ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ทัศนคติของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่มีต่อการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล = The Attitudes of employees in the Northern Region Industrial Estate, Mueang District, Lamphun Province towards personal accident insurance / มณฑิรา พรศาลนุวัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน
ประกันภัย -- ลำพูน
อุบัติเหตุ -- ลำพูน
942 ทัศนคติของพนักงานบริษัทไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัดที่มีต่อการบริหารระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 = Attitudes of the Thai Sports Garment Co., Ltd. personnels towards the management of quality ISO 9001:2000 standard system / อนันต์ ทิใหม่ธง / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทไทยสปอร์ตการ์เมนต์ -- พนักงาน
ไอเอสโอ 9001-2000
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
มาตรฐานการผลิต
ประกันคุณภาพ
943 ทัศนคติของพนักงานส่วนตำบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes of local officials toward management Tambon administrative organization in Chiang Mai Province / มงคล รักษ์เลิศวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
944 ทัศนคติของพนักงานสังกัดฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือต่อการปรับเปลี่ยนองค์กร = Attitude of employees of the Northern Region of TOT corporation public company limited towards the organization transformation / บงกช หวั่งระบอบ / 2547 /Full Text
Subject
การพัฒนาองค์การ
องค์การ
โทรศัพท์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
945 ทัศนคติของพนักงานสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 ต่อโครงสร้างและกลยุทธ์การบริหารจัดการรูปแบบใหม่ = Attitudes of employees of primary industries and Mines Office Region 3 towards the new organizational structure and strategic management / สมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3
การบริหาร
พนักงาน -- ทัศนคติ
946 ทัศนคติของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือต่อการนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจ = Exporters association members towards the usage of E-Commerce in their business operation / ไพลิน อินทวงค์ / 2547 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สินค้าออก
หัตถกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
947 ทัศนคติของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ต่อนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน / สุวรรณี อยรังสฤษฎ์กูล / 2547 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การกระจายอำนาจปกครอง -- เชียงใหม่
948 ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อผู้ที่เป็นโรคจิต อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วารุณี อินโองการ / 2547 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ลี้ (ลำพูน)
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Health personnel
Psychotic disorders
949 ทัศนคติความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการเขื่อนระบายน้ำท่าวังตาล จังหวัดเชียงใหม่ / กิตติพร ฉวีสุข / 2547 /Full Text
Subject
ทรัพยากรน้ำ
เขื่อน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
950 ทัศนคติต่อการให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = Attitudes of commercial bank's customers towards hire purchase credit services in Mueang District, Nakhon Pathom Province / ขุนศึก ผ่องอำไพ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์
ลูกค้า
สินเชื่อ
รถยนต์
951 ทัศนคติต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 / วันนิวัติ เกษตรสินธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การพัฒนาอาชีพ
952 ทัศนคติต่อเครื่องประดับหินสีของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = The Attitude of customer towards color gem stones in Mueang District, Samut Sakhon Province / เบญจมาส พงษ์เมษา / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องประดับ
ลูกค้า -- สมุทรสาคร
953 ทัศนคติที่มีต่อการนำวิธีการ Six Sigma มาใช้ของพนักงานในกลุ่มบริษัท โซนี่ ประเทศไทย จำกัด = Employee's attitude towards the Six sigma procedure implemented at sony Thailand group สมยศ อัครวัชรางกูร / สมยศ อัควัชรางกูร / 2547 /Full Text
Subject
บริษัท โซนี่ ประเทศไทย
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
การควบคุมการผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
954 ทัศนคติที่มีต่อบริการข้อมูลและความบันเทิงในรูปแบบมัลดิมีเดียของผู้ใช้โทร ศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร = Attitude of mobile phone users towards multimedia form of data and entertainment services in Bangkok Metropolitan Area / ธีรชาติ ชอบอธิป / 2547 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่
955 ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes and marketing mix factors affecting the purchasing of Mama brand instant noodle of customers in Mueang District, Chiang Mai Province / ปิยะนารี สิงห์เชื้อ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
บะหมี่สำเร็จรูป
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
956 ทัศนะการมีส่วนร่วมการจัดการปัญหาจราจรของชนชั้นกลาง และผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Perspective of participation in traffic problem management of the middle class and entrepreneurs in the Chiang Mai Municipality / ปราณีจิต กุลไชยวัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
จราจรในเมือง -- เชียงใหม่
คมนาคมทางบก -- เชียงใหม่
จราจรหนาแน่น -- เชียงใหม่
957 ทัศนะของญาติและผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 2547 / นพดล สุยะ / 2547 /Full Text
Subject
เรือนจำกลางเชียงใหม่
นักโทษ
958 เทคนิค Double Gel Diffusion สำหรับใช้พิสูจน์เนื้อสุกรและเนื้อโคปลอมปน = Double gel diffusion technique for identification of adulterated pork and beef / ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
การตรวจเนื้อ
เนื้อสัตว์ -- การควบคุมคุณภาพ
959 เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มของกรีนเบิร์ก และการประยุกต์ / ปิยะชาติ เวียงนาค / 2547 /Full Text
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
การตอบสนองเชิงสุ่ม
960 เทคนิคการทวนสอบบนพื้นฐานโมเดลเช็คกิงสำหรับข้อกำหนดในตัวแบบการคำนวณของเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง = Model checking based verification technigue for discrete event calculus model specification / อานพล รัตนชัย / 2547 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
ระบบเวลาเต็มหน่วย
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75