ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ = Composition writing ability of Mathayom Suksa 3 students learning through feedback process / เสาวลักษณ์ ไชยเมฆา / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน
เรียงความ
การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
862 ความสามารถในการพยากรณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน = Predictability of technical analysis of stock prices in energy sector / วรพร บุญกล้า / 2547 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มพลังงาน
พยากรณ์
863 ความสามารถในการพยากรณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคบางเทคนิคของราคาหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง = Predictability of some selected technical analysis of stock prices in building and furnishing materials secter / ณัฐธิดา ชลนาคเกษม / 2547 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
พยากรณ์
864 ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนกับภาวะสุขภาพ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Capability of community's self-reliance and health conditions, Mae La Luang sub-district, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province / เจิมสุข ทานา / 2547 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- แม่ฮ่องสอน
อนามัยชนบท -- แม่ฮ่องสอน
การพึ่งตนเอง -- แม่ฮ่องสอน
แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะสุขภาพ
865 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่เรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้นิยม = Critical reading ability of Mathayom Suksa 4 students at Yupparaj Wittayalai School learning through instruction based on constructivist theory / นริศรา หงษ์หนึ่ง / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
866 ความสามารในการพยากรณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตร = Predictability of technical analysis of stock prices in Agricultural business sector / สิทธิพงศ์ ไข่ทา / 2547 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มธุรกิจการเกษตร
พยากรณ์
867 ความสำเร็จของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำดื่มแม่ท่าช้าง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Success of community-level economic development project: a case study of Mae Thachang drinking water factory, Hang Dong Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ขจร คำออน / 2547 /Full Text
Subject
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
น้ำดื่มบรรจุขวด -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
868 ความสำเร็จในการจัดการป่าชุมชน บ้านสันหลวงสามัคคี ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย = Achievement of community forest management of Ban San Luang Samakkhi, Tambon Mae Pao, Amphoe Phaya Mengrai, Changwat Chiang Rai / ปรียา โสทอง / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- พญาเม็งราย (เชียงราย)
การจัดการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงราย
ป่าชุมชน -- เชียงราย
869 ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Comfort in patients after open heart surgery / ลลิดา นพคุณ / 2547 /Full Text
Subject
หัวใจ -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ความพอใจของผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Thoracic surgery
870 ความหมายและคุณค่าของชีวิตในนิเวศลุ่มลึกตามทัศนะของอาร์เน นาสส์ / กานมณี ภู่ภักดี / 2547 /Full Text
Subject
นาสส์, อาร์เน
การดำเนินชีวิต
จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
871 ความหมายและคุณค่าของสตรีในวรรณกรรมของโก้วเล้ง / ปราการ กรอิสรานุกูล / 2547 /Full Text
Subject
สตรีในวรรณคดี
วรรณกรรมจีน
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี
โก้วเล้ง -- ผลงาน
872 ความหลากหลายของแมลงน้ำในพื้นที่โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Diversity of aquatic insects in the area of golden jubilee Thong Pha Phum Project Thong Pha Phum District Kanchanaburi Province / สุทธินี จิตมณี / 2547 /Full Text
Subject
แมลงน้ำ -- กาญจนบุรี
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการทองผาภูมิ
873 ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และไดอะตอมพื้นท้องน้ำในพื้นที่โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Diversity of macroalgae and benthic diatoms in the area of golden jubilee Thong Pha Phum project, Thong Pha Phum district, Kanchanaburi province / สุทธวรรณ สุพรรณ / 2547 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- กาญจนบุรี
สาหร่ายสีเขียว
ไดอะตอม
874 ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรข้าวป่า = Genetic diversity in wild rice populations / เทอดศักดิ์ อนากาศ / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- พันธุศาสตร์
ข้าวป่า -- พันธุศาสตร์
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
875 ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในเชื้อพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1 ของเกษตรกร = Genetic diversity within farmer's seedlots of Supanburi 1 Rice / รณชิต จินดาหลวง / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- พันธุศาสตร์
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
876 ความเหนื่อยล้าในระยะคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้คลอด = Intrpartum fatigue and related factors among parturients / กาญจนา ปิ่นแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
877 ความเหมาะสมของการนำลำไยสดและลำไยอบแห้งเข้าซื้อภายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย = Appropriateness of introducing longan and dried longan to the agricultural futures exchange of Thailand / จุรีรัตน์ สรรค์วรรณะ / 2547 /Full Text
Subject
ลำไย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ลำพูน
878 คุกหญิงกับการเลื่อนไหลและหลากหลายของเพศสภาพ = Women's prisonand the fluidity and diversity of gender / ศิริจินดา ทองจินดา / 2547 /Full Text
Subject
ทัณฑสถาน
นักโทษหญิง
เพศ
879 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง = Quality of sleep and sleep disturbing factors among patients in the medical intensive care unit, Lampang Hospital / สุภารัตน์ สอนปะละ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
การนอนหลับ
พยาบาลกับผู้ป่วย -- ลำปาง
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล
880 คุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / เสรี วงศ์สมฤดี / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนภาษาจีน
บริการของโรงเรียน
ภาษาจีน -- การศึกษาและการสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75