ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Introvert - extravert personality and learning achievement of Mathayom Suksa 3 students, Yupparajwittayalai School, Chiang Mai Province / เอกรินทร์ คุณยศยิ่ง / 2547 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
บุคลิกภาพ
1002 บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง = Perosnality disorders of persons with alcohol induced psychotic disorders admitted to Suanprung Psychiatric Hospital / จินตนา คำมะยอม / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1003 แบบจำลองการตัดสินใจเลือกปลูกพืชของเกษตรกรในลุ่มน้ำปิงตอนบน = Farmers'decision making model on crop choice in the Upper Ping Watershed / ฑีฆา โยธาภักดี / 2547 /Full Text
Subject
การปลูกพืช -- การวางแผน
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
1004 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะแบบบอกซ์-คอกซ์โลจิต สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทย = Box - cox logit mode choice model of intercity freight transportation in Thailand / อนุเขตต์ กันทวงค์ / 2547 /Full Text
Subject
สินค้า -- การขนส่ง -- แบบจำลอง
ยานพาหนะ
การขนส่งทางบก
การขนส่งทางรถไฟ
1005 แบบจำลองความยากในการข้ามบริเวณช่วงถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยศึกษาจากการรับรู้ของคนข้ามถนน = A model of mid-block crossing difficulty perceived by pedestrians in Chiang Mai municipality area / วีระยุทธ สวนผกา / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
จราจร -- เชียงใหม่
ถนน -- เชียงใหม่
1006 แบบจำลองโคอินทิเกรชันและเออร์เรอคอเรคชันสำหรับการประเมินประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย = Cointegration and error correction model for agricultural production efficiency assessment in Northern Thailand / กฤษฎา แก่นมณี / 2547 /Full Text
Subject
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
การพัฒนาการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
1007 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนภายในช่องผนังตรงในแนวดิ่งที่มีอุณหภูมิคงที่โดยใช้ปล่องและแผ่นเสริม = Numerical model of heat transfer enhancement in an isothermal, vertical channel using chimney and auxiliary plate / เอกวัชร์ สกุลรัชตะ / 2547 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
1008 แบบจำลองทางอุทกวิทยาเพื่อการคาดการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน / อัจฉรา โกมลนาค / 2547 /Full Text
Subject
อุทกวิทยา
น้ำท่วม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลุ่มน้ำปิง
1009 แบบจำลองศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางในประเทศไทย = Energy conservation potential model for medium scale food industry in Thailand / ศิริวรรณ ขาวดา / 2547 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน -- ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมอาหาร -- การใช้พลังงาน
1010 แบบจำลองสำหรับประมาณค่าการคายระเหยของหญ้าอ้างอิงและการคายระเหยจริงโดยเทียบจากข้อมูลที่วัดได้ในภาคสนาม = Model for estimating grass - reference and actual evapotranspiration derived from field measurement / สถาพร เตมีพัฒนพงษา / 2547 /Full Text
Subject
การระเหย -- การวัด
น้ำ
พืช -- ความต้องการน้ำ
1011 แบบจำลองอุบัติเหตุบริเวณสามแยกบนทางหลวงสองช่องจราจรนอกเมือง = Accident models for three - legged intersections on two - lane rural highways เอกนริน จินทะวงค์ / เอกนรินทร์ จินทะวงค์ / 2547 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน -- แบบจำลอง
ทางหลวง
1012 แบบแผนการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาซ้ำในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลลำปาง / ธิดารัตน์ เกตุสุริยา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1013 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรกับความเข้มแข็งอดทนของเด็กวัยรุ่น = Parent-child interactions and hardiness among adolescents / เบ็ญจวรรณ ม่วงจีน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1014 ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ / กาญจนา บุญยัง / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาเชียงใหม่ -- คณะพยาบาลศาสตร์ -- การบริหาร
การบริหาร
1015 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of clinucal practice guidelines applications for pressure sore prevention in neurosurgical patients at Uttradit Hospital / มยุรี โรจนอังกูร / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1016 ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบครอบคลุมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วรินทร์ เวียงโอสถ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
หัวใจวาย -- การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล
หัวใจวาย -- ผู้ป่วย
1017 ประสิทธิผลของการนำระบบบริหารงานคุณภาพไอเอสโอ 9000 มาใช้ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล = Effectiveness of implementing ISO 9000 system in the education quality assurance at Rajamangala Institute of technology / พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี / 2547 /Full Text
Subject
ไอเอสโอ 9000
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
1018 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามระบบงานกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิดและให้เป็นปัจจุบันของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในการควบคุมของสำนักงานสรรพากรภาค 8 / อุดมลักษณ์ เพชรโรจน์ / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 8
ภาษี
1019 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / สรศักดิ์ วจีสัตย์ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ค่าใช้จ่าย
งบประมาณ -- เชียงใหม่
1020 ประสิทธิผลของการให้กู้ยืมเงินและชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 : กรณีศึกษาผู้กู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่ = The Efficiency of loan act and pay a debt in B.E. 2541 education loan act: a case study of the loaners of Krung Thai bank public company limited, San Pakhoi branch, Chiang Mai Province / ศิริพร พูนสิน / 2547 /Full Text
Subject
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษา
สินเชื่อการศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75