ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี = Health beliefs and health care behaviors among caregivers of HIV infected children / นันทกา สวัสดิพานิช / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
742 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Health beliefs and exercise behavior among health science students Chiang Mai University / เพ็ญประภา ถวิลลาภ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
743 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Health belife and health behaviors among coronary artery disease patients with dyslipidemia / จิตติมา ภูริทัตกุล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
744 ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Cabbage growers' awareness on environmental problems arising from agricultural technology in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ดนัย ศิริพรทุม / 2547 /Full Text
Subject
สารเคมีทางการเกษตร -- เชียงใหม่
สารเคมีทางการเกษตร -- แง่สิ่งแวดล้อม
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
เกษตรกร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
กะหล่ำปลี -- การปลูก
745 ความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวิชาฟิสิกส์ = Local wisdom values awareness of uper secondary school student taught through the use of local wisdom in physics subject / กุลยารัตน์ ทัศมี / 2547 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- สกลนคร
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สกลนคร
746 ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและอเมริกันในการใช้บริการท่องเที่ยวประเภทพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ = European and American tourists' needs in longstay excursion service in Chiang Mai Province / นงลักษณ์ อิสระญาณพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ยุโรป
นักท่องเที่ยว -- อเมริกา
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
747 ความต้องการของผู้ใช้บริการและความพร้อมของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ในการเข้าสู่ ISO 14001 = Readiness of employees and customers desire of the Chiang Mai International Airport in to the application of ISO 14001 / ชัยชนะ ชลิตานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ท่าอากาศยาน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ไอเอสโอ 14001
748 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา จังหวัดลำพูน = Parents'needs concerning educational provision at primary education level in Dhamasathit Suksa School, Lamphun Province / กรรณิการ์ ต๊ะเสาร์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา
การศึกษาขั้นประถมศึกษา -- ลำพูน
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ลำพูน
749 ความต้องการของผู้ปกครองชาวกะเหรี่ยงของเด็กป่วยโรคมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Needs among Karen parents of hospitaized children with malarial disease / อรพร ปัญญะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Malaria
Hospitals
Parents
750 ความต้องการของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโรคมะเร็งที่บ้าน = Needs of parents of caring for children with cancer at home / ปราณี จินต์สุภาวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
751 ความต้องการของผู้รับบริการในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Clients needs for primary care services at Thoung Yunk primary care unit, Uttaradit Province / นภา สุทธะตั้ง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
752 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Spiritual needs among caregivers of persons with schizophrenia / จิราพร เพิ่มเยาว์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
753 ความต้องการด้านสุขภาพของสตรีที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล = Health needs of women undergoing radical hysterectomy / ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
754 ความต้องการถือเงินในประเทศไทยภายใต้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว = Demand for money in Thailand under floating exchange rate pokicy / สุภาภรณ์ ธนาพรรณ / 2547 /Full Text
Subject
การเงิน
เงิน
อัตราแลกเปลี่ยน
755 ความต้องการที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์กระดาษรองนั่งสุขภัณฑ์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร = Demand for marketing mix in paper toiler seat cover of consumer in Bangkok metropolitan area / อดิศักดิ์ ลือนาม / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
กระดาษ
สุขภัณฑ์
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
756 ความต้องการในการประกอบอาชีพบนที่สูงและพื้นราบของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง = Needs of youth in the Royal Project Area for employment in the highland and lowland / สหัสนัยน์ บุญทาทิพย์ / 2547 /Full Text
Subject
เยาวชน -- การจ้างงาน
โครงการหลวง
อาชีพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชาวเขา -- การจ้างงาน
757 ความต้องการในการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร = Development needs in managerial skills of Primary School Administrators in Samut Samut Sakhon Province / สุจิรา กาญจนสาโรช / 2547 /Full Text
Subject
การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สมุทรสาคร
758 ความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของฝ่ายทัณฑปฏิบัติเรือนจำกลางเชียงใหม่ = needs for developing management information system of the correctional activity section of the Chiang Mai central prison / พิมพ์พิศา หงษ์รัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
เรือนจำกลางเชียงใหม่. ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
ผู้ต้องหา -- ข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ผู้ต้องหา
เรือนจำ -- เชียงใหม่
759 ความต้องการพัฒนาของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 / ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
760 ความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่มโรงเรียนดอยเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / วสันต์ ขอดศิริ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75