ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกและการพัฒนาต้นอ่อนของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila Hance) = Factors influencing germination and seedling development of Habenaria rhodocheila Hance / ปิยะนุช ปิยะตระกูล / 2547 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
กล้วยไม้ดิน -- เมล็ด
กล้วยไม้ดิน -- พันธุ์
กล้วยไม้ดิน -- การเจริญเติบโต
1062 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affection the installation of basic telephone services of TOT Corporation, Public Company Limited, in Chiang Mai area / มนฑการติ์ ศรีใย / 2547 /Full Text
Subject
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น
โทรทัศน์ -- เชียงใหม่
1063 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of using services of golf courses in Chiang Mai province / จรุงศักดิ์ โชติบาง / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สนามกอล์ฟ
1064 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากสระน้ำในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting utilization of pond in new theory farming in Chiang Mai Province / เบญจพร ไทยรุ่งโรจน์ / 2547 /Full Text
Subject
บ่อน้ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ -- เชียงใหม่
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1065 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหวยบนดินของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the purchasing of On - line Lotto in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / สินีนาฎ ธรรมณี / 2547 /Full Text
Subject
การพนัน -- เชียงใหม่
สลากกินแบ่ง -- เชียงใหม่
1066 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนในจังหวัดแพร่ / กริชชัย ไพฑูรย์ / 2547 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- แพร่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กฎหมายอาญา
1067 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ / ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์ / 2547 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- แพร่
ตำรวจ -- การเลื่อนขั้น
1068 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting parents' decision-making on sending their children to private kindergarten school in Bangkok Metropolitan Area / อิษฎา คำนึงวุฒิ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล
บิดามารดา
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- กรุงเทพฯ
1069 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบกิจการอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting decision making of frozen seafoods entrepreneur towards employment migrant workers in Samut Sakhon Province / สุณีย์ จ้อยจำรัส / 2547 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
อาหารทะเลแช่แข็ง
1070 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโครงการธนาคารประชาชนในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร = Factors affecting the decision to use the services of peoples bank project in Rat Burana District, Bangkok / เพชรี สหายฟ้า / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
พฤติกรรมผู้บริโภค
ลูกค้า
1071 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผงซักฟอกของผู้บริโภคในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี = Factors affecting customers in buying decision of detergent in Bang Buathong district, Nonthaburi province / จันทรพร จงไหมเจริญสกุล / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผงซักฟอก
ผู้บริโภค -- นนทบุรี
1072 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ของชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ / อารี อุดมศิริธำรง / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องเรือนไม้
ชาวต่างประเทศ -- เชียงใหม่
1073 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumers buying decision of motorcycles in Bangkok / พันฤทธิ์ กุลเลิศประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถจักรยานยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1074 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting consumers in purchasing decisions of automobile in Samut Skhon province / ทวีศักดิ์ กุศลธรรมรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถยนต์
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1075 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Factors affecting transformers purchasing decision of factories in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province / ธีระ จันทร์วิจิตรกุล / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
หม้อแปลงไฟฟ้า -- การจัดซื้อ
โรงงาน
1076 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านระบบอัตโนมัติของธนาคารของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด = Factors affecting decision making of entrepreneur on using payroll account via automatic banking system in Eastern Seaboard Industrial Estate / นิศารัตน์ อินสว่าง / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
เงินเดือน
1077 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting decision making on using internet banking of users in Bangkok metropolitan area / ทิพย์สุดา หมื่นหาญ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต -- กรุงเทพฯ
ธนาคารและการธนาคาร -- กรุงเทพฯ
พฤติกรรมผู้บริโภค
1078 ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตและการออกดอกของเอื้องดินใบหมาก = Factors affecting growth and flowering of Spathoglottis plicata Blume / อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
เอื้องดินใบหมาก
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
1079 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชน กรุงเทพมหานคร = Factors effecting decision making in domestic travel of people in Bangkok Metropolitan / ณฤทัย กุลฑา / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
1080 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา = Factors influencing Thai Gems and Jewelry import of The United of America / กฤติยา ทุนอินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
การนำเข้า
อัญมณี -- การนำเข้า
เครื่องประดับ -- การนำเข้า
การตลาด -- สหรัฐอเมริกา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75