ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Demand of accounting information for management gament industry in Krathum Baen district, Samut Sakhon province / นิศากร นครพิน / 2547 /Full Text
Subject
การบัญชี
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
สารสนเทศ
762 ความเป็นมาและทิศทางในอนาคตของวิทยาลัยชุมชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ / สุพจี สุภาพ / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาลัยชุมชน
สถาบันอุดมศึกษา
763 ความแปรปรวนและสัดส่วนทางพันธุกรรมของการสะสมไขมันในข้าว = Genetic variation and heritability of fat accumulation in rice (Oryza sativa L.) / เกรียงไกร กิจจาภินันท์ / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว -- พันธุศาสตร์
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
764 ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Spiritual well-being among caregivers of person with schizophrenia / เมตตา มะโนศรี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
765 ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหาร ธุรกิจสำหรับผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร = Commitment of Chiang Mai University of graduate students in executive MBA program, Samut Sakhon province / ศศิธร วงศ์ประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. นักศึกษาบัณฑิต
ความผูกพันต่อองค์การ
บริหารธุรกิจ -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สมุทรสาคร
766 ความพร้อมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าสักงามตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Community's readiness in resource and environment management for ecotourism: a case study of Pasakngam Village, Tambon Luang Nuea, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / โฉมศิริ ทิมสุทิน / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
767 ความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก = Caregiving preparedness among parents of autistic children / สมจิตร พี่พิมาย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
768 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการรองรับการกระจายอำนาจ = Readiness in the decentralization of tambon administative organizations in Chiang Mai Province / เรวดี วงศาโรจน์ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การกระจายอำนาจปกครอง
769 ความพร้อมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / ประณีต วงศ์ต๊ะ / 2547 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- ลำพูน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ลำพูน
770 ความพอใจต่อคุณลักษณะของส้มเขียวหวานของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer preference for tangerine attributes in Chiang Mai Province / อัจฉรา ปาละวันนา / 2547 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- การปลูก
ส้มเขียวหวาน -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
771 ความพอใจต่อคุณลักษณะข้าวสารเจ้าของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Preference for White Rice attributes to consumers in Chiang Mai Municipality / จตุพล ชูเกียรติขจร / 2547 /Full Text
Subject
การซื้อสินค้า
ข้าวสาร -- การตลาด
ข้าวสาร -- การบรรจุหีบห่อ
ความพอใจของผู้บริโภค
772 ความพอใจในงานของครูสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / นฤนเนตร์ เมฆขจร / 2547 /Full Text
Subject
ครู -- ความพอใจในการทำงาน
ครู -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
773 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่น แบบมีพันธสัญญาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Farmers'satisfaction towards Japanese eggplant production under contract farming, Mae Hong Son Province / นรินทร์ ศรีวิชัย / 2547 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- แม่ฮ่องสอน
มะเขือม่วงญี่ปุ่น -- การปลูก
มะเขือ -- การปลูก
เกษตรกร -- ความพอใจในการทำงาน
774 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ = Agriculturist satisfavtion of agricultural products purchased : a case study of Chunhenglee Limited Partnership, Denchai district, Phrae province / วันวิสาข์ รังษี / 2547 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- แพร่
เกษตรกร -- แพร่
ผลิตผลการเกษตร -- แพร่
775 ความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดตากต่อการปลูกมันฝรั่งแบบมีสัญญาผูกพันกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟูดส์ จำกัด = The Satisfaction of farmers in Tak province towards potatoes growing by contract farming with the Berli Jucker Foods Company Limited / ถวิล กาวิสุข / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟูดส์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ตาก
เกษตรกร -- ตาก
มันฝรั่ง -- การปลูก -- ตาก
776 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาพิเศษน่าน = Basic education institution committee's satisfaction on learning environment management of Nan Suksa Phiset School / ชุรีกร วงศ์ไชยยา / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- น่าน
การเรียนรู้
ความพอใจ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
777 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ = Students' satisfaction on learner-centered instruction of social studies, religion, and culture learning substance / ศนิชา เลิศการ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความพอใจ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
778 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริการของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษา ออสเตรเลียเซ็นเตอร์เชียงใหม่ = Students' satisfaction Toward Service of English Language Schools : Case Study of Australia Centre Chiang Mai / วรุมดี อินต๊ะแสน / 2547 /Full Text
Subject
ออสเตรเลียเซ็นเตอร์เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
นักเรียน -- เชียงใหม่
779 ความพึงพอใจของนักวิจัยต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ = Researcher's satisfaction toward the services of National Science and Technology Development Agency : Northern network / วิมลบังอร อรัณยภาค / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ
นักวิจัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
780 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการหอพักนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students'satisfaction toward dormitory services of the Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University / รวิภา วงศ์บุศยรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
หอพัก -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75