ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอดออกในพื้นที่ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Opinion of people towards prevention and control of hemorrhagic fever in the area of tapan subdistrict, Phunphin district, Surat Thani province / สิงห์ณกรณ์ ใจชื่น / 2547 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- พุนพิน (สุราษฎร์ธานี)
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
722 ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบกำจัดขยะแบบศูนย์รวมในเขตเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา / วิทยา เชื้อทอง / 2547 /Full Text
Subject
ขยะ -- พะเยา
เทศบาล -- พะเยา
723 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครู และนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนวัดศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน = Opinion of parents, teachers and students on participatory learning local museum of Wat Sri Bua Ban School, Mueang Lamphun District / ชูศรี สุจารักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
พิพิธภัณฑ์ -- ลำพูน
ผู้ปกครอง -- ลำพูน
ครู -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
724 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อระบบประเมินผลการดำเนินงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ = The Opinions of involved operators towards the performance agreement system of electricity generating authority of Thailand: a case study of South Bangkok Power Plant Production Division / กฤษฎา ทองเต็ม / 2547 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- การประเมิน
ไฟฟ้า
725 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิดของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = The Opinions of entrepreneurs with close supervision by Chiang Mai Area Revenue Office 1 / ณัฐนันต์ มาผาบ / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
ภาษี
อากร
ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่
การจัดเก็บภาษี -- เชียงใหม่
726 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกต่อการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าทางศุลกากร : กรณีศึกษาที่ทำการศุลกากรประจำเขตอุตสาหกรรมส่งออก (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน) = The Opinions of entrepreneurs in export processing zone toward customs inspection formality: a case study of office of the customs, export processing zone (Northern Region Industrial Estate, Lamphun) / กฤช กรรณฐสุทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การส่งออก
ศุลกากร
727 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารต่อการควบรวมกิจการธนาคารในประเทศไทย = Opinion of banks personnel towards the Bank Mergers in Thailand / ประภาส สีมานอก / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
พนักงานธนาคาร
728 ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระภิกษุ สามเณร ที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ = Opinion of Chiang Mai University Buddhist Club's members on inappropriate behavior of monks and novices appeared in newspapers / ก้องเกียรติ กวยทองเปลว / 2547 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการศึกษา
สงฆ์
สามเณร
หนังสือพิมพ์
729 ความคิดเห็นต่อการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย = Opinion toward corporate income tax payment of sugar manufacturers in Thailand / อรนัฏ ยรรยงเมธ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้
นิติบุคคล
โรงงานน้ำตาล
730 ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการบำบัดในค่ายบำบัดยาเสพติด พระยาพิชัยเผด็จศึก จังหวัดอุตรดิตถ์ = Treated drug addicts' opinions on the training received at Phra Ya Phichai Phadejsuek Camp in Uttaradit province / นันทวัน เอี่ยมอาลัย / 2547 /Full Text
Subject
Narcotic addicts -- Uttaradit
Addicts
731 ความคิดเห็นต่อโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของแพทย์ในโรงพยาบาลอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Opinions towards the universal health program of doctors in hospitals, Mueang District, Samut Sakhon Province / วิเชียร ไชยมโนวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
แพทย์ -- สมุทรสาคร
โรงพยาบาล -- สมุทรสาคร
สุขภาพ
732 ความคิดอัตโนมัติทางลบของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น = Automatic negative thoughts among early adolescent students / เกศิณี สองเมือง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ความคิดทางลบ
วัยรุ่น
นักเรียนมัธยมศึกษา
733 ความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา = Stress among professional nurses at Phayao Hospital / ลัดดา แซ่เลี่ยว / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
734 ความเครียดของมัคคุเทศก์กับคุณภาพในการให้บริการตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยว = Guides' stress and quality of services as perceived by tourists / สมใจ พิทักษ์สกุลกานต์ / 2547 /Full Text
Subject
มัคคุเทศก์ -- ความเครียดในการทำงาน
ความเครียดในการทำงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
735 ความเครียดในการทำงาน การจัดการความเครียดและรูปแบบการทำงานของนักบัญชี / วรงค์ศิริ พรหมรักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
ความเครียดในการทำงาน
นักบัญชี -- ทัศนคติ
736 ความเครียดและพฤติกรรมการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วรนุช ชุ่มใจศรี / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- นักศึกษา
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักศึกษา -- พฤติกรรม
737 ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของพนักงาน บริษัท เชียงใหม่ฟู้ดแอนด์เบฟเอร์เรจ จำกัด / ฌัลลกัณฐ์ ปิยะธนานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่ฟุ้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ -- พนักงาน
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
738 ความฉลาดทางจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของเยาวชน กลุ่มพุทธศาสนาบ้านเวียง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Moral quotients and buddhist activity paticipation of banwiang buddhist club youth members, Thoen District, Lampang Probince / นัฐรินทร์ นันตาวัง / 2547 /Full Text
Subject
เยาวชน -- ลำปาง
กลุ่มพุทธศาสนาบ้านเวียง
พุทธศาสนา
จริยธรรม
739 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ติดสารเสพติดในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น = Emotional intelligence of substance dependents in Khon Kaen drug dependence treatment center / สายใจ คำทะเนตร / 2547 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
คนติดยาเสพติด -- ขอนแก่น
ความฉลาดทางอารมณ์
Dissertations, academic -- nursing
Emotions
Subtance -- related disorders
740 ความชุกของเอนตามีบา จิงจิวาลิส, ทริโคโมแนส ทีแนกซ์ และแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ = Prevalence of entamoeba gingivalis, trichomonas tenax and periodontal pathogens in periodontitis patients / บุญถนอม มูนเมืองแสน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Entamoeba
Trichomonas
Periodontitis


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75