of Chiang Mai Physical Education College / พริษฐ์ บุญรักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษา -- ข้าราชการ
การประหยัดและการออม
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
1110 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตระบบเอดีเอสแอล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting demand for asymmetric in Mueang District, Chiang Mai Province / สงกรานต์ กันเนื่อง / 2547 /Full Text
Subject
อุปสงค์
อินเตอร์เน็ต -- เชียงใหม่
1111 ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting buyer's decision of selecting the digital GSM system mobile telephone in Muang District, Chiang Mai Province / องอาจ ดอกไม้แก้ว / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
1112 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ชุติมา เรืองเดชอนันต์ / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
โครงการประกันสังคม
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
1113 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ต = Factors affecting the use of internet banking services / วีระพงษ์ หอมคล้าย / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
อินเตอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1114 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในตลาดไนท์บาซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing foreign tourists' decisions to buy textile products in The Night Bazaar, Mueang District, Chiang Mai Province / อารยะ คุณาศิระ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผ้า -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
1115 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the study selection in business computer of the higher vocation students of a Private Vocation School in Mueang District, Chiang Mai Province / เบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
1116 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอาชีพของนายทหารชั้นสัญญาบัตร : กรณีศึกษาสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา = Factors affecting career development path of the military officers: a case study of the 3rd regional development office armed force development command / โสรัช สุขมา / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาภาค 3. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ทหาร -- พิษณุโลก
การพัฒนาอาชีพ
1117 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยกเลิกการใช้โทรศัพท์ประจำปีของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the cancellation of the fixed line telephone services of TOT Corporation, Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / รัตนา พงศ์คำมา / 2547 /Full Text
Subject
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น
โทรศัพท์ -- เชียงใหม่
1118 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' decision to use loan for shop-house businesses service of the government savings bank in Chiang Mai Province / รินนภา ฤทธิศร / 2547 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
1119 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consumer selection of housing contractors in Chiang Mai Province / สัญชัย ชัยสิทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
บ้าน -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
1120 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในมุมมองของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = The Influence factors in the auditor's independent in the perspective of business owners in Chiang Mai Province / วรวิทย์ เลาหะเมทนี / 2547 /Full Text
Subject
การบัญชี
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ผู้สอบบัญชี -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75