ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 บทบาทของชนชั้นกลางและผู้ประกอบในการจัดการภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Role of the middle class and entrepreneurs in landscape management in the Chiang Mai Municipality / แสงดาว ปันธิ / 2547 /Full Text
Subject
นิเวศภูมิทัศน์
การพัฒนาเมือง -- เชียงใหม่
เมือง -- การตกแต่งให้สวยงาม
982 บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขข้อพิพาทในสังคม / ศุภฤกษ์ รัตนคำนวณ / 2547 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางสังคม
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นโยบายสาธารณะ
983 บทบาทของพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ = Role of buddhist monks in enhancing people's participation in forest resource conservation ภิกขุหล้า ก๋าคำ / หล้า ก๋าคำ, ภิกขุ / 2547 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ป่าไม้และการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สงฆ์ -- เชียงของ (เชียงราย)
984 บทบาทของมาตรการทางภาษีอากรที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = The role of Tax measures on small and medium-sized enterprises / กัลยา ไชยมงคล / 2547 /Full Text
Subject
ภาษี
อากร
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
985 บทบาทของโรงเรียนในการส่งเสริมประชาธิปไตย / พงษ์ศักดิ์ เล็กบุญญาสิน / 2547 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
โรงเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
986 บทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ประมวล นาตัน / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
สตรี -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
987 บทบาทของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม = The Role of schools in the Chiang Mai Municipality in managing environmental problems / ทรงพันธ์ ตันตระกูล / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงใหม่
988 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาสวนส้มในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประยูร วรรณราช / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
สวนส้ม
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
989 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ประภาพรรณ จันทร์ศิริ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
990 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเอนไซม์ทรีฮาเลสและการแสดงออกของยีนเอคไดโซนรีเซพเตอร์ในหนอนเยื่อไผ่(Omphisa fuscidentalis Hampson) = Role of Juvenile hormone on the changes in Trehalase activity and Ecdysone receptor gene expression in the Bamboo borer Omphisa fuscidentalis Hampson / นุจิรา ทาตัน / 2547 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
ฮอร์โมนจูวีไนล์
เอนไซม์ทรีฮาเลส
การแสดงออกของยีน
991 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซนต่อการเจริญของปุ่มปีกในระยะลาร์วัลไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Roles of Juvenile hormone and 20-Hydroxyecdysone on the development of wing imaginal disks in larval diapause of Bamboo borer (Omphisa fuscidentalis Hampson) / กิตติ ตันเมืองปัก / 2547 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
ฮอร์โมนจูวีไนล์
992 บทบาททางการเมืองของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / สันติ สันทัด / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
สตรีกับการเมือง -- เชียงใหม่
993 บทบาทผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำชุมชนของเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of local leaders: A Case study of community leaders of San Kamphaeng Municipality, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / วสันต์ ศรีสิทธิสมบัติ / 2547 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน
เทศบาล -- เชียงใหม่
994 บทบาทและคุณภาพชีวิตการทำงานของสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Role and quality of working life of members of the pottery group, Ban Mueang Kung, Tambon Nong Khwai, Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai / ลัดดา พรหมเมือง / 2547 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
เครื่องปั้นดินเผา
บ้านเหมืองกุง (เชียงใหม่)
995 บทบาทหญิงชายกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง = Gender role and coastal resource managemnet / อรพิน วิมลภูษิต / 2547 /Full Text
Subject
ทรัพยากรทะเล
ชายทะเล
การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
สตรี
บุรุษ
996 บทเรียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เรื่องวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย / ทักษ์ หงษ์ทอง / 2547 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ความเย็น
อินเตอร์เน็ต
แบบเรียนสำเร็จรูป
นักศึกษา -- เชียงราย
997 บริบทการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย = The Context of family life styles assosiated with oral health care behavior in early childhood / ฉลองชัย สกลวสันต์ / 2547 /Full Text
Subject
Oral health -- research
Dental health surgerys -- research
Mouth rehabilitation -- research
998 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ของชนเผ่าอาข่า บ้านห้วยศาลา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = The Socio-cultural context affecting on oral health care behavior of parents in preschool children of the Akha hill tribes, Hauy Sala Village, Thaton Sub-district, Mae Ai District, Chiang Mai Province / คนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
อาข่า -- สุขภาพและอนามัย
อาข่า -- แม่อาย (เชียงใหม่)
999 บุคลากรทางการศึกษากับบทบาทที่เกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 / สวรส วงศ์สิงห์ / 2547 /Full Text
Subject
ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา -- การบริหาร
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1000 บุคลิกภาพตามแนวทีเอและความแน่ชัดเชิงวิชาชีพของครูผู้สอนระดับอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = TA-Based personality and professional certainty of 1-3 kindergarten teachers in private kindergartens in Chiang Mai Municipality / อภิชนา วิวัฒนเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ครูอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75