ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม ที จี ที วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / เกียรติพรหม ฟังเพราะ / 2547 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา)
การทำงานเป็นทีม
การแข่งขัน
การศึกษาทางอาชีพ
82 การจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติก ตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ด้านการเรียนการสอน และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Inclusive education provision for autistic children regarding teaching and learning special education standard and the social studies, religion, and culture learning substances, Kawilawittayalai School, Chiang Mai Province / ธนวัฒน์ คำลือ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
เด็กออทิสติก -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
83 การจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพสำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 และ 2 = The Learning management of social studies teachers to enhance peace for grade level 4 students in basic education institutions attached to the office of Narathiwat Educational Service Area 1 and 2 / เสริมศักดิ์ บุตรทอง / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
สันติภาพ
ครูสังคมศึกษา
84 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ของครูสังคมศึกษา โรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Integrated learning management of the third grade level of social studies teachers in schools of Hang Dong District, Chiang Mai Province / รำจวน จักษุแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เชียงใหม่
85 การจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่างกัน / ปัทมา มาริปุนภพ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วัฒนธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
86 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 / สมบัติ คำบุญสูง / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน -- เชียงใหม่
87 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล = Environmental management of the 33 rd Barrack's Kawila Military Hospital, Chiang Mai Province, toward the Hospital Accreditation Process / ปภัสสร อภิรักษ์โยธิน / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ -- การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล -- แง่สิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาล -- มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ
88 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรฐาน ISO 14001 ในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก = Environmental management under ISO 14001 in the Bhumipol Dam, Tak Province / สิริลักษณ์ อ่อนอำไพ / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ไอเอสโอ 14001
เขื่อนภูมิพล (ตาก)
89 การจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Management of fine art environment in Wat Chedi Luang Voravihara, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / เอกสิทธิ์ แก้วอ้น / 2547 /Full Text
Subject
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม -- เชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
90 การจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อมและขนาดกลาง = Optimum inventory mangement for small and medium frozen food enterprlses / อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย / 2547 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
91 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าพื้นเมือง = Supply chain management in local apparel industry / ปรารถนา ลาภอดิศร / 2547 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอเทอริคไลฟ์
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
การจัดการอุตสาหกรรม
92 การจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ / วินัย ไพยารมณ์ / 2547 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เชียงใหม่
93 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ชีวิตของชาวยอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมจักรสังวร อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Instruction activities on Yong way of life for Mathayom Suksa 4 students, Brahmmachaksungwon school, Pa Sang District, Lamphun Province / กุหลาบ กันทะรัญ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ไทยอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
94 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา : กรณีเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนร่วมกับเด็กในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Biology instructional activities provision: Cases of learning disabled students in inclusive education classroom at Hang Dong Rathrat - Upatham School, Chiang Mai Province / ปรานอม สุวรรณพรหม / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมถ์
ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
95 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = Learning activities provision for developing addition and subtraction word problem solving ability of Prathom Suksa 1 students, Anubaan Chiangmai School / สุกัญญา ตนะพงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
96 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ศุภลักษณ์ ใสส่อง / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อนุบาลศึกษา)
การศึกษาขั้นก่อนประถม
นักเรียนอนุบาล -- แม่ฮ่องสอน
97 การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Organization of boy scout activities in basic education institutions, Mueang Chiang Mai District อรพินธ์ อุทรวัง / อรพินธ์ อุทธวัง / 2547 /Full Text
Subject
ลูกเสือ
กิจกรรมของนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
98 การจัดกิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 = Provision of outdoor art activities to enhance creative thinking of the second year kindergartners / จันทร์ทิม คำผา / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนอนุบาล -- ลำพูน
ศิลปะ
ความคิดสร้างสรรค์
99 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Provision of activities to enhance reading habit of Prathom Suksa Students in Rajaprachanukraw 22 School, Pai District, Mae Hong Son Province / ประภัสสร ปันสวน / 2547 /Full Text
Subject
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
100 การจัดทำข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Preparation of accounting information for the management of businesses in the Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / โอบพร คงประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การบัญชี
การบริหารธุรกิจ -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75