ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 ข้อมูลทางการเงินที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารออมสิน ภาค 7 = The Influence of financial information credit for for small and medium enterprises of Government Saving Bank Regional Office 7 / นที ศรีสุทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน ภาค 7
สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลาง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ธุรกิจขนาดย่อม -- ไทย (ภาคเหนือ)
702 เขตพื้นที่การศึกษา : นวัตกรรมการบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา / สันติ หอมนาน / 2547 /Full Text
Subject
เขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
703 ความเข้มแข็งของชุมชนและความร่วมมือในการแข่งขัน เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน = Community's strength and participation in community environment management competition พระครูสุจิณกัลยาณธรรม / สุจิณกัลยาณธรรม, พระครู / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงราย
ชุมชน
704 ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม = Sense of coherence in abused female adolscents / ศิลีญา แก้วเหล็ก / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
705 ความเข้มแข็งในการมองโลกและการปรับตัวด้านจิตสังคมของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Sense of coherence and psychosocial adaptation among adolescents in Muang District, Chiang Mai Province / พัชรี โชติกพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
706 ความเข้มแข็งอดทนของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ = Hardiness among professional nurses in community hospital Chiang Mai Province / กรรณิกา สมบัติวัฒนางกูร / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
707 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อบทบาทของตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ / สมลักษณ์ หล้าเลิศ / 2547 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ตำรวจท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
708 ความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดการภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคเมืองเชียงใหม่ บริเวณพื้นที่ถนนท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่ = People's expectation on landscape and public utilities management areas around Tha Phae Road, Chiang Mai Municipality / เกรียงไกร สมเดช / 2547 /Full Text
Subject
เมือง -- การตกแต่งให้สวยงาม
นิเวศภูมิทัศน์
การฟื้นฟูเมือง -- เชียงใหม่
การพัฒนาเมือง -- เชียงใหม่
สาธารณูปโภค -- การออกแบบและการสร้าง
709 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลมยุรี จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' expectation of Mayuree Kindergarten, Chiang Mai Province / ปิยะนารถ โพนเงิน / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลมยุรี
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
710 ความคิดเชิงสุนทรียะในศิลปะสกุลหลังสมัยใหม่ / อันธิฌา แสงชัย / 2547 /Full Text
Subject
สุทรียภาพ
ศิลปกรรมสมัยใหม่
ศิลปะสมัยใหม่
711 ความคิดทางการเมืองของเยาวชนชนกลุ่มน้อยจากพม่าในประเทศไทย = Political thought of expatriated ethnic youth from Myanmar living in Thailand / นฐพร องค์วิศิษฐ์ / 2547 /Full Text
Subject
เยาวชน
ชนกลุ่มน้อย -- ไทย
การเมือง
712 ความคิดทางปรัชญาในภาษิตล้านนา / พระวัลลภ ธรรมหมื่นยอง / 2547 /Full Text
Subject
สุภาษิตและคำพังเพยไทย (ภาคเหนือ)
ปรัชญา
713 ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการประมงหมู่บ้านต่อโครงการในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Village fisheries sub - committees' opinions on the project in Mae Tha District, Lamphun Province / ธราพงษ์ กิตยาการ / 2547 /Full Text
Subject
ประมงน้ำจืด -- แม่ทา (ลำพูน)
ปลาน้ำจืด -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- แม่ทา (ลำพูน)
714 ความคิดเห็นของครูในอำเภออมก๋อย ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก = Opinion of Omkoi District teachers on external education quality assessment / ไพลิน เสาร์คำ / 2547 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การประเมิน
ครู -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
715 ความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยต่อการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ = Opinion of communities in Omkoi wildlife sanctuary toward the process of Ban Lek Nai Pa Yai Project ดิสสกุล ธรรมสานุกูล / ดิสสกุล ธรรมสานุกุล / 2547 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์สัตว์ป่า
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย
716 ความคิดเห็นของธุรกิจกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็งในจังหวัดสมุทรสาครต่อมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา = The opinion of frozen black tiger shrimp firms in Samut Sakhon Province towards the United States of America's anti dumping / ประลิวัตร ยันตะพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
กุ้งกุลาดำ -- แง่เศรษฐกิจ
717 ความคิดเห็นของนักบัญชีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ต่อการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง = The Opinions of accountants the Institute of Vocational Education Northern Region 3 Towards Accrual Basis / ระเบียบ ศุขวิทย์ / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
การบัญชี
นักบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
718 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น = Opinion of upper secondary school students concerning teenagers' sex risk behavior / จตุพล อภิวงค์งาม / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
เพศ -- ความเสี่ยง
719 ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานของหญิงชายที่กำลังอยู่ในวัยเรียน = Opinion of Chiang Mai University Faculty of Education students concerning school - aged cohabitation / ภัควี วรรณชื่น / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
การสมรส -- เชียงใหม่
เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส -- เชียงใหม่
720 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำปิงของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี / อติรุจ จำรูญ / 2547 /Full Text
Subject
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
การขนส่งทางน้ำ -- ความคิดเห็นของประชาชน
โครงการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำปิง
แม่น้ำปิง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75