ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with coronary artery disease / วราพร คุ้มอรุณรัตนกุล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1042 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with lung cancer / หฤทัย พุทธิเสาวภาคย์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1043 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with coronary artery disease / จีราพร ทองดี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1044 ปัจจัยที่กระทบต่อความต้องการเสนอซื้อต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากระบบขายตรงที่อาศัยระบบการตลาดหลายชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the demand for dietary supplement products from direct sale of multi-level marketing in Chiang Mai Province / ณัฐชวนันท์ งาสว่าง / 2547 /Full Text
Subject
การตลาดโดยตรง -- เชียงใหม่
การขายตรง -- เชียงใหม่
อาหารเสริม
1045 ปัจจัยที่กำหนดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย: 2540-2546 = Factors determining foreign direct investment in Thailand: 1997-2003 / อัญญาภรณ์ กันธามณี / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน
เงินทุน
1046 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / ปริญญา บุญเลิศล้ำ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- การศึกษาต่อ
ธุรกิจศึกษา
1047 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่ประสบความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 - 2 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย = Factors relating to underachievement in learning of grade levels 1-2 students in a Highland School, Chiang Rai province / จรัญ อริยะกอง / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันติคีรี -- นักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเรียนซ้ำชั้น
การออกกลางคัน
นักเรียน -- เชียงราย
1048 ปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ = Factors attracting the Japanese tourists to visit Chiang Mai Province / วิไล โทโมดะ / 2547 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ชาวญี่ปุ่น -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1049 ปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้เสียเงินกู้ประเภทมีกำหนดระยะเวลาใช้คืน = Factors affecting credit defaults on fixed loans / พิเชต ศรีสืบ / 2547 /Full Text
Subject
เงินกู้
หนี้
1050 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง : กรณีศึกษาเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใต้กรมการเงินทหารบก ในเขตกรุงเทพมหานคร = The Factors pursue achievement of transforming cash basic accounting system to accrual basic accounting system : a cast study of non-budgetary official unit of Thai Royal Army's Finance Department in Bangkok / สมเกียรติ ยิ้มเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
กรมการเงินทหารบก
การบัญชี
งบประมาณ
1051 ปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การเอกชน / นิณี บุณยฤทธานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
องค์การ
ค่านิยม
บรรยากาศ
1052 ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัย ของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด / ภักวิภา ศักดิ์ศรี / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทขนส่ง
บุคลิกภาพ
การขับรถยนต์
คุณภาพชีวิต
การปรับตัว
สังคม
1053 ปัจจัยที่เพิ่มความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Factors enchaning satisfaction in onformation technology usage of commercial bank employees in Mueang district, Samut Sakhon province / สุนีย์ ชุณหะ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- พนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความพอใจ
1054 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของตำรวจตระเวณชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / พัฒนสิทธิ์ เข็มเงิน / 2547 /Full Text
Subject
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ตำรวจตระเวนชายแดน
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงใหม่
1055 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระหนี้คืนเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting credit repayment of housing loan, Krung Thai Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / เสนาะ อุเทน / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
เงินกู้ -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
1056 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย = Factors affecting deforestation in different regions of Thailand / ศุภางค์ สิทธิชัย / 2547 /Full Text
Subject
การทำลายป่าไม้ -- ไทย
ทรัพยากรป่าไม้ -- ไทย
การใช้ที่ดิน -- ไทย
1057 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบตามช่วงเวลาการใช้งานของประเภทบ้านอยู่อาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice to use time of use electricity rate for households in Mueang District, Chiang Mai Province / วิทวัส ลิมปนวัสส์ / 2547 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้า
บ้าน -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
1058 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพส้มสายน้ำผึ้งในระหว่างการขนส่งทางรถบรรทุก = Factors affecting quality of tangerine cv. Sai Nam Pung during truck transportation / อนุชา พันธุเวช / 2547 /Full Text
Subject
ส้ม -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลเกษตร -- การขนส่ง
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
1059 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ของน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting the demand of solf drink in Mueang District, Chiang Mai Province / เบญจพร ไสยานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
อุปสงค์
น้ำอัดลม
1060 ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกและการพัฒนาต้นอ่อนของกล้วยไม้ดินท้าวคูลูดอกเล็ก = Factors affecting germination and seedling development of Brachycorythis sp. / มัลลิกา นวลแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ดิน -- การเจริญเติบโต
กล้วยไม้ดิน -- การเลี้ยง
กล้วยไม้ดิน -- การขยายพันธุ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75