ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ / อนุชิต อุดมภักดี / 2547 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
782 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = People's satisfaction towards the village and urban community fund policy in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province / ดิศพงศ์ เจริญชาศรี / 2547 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
กองทุนหมู่บ้าน
783 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 2547 / พัณณิตา ทองไสย / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาล -- สกลนคร
ความพอใจในการทำงาน -- สกลนคร
การบริหาร
784 ความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการบริการของสภาทนายความ = Chiang Mai people's satisfaction in the services project of the lawyer council / ปิ่นนคร ศรีจันทร์ / 2547 /Full Text
Subject
สภาทนายความ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
785 ความพึงพอใจของประชาชนและนักศึกษาต่อโครงการเรียนรู้รวมกันสรรค์สร้างชุมชน อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Satisfaction of people and students towards the cooperative learning for community project, Amphoe Pua, Changwat Nan / สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ความพอใจ
นักศึกษา -- ปัว (น่าน)
ปัว (น่าน) -- ประชากร
786 ความพึงพอใจของประชาชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรรณิการ์ สุปราการ / กรรณิการ์ สุประการ / 2547 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน
ความพอใจ
787 ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมในอำเภอเมือง ต่อคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of business and industries customers in Mueang District towards service quality of the Chiang Mai Provincial Electricity Authority / ไมตรี ยศสุข / 2547 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ไฟฟ้า
788 ความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทต่อบริการการดูแลที่บ้าน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ = Satisfaction with home care services among caregivers of persons with schizophrenia at Suansaranrom Hospital / นันทนา ทองด้วง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
789 ความพึงพอใจของผู้ถือประกันในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่องานบริการ โรงพยาบาลแม่ทา = Satisfaction of health insurance holder of universal coverage health insurance scheme toward Maetha Hospital's service / ภูรีวรรธน์ โชคเกิด / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ทา
ประกันสุขภาพ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำพูน
790 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาดของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จักริน จั่นตระกูล / 2547 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
791 ความพึงพอใจของผู้ปกครองและครูต่อการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ / รานี ไชยวงค์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนวิชัยวิทยา
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
ความพอใจ
ภาษาอังกฤษ
792 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2 จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfactions of worker for environmental management systems ISO 14001 in Chiang Mai Ram 2 Hospital, Chiang Mai Province / ฐิติมา ไตรรัศมี / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2
สิ่งแวดล้อม
ไอเอสโอ 14001
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
793 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม่ / อรนุช ภักดีวิสุทธิพร / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
794 ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = The satisfaction of taxpayers towards the services of area revunuc branch offices in Mae Hong Son province / นราขวัญ วงศ์อินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- แม่ฮ่องสอน
ภาษี -- แม่ฮ่องสอน
ผู้เสียภาษี -- แม่ฮ่องสอน
795 ความพึงพอใจของมารดาในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของนมผงดัดแปลงสำหรับทารก : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ บริษัทสโนว์แบรนด์ สยาม จำกัด และบริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ สควิบบ์ (ประเทศไทย) จำกัด = Mothers satisfaction towards the marketing Mix of infant formula milk powder in Chiang Mai province : A case study comparing Snowbrand Siam Co., Ltd and Bristol -Myer Squibb (Thailand) Co., Ltd / ณรงค์ศักดิ์ สุขจีรเดช / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทสโนว์แบรนด์ สยาม
บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ สควิบบ์
นมผง -- การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
796 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด = Customer satisfaction towards the services provided by OfficeMate Company Limited / นภสร คชสาร / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทออฟฟิศเมท
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ลูกค้า
วัสดุ
797 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของสำนักงานบริการโทรศัพท์เชียงใหม่ 4 : การเปรียบเทียบระหว่างลูกค้า ทศท และ ทีทีแอนด์ที = Customers' satisfaction toward the service of the 4th Chiang Mai telephone office: a comparison between customers of TOT and TT&T / รุ่งทิพย์ ฉันทพัชนี / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานบริการโทรศัพท์เชียงใหม่ 4
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
798 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการรถเช่าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ ร็อค จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards car rental service of Winner Rock Partnership Limited Chiang Mai Province / จุฑาทิพ รัตนภานพ / 2547 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ ร็อค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
รถยนต์
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
799 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของโครงการบ้านจัดสรร บริษัท จิตต์อารีวิลล์ จำกัด จังหวัดลำปาง = Customer's satisfaction towards the marketing mix of Jitt - Aree Vill Lid., housing project Lampang Province / ดวงกมล เทพนากิจ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทจิตต์อารีวิลล์
การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- ลำปาง
บ้านจัดสรร -- ลำปาง
800 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อสินค้าเงินผ่อนต่อบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ชมภู อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards installment payment services of Chanchomphu Partnership Limited, Fang District, Chiang Mai Province / อารีรัตน์ พงษ์บุปผา / 2547 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ชมภู
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
การค้าระบบเงินผ่อน
สินค้า -- ไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75