ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต = Socio-cultural and environmental conditions determining cheewajit consumption behavior / นวทัศน์ เมืองลือ / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ชีวจิต
อาหารเพื่อสุขภาพ
902 ชุดปฏิบัติการเรื่องการออกแบบ การสร้าง และการใช้นาฬิกาแดด / วิจิตร ฤทธิธรรม / 2547 /Full Text
Subject
นาฬิกาแดด -- การออกแบบและการสร้าง
นาฬิกาแดด
903 ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ = Community and ecotourism resources management : A Case study of Ban Na Tong Community, Tambon Cho Hae, Amphoe Mueang Phrae, Changwat Phrae / วลัยพร ลิ่มบุญญรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แพร่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- แพร่
แพร่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
904 ชุมชนการปฏิบัติของผู้สูงอายุกับการส่งเสริมสุขภาพ = Communities of practice of the elderly and health promotion / ชมพร สีเงิน / 2547 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การรวมกลุ่ม
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
การส่งเสริมสุขภาพ
905 ฐานข้อมูลข้อสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร = Examination papers database for Technology Ratchathani Udon College / อรกมล ชัยปริญญา / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
ข้อสอบ -- ฐานข้อมูล
ข้อสอบ -- การออกแบบ
906 ดัชนีความยืดหยุ่นของการใช้จ่ายของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ / วรชัย สุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
ครอบครัว -- ค่าใช้จ่าย -- เชียงใหม่
ครอบครัว -- รายได้
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
907 ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ และน้ำหนักทารกแรกเกิดที่มีการคลอดก่อนกำหนด = Prepregnancy body mass index, pregnancy weight gain and birthweight in preterm delivery / ณัฏฐา อนันตสุข / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ
น้ำหนักตัว -- ลำปาง
สตรีมีครรภ์ -- ลำปาง
ทารก -- ลำปาง
908 ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยจังหวัดแพร่ = Cost, revenue and cost recovery of Thai traditional medicine services at Thai traditional health promotion center, Phrae province / ชัยยา นรเดชานันท์ / 2547 /Full Text
Subject
Revenue
Traditional medicine -- Thailand -- Cost of operation
Cost
909 ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Medical care costs attributable to smoking in Northeastern of Thailand / กิตติคุณ พงษ์กล่าวขำ / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ค่ารักษาพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การสูบบุหรี่ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
910 ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วย รายได้ และการคืนทุนของผู้ป่วยชาวไทย และชาวต่างชาติ โรงพยาบาลอุ้งผาง จังหวัดตาก = Unit cost of patient services, revenue and cost recovery of Thai and immigrant patients, Umphang Hospital, Tak province / จุฑารัตน์ ดำรงกุล / 2547 /Full Text
Subject
Unit cost
Hospitals -- Cost of operation
Revenue
911 ต้นทุนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรัฐและเอกชน และการมีส่วนช่วยของการศึกษาต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ = Cost and efficiency of basic educational management of public and private schools and its contribution on economic growth / ทักษิณา ธีรภาพกุล / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน
912 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกร ในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Cost and returns on Japanese rice of agriculturalisis in Phichai District, Uttaradit Province / วันเพ็ญ ทุนมาก / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ข้าวญี่ปุ่น
เกษตรกร -- พิชัย (อุตรดิตถ์)
913 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตถ่านเศรษฐกิจจากซังข้าวโพด กรณีศึกษาโรงงานถ่านเทียม ส.ทวีคูณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Cost and returns on manufacturing of economic corncob charcoal : A Case study of sor thaweekoon factory in Dok Khamtai District, Phayao Province / อรวรรณ ฉัตรจันทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
แท่งเชื้อเพลิง
ถ่านอัดแท่ง
ข้าวโพด
โรงงาน -- พะเยา
914 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกนาหญ้าแพงโกล่าของเกษตรกร ในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Cost and return of Pangola grass cultivation of farmers in Hang Chat District, Lampang Province ดวงพร มงคลประเสริฐ / ดวงพร มงคลประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
หญ้าแพงโกล่า -- ต้นทุนและประสิทธิผล
เกษตรกร -- ลำปาง
915 ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการการทำลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่ = The cost and returns of dried longan manufacturing in Chiang Mai Province / ชลดา อัมรานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ลำไยอบแห้ง -- ต้นทุนและประสิทธิผล
916 ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจการปลูกผักแบบไร้ดินในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns of soliess culture vegetable growing business in Chiang Mai Province / เกสราภรณ์ แสงแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ผัก -- การปลูก -- เชียงใหม่
917 ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบงานสำรวจของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Cost and benefit of the survey system of Chiang Mai Area Revenue Office 2 / หยาดฝน ศฤงคาร / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ต้นทุนและประสิทธิผล
ภาษี
918 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนการทำกระดาษตะขบป่า ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Cost of returns on investment of takobpar paper in Tambon Baan Aum, Amphoe Mueang, Changwat Lampang / สายนที วงษ์คำดี / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
กระดาษ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ตะขบป่า
กระดาษตะขบป่า
919 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนการทำเก้าอี้สานพลาสติก : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้สานพลาสติก บ้านม้า ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Cost and returns on investment of plastic woven chairs : A Case study of plastic woven chairs's product development group in Baan Ma Tambon Lampang Luang, Amphoe Ko Kha, Changwat Lampang / ทรายทอง เลิศเปียง / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เก้าอี้
การลงทุน -- ลำปาง
920 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำเสื่อรำแพน : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานบ้านท่าดินแดง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี = Cost and returns on investment of bamboo mats: a case study of weave product group Baantadindang Tambon Sakaekrung Amphoe Mueang, Changwat Uthai Thani / นงคราญ ฉัตรธัญญกิจ / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เสื่อ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
บ้านท่าดินแดง (อุทัยธานี)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75