ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทำกระดาษใยสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Cost and returns on investment of pineapple leaves craft paper at Tambon Ban Sadet, Amphoe Mueang, Changwat Lampang / ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
การลงทุน -- ลำปาง
กระดาษใยสับปะรด
922 ตัวตนเสมือนจริงบนเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในโลกเสมือนจริงในเวลาจริง = Virtual identity via online computer game in virtual world on real time / ญาดา ศรีชัย / 2547 /Full Text
Subject
อัตตา
เกมคอมพิวเตอร์
923 ไตรภาคีการมีส่วนร่วมต้านภัยสารเสพติดโดยการสร้างเสริมความรู้สึกในคุณค่าตนเองและการควบคุมตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Tripartite participation in drug prevention through self-esteem and self-control enhancing in Ban Sunpasuk lower secondary school students, Hang Dong distriet, Chiang Mai province รุจิรัต แก้วแลางเมือง / รุจิรัต แก้วกลางเมือง / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
ยาเสพติด -- การควบคุม
ครูกับชุมชน -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- หางดง (เชียงใหม่)
924 ทักษะชีวิตและการปรับตัวของเด็กวัยรุ่นชาวไทยภูเขา = Life skills and adjustment of hill tribe adolescents / ศุกร์ใจ วงศ์มะโน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
925 ทัศนคติของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการปฏิรูประบบราชการ / ทิพย์วรรณ บ่อแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
กระทรวงมหาดไทย -- ข้าราชการ
การปฏิรูประบบราชการ -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
926 ทัศนคติของชาวไทยมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อบริการรับฝากเงินของธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม = The Attitude of Thai muslims toward deposit services of Islamic Banks in Mueang District, Chiang Mai Province / บรม สีลวานิช / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
เงินฝากธนาคาร -- เชียงใหม่
ชาวไทยมุสลิม
ศาสนาอิสลาม
927 ทัศนคติของตำรวจอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 237 / ไกรศรี จุฬพรรค์ / 2547 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
รัฐธรรมนูญ
928 ทัศนคติของนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ต่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / วุฒิชัย นาถนิธิภูมิ / 2547 /Full Text
Subject
คำพิพากษาคดีอาญา -- ศาล
ศาลฎีกา
นักการเมือง -- เชียงใหม่
929 ทัศนคติของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Attitude of Chiang Mai investor towards the interim Financial Statement of Listed Company in The Stock / รัตนา เหรียญทอง / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบการเงิน
การลงทุน -- เชียงใหม่
930 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อบทบาทของนางสาวไทยในเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ / นพพร ปวราธิสันต์ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
สตรี -- ไทย
การประกวดความงาม
931 ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย ต่อระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล = The Attitude of the Kasemrad Sriburin Hospital staff towards the hospital accreditation system, Chiang Rai province / กษมน มั่นศิลป์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ -- การรับรองคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล -- เชียงราย
932 ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลลานนาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง = Attitude of personnels of Lanna Hospital Chiang Mai Province on the outbreak of severe acute respiratory syndrome / ดุสิต ศรีสกุล / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลานนา
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
933 ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล = The Attitudes of the Saraphi Hospital staff towards the hospital accreditation system, Chiang Mai Province / ประภาภรณ์ สุ้นโหย / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
โรงพยาบาลสารภี -- การรับรองคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
934 ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ผาณิต คำหอม / 2547 /Full Text
Subject
น้ำประปา
ประปา -- แม่ฮ่องสอน
935 ทัศนคติของประชาชนต่อโครงการ พักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย ในตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน / รณกร ถิรัตตยศ / 2547 /Full Text
Subject
หนี้ -- ลำพูน
เกษตรกร -- ลำพูน
936 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อตลาดนัดในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = People attitudes towards periodic markets in Mueang District, Lamphun Province / อนุศักดิ์ อุตแจ่ม / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดนัด -- ลำพูน
ตลาด -- ลำพูน
การสำรวจทัศนคติ -- ลำพูน
937 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง / สุรชัย อมรโชดก / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การเลือกตั้ง เชียงใหม่
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
938 ทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อศาลทหาร = The Attitude of the people involved in justice process in Chiang Mai province towards military court / ชาตรี บุญทวี / 2547 /Full Text
Subject
กระบวนการยุติธรรม -- เชียงใหม่
ความยุติธรรม
ศาลทหาร
939 ทัศนคติของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ = Attitudes of the securities company's administrators in Chiang Mai Province toward investment in market for alternative investment / ณัฐพงศ์ ดีแท้ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทหลักทรัพย์ -- เชียงใหม่
การลงทุน -- เชียงใหม่
ตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ -- เชียงใหม่
นักบริหาร -- เชียงใหม่
940 ทัศนคติของผู้ประกอบการร้านบริการอินเตอร์เน็ตที่มีต่อการให้บริการเอดีเอสแอลของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Attitudes of internet service entrepreneurs towards the ADSL service of TT&T Public Company Limited in Mueang district. Chiang Mai province / รัฎชฎาภรณ์ ไชยชนะ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัททีทีแอนด์ที
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75