ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ผ่านกรรมวิธีการตัดแต่งพันธุกรรม = Knowledge of Chinag Mai University's personnel on food products undergoing biotechnology process / สุรพงษ์ ดีมาก / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บุคลากร
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
การตัดแต่งพันธุกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
822 ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ / ขวัญชัย ทองเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
ศาลรัฐธรรมนูญ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
823 ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้โทษของบุคลากรคุมประพฤติ / อุมาทิพย์ ศรีจันทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
824 ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ศราวุธ ชัยชนะ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษี -- เชียงใหม่
825 ความรู้ความเข้าใจในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมาน สุริยวงค์ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
งบประมาณ -- เชียงใหม่
826 ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Parent's knowledge and understanding on and participation in experience enrichment activities of nature learning center, Darunnimitwittaya Kindergarten, Chiang Mai Province / อนันดา เสนาบุตร / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ
การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
827 ความรู้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของผู้ใช้แรงงานในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Worker's knowledge of the B.E.2541 labour protection acts in Mueang Chiang Mai District / พัฒนพงศ์ ชูมณี / 2547 /Full Text
Subject
แรงงาน -- เชียงใหม่
กฎหมายแรงงาน
828 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วเหลืองของเกษตรกรในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge and practices of Soybean insect pest control in San Pa Tong District, Chiang Mai Province / จันทรวรรณ พิมพ์จันทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
เกษตรกร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
829 ความรู้และการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรในการผลิตไก่เนื้อ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge and practices on antibiotic utilization in broiler production in Chiang Mai Province / ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล / 2547 /Full Text
Subject
ไก่ -- โรค
ปฏิชีวนะทางสัตวแพทยศาสตร์
ยาสัตว์
ไก่เนื้อ -- การผลิต
830 ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชผักตระกูลกะหล่ำของเกษตรกร ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and practices on pesticide application of crucifers by farmers in Muang Kaew Sub - district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ระพีพงศ์ เกษตรสุนทร / 2547 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- แม่ริม (เชียงใหม่)
สารเคมีทางการเกษตร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
831 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding on the structure and authority of tambon administrative organization of the people in Tambon Mueang Ngai, Amphoe Chiang Dao, Changwat Chiang Mai / พิชเกษม วรรณรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
832 ความรู้และความเข้าใจของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง / ประจักษ์ วัฒนกุล / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด -- การเลือกตั้ง
833 ความรู้และความเข้าใจของผู้บริโภคผักปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding of safe vegetable consumers in Chiang Mai Province / อิสสระ สินธนกุลไพศาล / 2547 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ
ผักไร้สารพิษ
ผัก -- การปลูก -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
834 ความรู้และความตระหนักต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือนของแม่บ้านชุมชนบ้านเด่นสามัคคี เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and awareness on the household environment management of housewives in community of Ban Den Samakkhi, Chiang Mai Municipality, Chiang Mai Province / ธนพร เลื่อนประไพ / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ครัวเรือน -- เชียงใหม่
บ้านเด่นสามัคคี (เชียงใหม่)
835 ความรู้และทัศนคติของบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน = Knowledge and attitudes of health personnel towards the utilization of clinical pathway for acute myocardial infarction patients / จุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
836 ความรู้และพฤติกรรมการเล่นกีฬาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and sports playing behavior of Prathom Suksa 6 Students in Mae Cham District, Chiang Mai Province / หทัยกาณร์ บัวชุม / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
กีฬา
837 ความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา = Knowledge and behavior of secondary school students concerning forest resource conservation / คมกริช สุทธะสกุลดี / 2547 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
838 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและการสนับสนุนของครอบครัวที่มีผลต่อความตั้งใจเลิกยาเสพติด = Self-esteem and family support effecting intention to give up addict drug / ณรงค์เดช สมควร / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, acadumic -- Public health
Self concept
Substance -- Related disorders
Family relations
839 ความรู้สึกไม่แน่นอน การสนับสนุนทางสังคม และวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty, social support, and coping straegies among parents of children with cancer / สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ / 2547 /Full Text
Subject
มะเร็งในเด็ก
ผู้ปกครองกับเด็ก
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertation, academic -- nursing
Social support
Stress
Neoplasms -- in infancy & childhood
840 ความรู้สึกไม่แน่นอนและวิธีการเผชิญความเครียดของสตรีที่รอผลการตรวจชิ้นเนื้อภายหลังผ่าตัดเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์ = Uncertainy and coping strategies among women anticipating results after resection of reproductive organ turnors / มนชยา ปิ่นทอง / 2547 /Full Text
Subject
อวัยวะสืบพันธุ์หญิง -- เนื้องอก
อวัยวะสืบพันธุ์หญิง -- การตัดเนื้อตรวจ
ความเครียด
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Neoplasms


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75