ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 เทคนิคการวิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษีของเจ้าพนักงานตรวจสอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย = Technique of the tax returns analysis by The Audited officers, Chiang Rai Revenue Office / ธิติพร เจริญไพบูลย์สกุล / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย
ภาษี -- เชียงราย
962 ธุรกิจรถม้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง = Horse carriage business in tourism industry of Lampang Province / สุชาดา สุวรรณประพิศ / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
การท่องเที่ยว
รถม้า -- ลำปาง
ลำปาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
963 นิพพานในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ = Nibbana in Buddhadasa Bhikkhu's perspectives / อรรถนิติ ลิ่มปิยมิตร / 2547 /Full Text
Subject
พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536
นิพพาน
964 นิเวศประชากรของแมลงวันซีโนเซีย (Coenosia exigua Stein) ในสวนพฤกษศาสตร์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ = Population ecology of Coenosia Fly (Coenosia exigua Stein) in Bhuping Palace Botanic Garden / นิยม แสนมะโน / 2547 /Full Text
Subject
แมลงวันซีโนเซีย -- นิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาสัตว์
แมลงวันซีโนเซีย -- การควบคุม
965 นิเวศประชากรของหิ่งห้อย Pyrocoelia praetexta Olivier ในสวนพฤกษศาสตร์ดอกท้อ = Population ecology of the firefly Pyrocoelia praetexta Olivier in Dok Toh Botanic Garden / วิรัตน์ สมมิตร / 2547 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์ดอกท้อ
หิ่งห้อย -- นิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาสัตว์
966 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมตามหลักนิติรัฐ : กรณีศึกษาจากพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุปัน ช่วงปี พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบัน / ศุภชัย บุญใจเพ็ชร / 2547 /Full Text
Subject
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชดำรัส
รัฐ
967 แนวคิดเชิงทฤษฎีการวิเคราะห์การถดถอยปัวซงและการประยุกต์ / ชูเกียรติ ผุดพรมราช / 2547 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การถดถอยปัวซองส์
968 แนวคิดทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ในพิธีบูชาอินทขีล จังหวัดเชียงใหม่ / มัณฑนา กิตติวรากูล / 2547 /Full Text
Subject
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
เสาอินทขีล
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เชียงใหม่
พิธีบูชาอินทขีล
969 แนวคิดเรื่องปุพเพสันนิวาสในพุทธศาสนาเถรวาท / ชลธิชา คมขำ / 2547 /Full Text
Subject
บุพเพสันนิวาส
การเลือกคู่ครอง -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
การเกิดใหม่
970 แนวทางการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงอิฐวังตาล จังหวัดเชียงใหม่ / รัชฏ ตันวิระ / 2547 /Full Text
Subject
โรงอิฐวังตาล
การจัดการผลิตภัณฑ์ -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์
971 แนวทางการดำเนินการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 : กรณีศึกษา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ / เกรียงศิริ วิเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
คนพิการ -- อุตรดิตถ์
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
972 แนวทางการบริหารงานปกครองของโรงเรียนเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น-เยอรมัน / ภูเบศ พวงแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น-เยอรมัน
วินัยในโรงเรียน -- การบริหาร
นักเรียน -- เชียงใหม่
973 แนวทางการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Guideline to audit risk assessment of certified public accountants in Mueang District, Chiang Mai Province / งามฉวี โชติยมนตรี / 2547 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- เชียงใหม่
การบัญชี
ความเสี่ยง -- เชียงใหม่
ผู้สอบบัญชี -- เชียงใหม่
974 แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมเมือง ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for promoting appropriate city living conduct of Montfort students, Chiang Mai Province / นภาพร ราชคำสุข / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การดำเนินชีวิต
เมือง -- เชียงใหม่
จริยธรรม
975 แนวทางป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 กรมชลประทาน / วิฑิต สิงห์พรหมมาศ / 2547 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม -- การป้องกัน
โรงงาน -- มาตรการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1
976 แนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Guidelines for life quality development of mothers with HIV in Phan District, Chiang Rai Province / สุพัตรา ชุมพลกุล / 2547 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงราย
มารดา -- เชียงราย
คุณภาพชีวิต -- เชียงราย
977 แนวโน้มการเลียนแบบตัวแบบโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Trend in television advertising model imitation of teenage students in Chiang Mai University Demenstration school / วนิดา พุ่มพา / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
การเลียนแบบ
โฆษณาทางโทรทัศน์กับเด็ก
โฆษณากับเด็ก
วัยรุ่น -- พฤติกรรม
978 บทบาท ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก = Role, restrictions, problems and obstacles of tak agricultural cooperatives operation / เยาวเรศ แซ่โค้ว / 2547 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก
สหกรณ์การเกษตร
979 บทบาทการมีส่วนร่วมของชนชั้นกลางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Role of middle class people in environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / พิมพ์นิภา เต็งไตรรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
ชนชั้นกลาง -- เชียงใหม่
980 บทบาทของกลุ่มคนพิการและครอบครัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน = Roles of the disabled and their families in life quality development in a community / สุมล เจนอักษรกุล / 2547 /Full Text
Subject
คนพิการ -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คุณภาพชีวิต
คนพิการ -- เด่นชัย (แพร่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75