ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอนในจังหวัดเชียงใหม่= Customers' satisfaction towards the services of Black Canyon coffee houses and restaurants in Changwat Chiang Mai / อุศนา ศิริเอก / 2547 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
802 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านดีแทคในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer's satisfaction towards the services of DTAC Shops in Chiang Mai Province / ขนิษฐา ตันติวาณิชย์พงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
803 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟวาวี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix factors of Wawee coffee shops in Mueang district, Chiang Mai province / สมเกียรติ เป็งโต / 2547 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การตลาด
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
804 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards the marketing mix of spa businesses in Mueang district, Chiang Mai province / ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
805 ความพึงพอใจของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อของบริษัทอัจฉราวรรณลิสซิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Chiang Mai customer satisfaction of using credit services for hire Purchasing of Acharawan Leasing Co., Ltd. Chiang Mai Province / นิรันดร์ แสนไชย / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทอัจฉราวรรณลิสซิ่ง
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
เช่าซื้อ -- เชียงใหม่
806 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี = Member's satisfaction towards the role of the federation of Thai Industries Kanchanaburi / สมศักดิ์ วงษ์ดรุณีย์ / 2547 /Full Text
Subject
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
อุตสาหกรรม
ความพอใจ
807 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วนประสมการตลาดของสหกรณ์ร้านค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง = Satisfaction of member towards the marketing mix of cooperative store of Lampang Vocational College, Lampang Province / อานีสรา โศภนะศุกร์ / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
การตลาด
สหกรณ์ร้านค้า -- ลำปาง
ความพอใจ
808 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer's satisfaction towards the marketing mix of Likid Slip Stationery & Sport Limited Partnership, Chiang Mai Province / อำไพ ภัทรวิศิษฏ์สัณธ์ / 2547 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิขิตศิลป์
การตลาด -- เชียงใหม่
ลูกค้า
809 ความพึงพอใจในการจ่ายเงินสบทบของผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาสถานประกอบการด้านบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Satisfaction of the insured person for contribution payment to Social Security Office : a case study of service enterprises in Mueang District, Chiang Mai province / กษนรรท์ แสงทอง / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสังคม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
810 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1 = Job satisfaction of Chiang Mai Ram 1 Hospital personnels ์ / วิไลลักษณ์ ทองวินิชศิลป / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1 -- บุคลากร
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
811 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงแรมดิอินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ = Employees's job satisfaction: case study of The International Hotel Chiangmai / ศักดิ์สกุล บุญประสาร / 2547 /Full Text
Subject
โรงแรมดิอินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
812 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด = Employee job satisfaction of Chanwanich Security Printing Company Limited / ฉัตรชัย บุญเพ็ญ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
813 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / อดิศร แดงเรือน / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
ความพอใจในการทำงาน
ผู้บริหารโรงเรียน
814 ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการธุรกิจรถยนต์เช่าตามการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / รัตนา รัตนพรหม / 2547 /Full Text
Subject
การเช่ารถยนต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การเช่ารถยนต์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
815 ความพึงพอใจในงานและการให้บริการผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Job satisfaction and patient service provision among profession nurses of Maharajnakorn Chiang Mai Hospital / อรทัย หันกิจเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
816 ความรับผิดชอบของเจ้าของตลาดและผู้ขายต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในตลาดสดเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Market owner and sellers responsibility on environmental problems in Ko Kha market, Amphoe Ko Kha, Changwat Lampang / สกุณา ธรรมสาคร / 2547 /Full Text
Subject
ตลาด -- เกาะคา (ลำปาง)
ตลาดสด -- เกาะคา (ลำปาง)
ตลาด -- แง่สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลชนบท
817 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของเกษตรกรแบบโรงเรือนปิดในโครงการรับจ้างเลี้ยงไก่เนื้อ ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Knowledge, attitude and practices of farmers in an environmental control houses in the contract broiler project in Chiang mai and Lamphun Province / ธีรวิทย์ ทองวรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ลำพูน
818 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Knowledge, attitude, and practice of group supportive Psychotherapy among professional nurses in Psychiatric hospitals / พรรณพิมล สุขวงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
จิตบำบัดหมู่
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจิตเวช
Dissertations, academic -- nursing
Psychotherapy, group
819 ความรู้เกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Knowledge of food-based dietary guidelines for Thai People and practices of children in primary school class / ธนพร จั่นเพชร / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
820 ความรู้เกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ และการปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย = Knowledge of food-based dietary guidelines for Thai People and practices of students at Chiang Rai Vocational College / รัตนา ปินตาเขียว / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย -- นักศึกษา
โภชนาการ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75