ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การจัดการความขัดแย้งขององค์กรเหมืองฝายช่วงฤดูแล้งในลุ่มน้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Conflict management of Mueang-Fai organization during dry-season in Mae Chan Watershed, Changwat Chiang Rai / อภิญญา จันทร์อิน / 2547 /Full Text
Subject
น้ำ -- เชียงราย
ความขัดแย้งทางสังคม -- เชียงราย
ฝาย -- เชียงราย
ลุ่มน้ำแม่จัน
62 การจัดการโครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนหมื่นเงินกองและชุมชนสวนดอก แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of waste separation project for recycle: a comparative study between Muen Ngoen Kong Community and Suan Dok Community, Sriwichai Sub-district, Chiang Mai Municipality / พิมพ์พร ภาณุสัณห์ / 2547 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
ชุมชนหมื่นเงินกอง (เชียงใหม่)
ชุมชนสวนดอก (เชียงใหม่)
63 การจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยและผ้าใยบัว ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี / พัฒนันท์ อนุคระหานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
ดอกไม้ประดิษฐ์
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ดิน
ผ้าใยบัว
64 การจัดการด้านวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง : กรณีศึกษา บริษัท ไทตาตามิ โปรดักส์ จำกัด = Inventory management of raw meterials and supplies: a case study of Thaitatami Products Co., Ltd. / ศันสนีย์ เลาหวิวัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทไทตามิ โปรดักส์
วัตถุดิบ
วัสดุคงคลัง
ผลผลิตเกษตร
เสื่อกก
65 การจัดการต้นทุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ในประเทศไทย = Management of manufacturing cost for STR 20 rubber factories in Thailand / เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ยางแท่ง -- ต้นทุนการผลิต
ยางแท่ง -- การค้า
ยางพารา -- ต้นทุนการผลิต
ยางพารา -- การค้า
66 การจัดการธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต : กรณีศึกษา บางเทา บีช คอทเทจ / วงศ์วรัณ พูนศิลป์ / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
สถานพักผ่อนหย่อยใจ -- ภูเก็ต
สถานตากอากาศ -- ภูเก็ต
67 การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลเม่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Business management and marketing strategies of Mao products in the Northeast / กรรณิการ์ สมบุญ / 2547 /Full Text
Subject
ไวน์ผลไม้ -- การตลาด
น้ำผลไม้ -- การตลาด
ธุรกิจชุมชน
การจัดการธุรกิจ
68 การจัดการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้แล้วในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of used beverage packaging in Chiang Mai Municipality / กรวรรณ สันติสงวนศักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- เชียงใหม่
เครื่องดื่ม
69 การจัดการปัญหาน้ำเสียจากบ้านพักอาศัย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Wastewater management in residential area in the Chiang Mai Municipality / ณัฎฐ์นภัส ทองใบ / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
น้ำเสีย
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
70 การจัดการปัญหามลภาวะทางอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Air pollution management in the Chiang Mai Municipality / สาคร ไชยอำมาตย์ / 2547 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
71 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Management of environment problems of office in the Chiang Mai Municipality / ภัทรินท์ นาคสุริยะ / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
72 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการใช้พลังงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of environmental problem in energy usage in the Chiang Mai Municipality / อัจฉรี นาคะเสถียร / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
การใช้พลังงาน -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- การใช้พลังงาน
73 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเสียในบริเวณพื้นที่ย่านธุรกิจเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Waste water problem management in bussiness area of the Chiang Mai Municipality / สุพรรณ อินทะชัย / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
น้ำเสีย
น้ำเสียชุมชน -- เชียงใหม่
มลพิษทางน้ำ -- เชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
74 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษาโรงงานทำขนมจีนในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental problem management in a community: a case study of rice vermicelli factory in Tambon Khi Lex, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / พรรณี ปันชัย / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
โรงงาน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โรงงาน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
75 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่ = Management of environmental problems in public areas of Chiang Mai City / วันเพ็ญ กันทา / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
พื้นที่สาธารณะ -- เชียงใหม่
76 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณเส้นทางคมนาคมสายหลักในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of environmental problems alongside the major transportation routes in the Chiang Mai Municipality / วิทยา สิงห์มณี / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
มลพิษ -- เชียงใหม่
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
จราจร -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
77 การจัดการป่าชุมชนโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการและชุมชน ในเขตแนวกันชนบ้านแม่คาวหลวง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Community forest management through government agency-community collaboration in Buffer Zone Area of Ban Mae Khao luang, Amphoe Phan, Changwat Chiang Rai ภิกขุอรุณ ปัญโญแก้ว / อรุณ ปัญโญแก้ว, ภิกขุ / 2547 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- เชียงราย
บ้านแม่คาวหลวง (เชียงราย)
78 การจัดการพัสดุคงคลังในโรงงานผลิตรองเท้าขนาดเล็กและกลาง = Inventory management in small and medium shoes factories / สุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมรองเท้า -- สินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
79 การจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืนในเขตชุมชนเทศบาลนครเชียงราย = Sustainable management of green areas of Chiang Rai Municipality / วิราณี สุขกาย / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงราย
พื้นที่สาธารณะ -- เชียงราย
สวนสาธารณะ -- เชียงราย
80 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาสังคมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Student - centered teaching and learning provision in social studies for high school students at the Prince Royal's College / นันทพร จุลพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โรงเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75