ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ประสิทธิผลของโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / เอื้ออารี โพธิยารมย์ / 2547 /Full Text
Subject
หนี้ -- เชียงใหม่
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1022 ประสิทธิผลในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ระดับสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ / ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี / 2547 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก
ตำรวจ -- เชียงใหม่
1023 ประสิทธิผลในการปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / บดินทร์ พิษณุรักษา / 2547 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- แม่ฮ่องสอน
ยาเสพติด -- การควบคุม -- แม่ฮ่องสอน
1024 ประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร / เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- สมุทรสาคร
การบริหาร
1025 ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการพยากรณ์ของราคาหุ้นกลุ่มสื่อสาร = Efficiency of technical analysis in stock price forecasting of communication sector securities / สารนาถ สุภา / 2547 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
พยากรณ์
กลุ่มสื่อสาร
ราคา
1026 ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการพยากรณ์การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย = Efficiency of technical analysis in forecasting movement of stock of Thailand index / วรพจน์ ตันยลักษณ์ / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- ดัชนี
อุตสาหกรรม
ธนาคารและการธนาคาร
กลุ่มสื่อสาร
อสังหาริมทรัพย์
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
1027 ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดในการควบคุมหนอนเจาะฝักถั่ว Etiella zinckenella (Treitschke) ในถั่วเหลืองฝักสด = Efficacy of certain insecticides for controling the soybean pod borer, etiella zinckenella (treitschke), in vegetable soybean / ศาทิสลักษณ์ อ่อนเปี่ยม / 2547 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
ยาฆ่าแมลง -- การทดสอบ
หนอนเจาะฝักถั่ว
1028 ปรากฎการณ์รอยต่อของแก้วบอโรซิลิเกตกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์ = Interfacial phenomena of borosilicate glass and iron-nickel-cobalt alloy junction / วราภรณ์ ปิยวิทย์ / 2547 /Full Text
Subject
บอโรซิลิเกต
ความตึงผิว
โลหะออกไซด์
1029 ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทวาโก้ลำพูน จำกัด = Influenced production factors in production efficiency : a case study of wacoal Lamphun Compang Limited / ธารทิพย์ จันทรธาดา / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทวาโก้ลำพูน
การผลิต -- ลำพูน
1030 ปัจจัยกำหนดการอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาของวัยรุ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Determinants of drug label and leaflet reading in adolescents, San Kampaeng district, Chaing Mai province / ทิพย์วรรณ ซิมทิม / 2547 /Full Text
Subject
Drugs -- Labeling -- Chiangmai
1031 ปัจจัยความสำเร็จของระบบการบริหารคุณภาพแบบควอลิตี้ คอนโทรล เซอร์เคิลและแบบซิกซ์ ซิกม่า = Key success factors of the quality control circle and the six sigma quality management systems / วิบูลย์ ฉัตรจิตกรกุล / 2547 /Full Text
Subject
การควบคุมคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
1032 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร = Motivation factors of Thai workers in frozen seafood processing manufacturing in Samut Sakhon Province / สมใจ ชุติปาโร / 2547 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ไทย
ความพอใจในการทำงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
อาหารทะเล -- สมุทรสาคร
1033 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้ใช้บริการในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The marketing mix factors affecting the selection of car hire purchase credit service firms of customers in Mueang district, Lamphun province / นัทธมน องคานุภาพ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
สินเชื่อ -- ลำพูน
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1034 ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านค้า ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายในการใช้บริการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing factors effecting Ban Tawai's Entrepreneur Toward Postal Service at Hang Dong Post Office, Chiang Mai Province / อรอนงค์ สีมันตร / 2547 /Full Text
Subject
ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย
ที่ทำการไปรษณีย์หางดง
การตลาด
ร้านค้า -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ไปรษณีย์ -- เชียงใหม่
1035 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Economic factors affecting the fluctuation of the stock exchange of Thailand Index / ศศิระ โชตะศิริ / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
1036 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with osteoarthritis / ชิดชนก ไชยกุล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1037 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย = Factors ptedicting health promoting behaviors among the elderly with heart failure / หทัยรัตน์ เวชมนัส / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1038 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with hypertension / วาสนา ครุฑเมือง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1039 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with chronic renal failure / นันทกา คำแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1040 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with diabetes mellitus / ชลธิชา เรือนคำ / 2547 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75