ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความสัมพันธ์ของตำรวจชุมชนสัมพันธ์กับประชาชนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Relationship of community relations police and the people in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / ณัฎฐวิชฌ์ ราชแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
842 ความสัมพันธ์ของสภาวะทางอารมณ์และการเรียนรู้ทางสังคม กับการยอมรับความพิการของผู้ป่วยโรคไขสันหลังและบาดเจ็บที่ไขสันหลัง = The correlation of emotional status and social learning with acceptance of disability of patients suffering from spinal cord diseases and spinal cord injuries / เตือนใจ อัฐวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ไขสันหลังบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย
ความแปรปรวนทางอารมณ์
การเรียนรู้ทางสังคม
ผู้ป่วย -- ทัศนคติ
843 ความสัมพันธ์เชิงการเมืองระหว่างสื่อมวลชนกับนักการเมืองท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ = Political relationship between mass media and local politicians in Chiang Mai Province / ผ่องพรรณ จงยศยิ่ง / 2547 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน -- เชียงใหม่
นักการเมือง -- เชียงใหม่
844 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสาคูในประเทศไทย = Phylogenetics of Arrowroot in Thailand / อัปสร วิทยประภารัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
สาคู -- พันธุกรรม
สาคู -- การเจริญเติบโต
845 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเชื้อราแป้งในสกุลออยเดียม สกุลย่อยซูโดออยเดียม ที่พบในจังหวัดเชียงใหม่ = Phylogenetic relationship of powdery mildew in genus oidium subgenus pseudoidium found in Chiang Mai Province / อำไพวรรณ สุนาวัน / 2547 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- สัณฐานวิทยา
เชื้อรา -- พันธุกรรม
846 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การทำหน้าที่ของครอบครัว อัตมโนทัศน์ และการตั้งเป้าหมาย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / รวงรัชต์ บัณฑิตยารักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
ครอบครัว -- เชียงราย
การรับรู้ตนเอง -- เชียงราย
847 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between perceived self-efficacy, social support and health-promoting life style of a private vocational school students in Chiang Mai province / สิทธิ รัตนราษี / 2547 /Full Text
Subject
ความสามารถในตนเอง
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
848 ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / สุทธิพร นิราพาธ / 2547 /Full Text
Subject
ความก้าวร้าวในเยาวชน -- เชียงใหม่
เกมคอมพิวเตอร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
849 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และ การรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส กับความมีวินัยในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between knowledge and perception of antiretrovirus drug and drug adherence of AIDS patients in Chiang Mai province / ทินมณี ทิพย์ปัญญา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public health
Acquired immunodeficiency syndrome
Anti-HIV agents
850 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนและทัศนคติต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / มงคลศักดิ์ เมืองธรรม / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การเมือง
นโยบายสาธารณะ -- เชียงใหม่
851 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการนำความรู้เรื่องฉลากโภชนาการไปใช้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ = Relationship between knowledge and using of nutrition label of Graduate Students Rajabhat Institute Chiang Mai / สิรภัทร สิริบรรสพ / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ฉลาก -- เชียงใหม่
852 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ -- พนักงาน
บุคลิกภาพ
การปรับตัว -- ลำพูน
ความผูกพันต่อองค์การ -- ลำพูน
853 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรการสนับสนุนทางสังคมกับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องการพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก = The relationship between selected factors, social support, and dependent care agency among mothers of autistic children / วนาลักษณ์ เมืองมลมณีรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
854 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางบุคลิกภาพกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / จิตรลดา ใจงาม / 2547 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข -- เชียงใหม่
855 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความเครียดของพนักงานในโรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่ง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐรี พิเดช / 2547 /Full Text
Subject
โรงงานทอผ้า -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
การทำงาน
856 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาข้าวตลาดส่งมอบทันทีในประเทศไทยกับราคาข้าวตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศ = Relationships between rice spot prices in Thailand and rice future prices in the overseas exchange / พีรยา ชูวุฒยากร / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- ราคา
ข้าว -- การตลาด
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
857 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมก้าวร้าว ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ / นิภาพรรณ ต่อซาว / 2547 /Full Text
Subject
ความก้าวร้าวในเยาวชน -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล
858 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับผู้อื่นกับความพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะห์ / สุภาวดี พุฒิหน่อย / 2547 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สถานสงเคราะห์คนชรา -- เชียงใหม่
859 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์บางประเทศในเอเชีย = The Relationship between foreigen exchange rates and stock market indices in selected Asian Countries / สายสุดา จันทรา / 2547 /Full Text
Subject
เงินตราต่างประเทศ
ปริวรรตเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ตลาดหลักทรัพย์
860 ความสามารถของเชื้อราที่เป็นเอนโดไฟท์ในพืชสมุนไพรบางชนิดในการ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capsici เชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก = Ability of endophytic fungi from some medicinal plants to control Colletotrichum capsici causing Anthracnose disease in Chilli Pepper / เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง / 2547 /Full Text
Subject
เอ็นโดไฟติคฟังไจ
สารต้านเชื้อรา
พืชสมุนไพร
แอนแทรกโนส
พริก -- โรคและศัตรูพืช


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75