ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการเลี้ยงปลาของเกษตรกรใน 3 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmer's fish culture practices in 3 districts of Chiang Mai province / นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน / 2547 /Full Text
Subject
ปลา -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1082 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงร้านขายของชำในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting improvement of the grocery stores in Mueang District, Chiang Mai province / จันทร์จิรา อังธนาณุกุล / 2547 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ร้านขายของชำ -- เชียงใหม่
1083 ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting drug problems prevention in secondary schools in Saraphi District, Chiang Mai Province / ชาติชาย เมืองลือ / 2547 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1084 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ค้างชำระบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the outstanding debt of credit card of a Commerical Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / ตะวัน ทิพย์พรหมมา / 2547 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
1085 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่หลายของการพนันฟุตบอลในนักศึกษามหาวิทยาลัย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting Football gambling pervasion among university students: A Case study of Chiang Mai University students and Payap University students, Chiang Mai Province / สุรพงศ์ พงศ์เดชขจร / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา
การพนัน
ฟุตบอล
1086 ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาผู้เสียภาษีในจังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐิยา แป้นมั่น / 2547 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- เชียงใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
1087 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกขี่รถจักรยานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน = Factors affecting the people's choices of bicycle riding in Lamphun Municipality / วิทยา สะคำปัน / 2547 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์การเมือง
จักรยาน -- ลำพูน
1088 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าหอพักรายเดือนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏลำปาง = Factors influencing Rajabhat Institute Lampang students in selecting monthly rental dormitory / นิตยา ปินตาสี / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏลำปาง -- นักศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
นักศึกษา -- ลำปาง
หอพัก -- การเช่า
1089 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of using Commercial Banks in Mueang District, Chiang Mai Province / พรชัย อนันบุญทริก / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- บริการลูกค้า
1090 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of electronic Banking service of a commercial Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / ทิพสิริ ทิพย์พรหม / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต -- เชียงใหม่
1091 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งรถยนต์โดยรถบรรทุกในเขต กรุงเทพมหานคร = Factors affecting service's selection of an automotive ligistics firm by Truck in Bangkok Metropolitan Area / ทิพย์วรรณ อาจณรงค์ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค
รถยนต์ -- การขนส่ง
1092 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสินสาขาพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of using welfare loan service of the government savings Bank, Phrao Branch, Chiang Mai Province / ประสงค์ ทองอินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
1093 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the selection of laboratory of dental clinics in Mueang district, Chiang Mai province / จักรพรรณ คำใจ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ทันตกรรม -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- เชียงใหม่
ทันตกรรม -- ห้องปฏิบัติการ
1094 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตของลูกค้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the choice for debit card usage among the clients of Thai Military Bank (Public Company Ltd.) in Mueang District, Chiang Mai Province / ศนิชา งามศักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารทหารไทย
บัตรเดบิต -- เชียงใหม่
1095 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้บริโภค ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumers selection of contractor in Thawi Watthana District, Bangkok / รัชติยา รัตนวร / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
การก่อสร้าง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- กรุงเทพฯ
1096 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างขวัญและแรงจูงใจของนักบินกองบังคับการ กองบินตำรวจ = Factors affecting the promotion of morale and motivation of the Pilot Police at Police Aviation Division / สมหมาย จันทร์นวล / 2547 /Full Text
Subject
กองบังคับการ กองบินตำรวจ
ขวัญในการทำงาน
นักบิน
การจูงใจในการทำงาน
1097 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์ ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ไพรินทร์ สุภาวดี / 2547 /Full Text
Subject
แอโรบิก (กายบริหาร)
การออกกำลังกาย -- เชียงใหม่
การเต้นแอโรบิก
1098 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิกเครดิตยูเนียนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting saving of members of Credit Union Cooperative in Muang District, Chiang Mai Province / นุสรา วรรณดา / 2547 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนียน -- สมาชิก
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
1099 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร : กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / มงคล ปันตี / 2547 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงใหม่
1100 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการใช้บริการสปา ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting foreign tourists' satisfaction in using spa-services in Chiang Mai province อัญชลี ภูทธิวงศ์ / อัญชลี ภูอิทธิวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75