ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การอบแห้งเปปเปอร์มิ้นท์ ยูเอสเอมิ้นท์ และเลมอนไทม์ ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ = Drying of pepper mint, U.S.A. mint and lemon thyme using solar dryer / นภาภรณ์ เขียวคำ / 2547 /Full Text
Subject
พืชสมุนไพร -- การอบแห้ง
มินต์ -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
682 การออกแบบกระบวนการหมักไวน์ข้าวเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมิริน = Process design for the fermentation of rice wine as a raw material in Mirin production / สิริลักษณ์ อัตระผดุง / 2547 /Full Text
Subject
ไวน์ข้าว
ไวน์
การหมัก
683 การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออกในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม = Logistic network design for outbound transportation of small frozen food enterprises / สุพรรณ สุดสนธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อาหารแช่แข็ง -- การขนส่ง
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
684 การออกแบบเครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่ทางไฟฟ้าของอนุภาค = Design of a differential mobility analyzer / จิรภัส ธิติโยธิน / 2547 /Full Text
Subject
ไฟฟ้าสถิต
อนุภาค
เครื่องชาร์จประจุไฟฟ้า
685 การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพของคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = The Determination of the balanced scorecard of Faculty of Accountancy Finance and Banking, Payap University, Chiang Mai Province สมเกียรติ์ อินตาวงค์ / สมเกียรติ อินตาวงค์ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจ
686 การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = The Design of the balanced scorecard for Chiang Mai Area Revenue Office 1 / สุเนตรา พงศ์สถาพร / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
ภาษี -- เชียงใหม่
687 การออกแบบและสร้างเครื่องคั่วและนวดม้วนใบชาจีนแบบกึ่งหมัก = Design and fabrication of panning and rolling machine for Semi-Fermented Chinese Tea / สามารถ วาวีขจรเกียรติ / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกลการเกษตร -- การออกแบบและการสร้าง
เครื่องมือผลิตชา
688 การออกแบบและสร้างอินเวอร์เตอร์เฟสเดียวต่อเข้ากับกริดระบบไฟฟ้าโดยใช้วิธีควบคุมแบบฟัซซีลอจิก = A Design and implementation of a single phase inverter grid-connected using fuzzy logic control / ทองรัก พัวพรสวรรค์ / 2547 /Full Text
Subject
อินเวอร์เตอร์
ฟัสซีลอจิก
กระแสไฟฟ้าสลับ
689 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการดึงกลับความร้อนทิ้งจากหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงถ่านหิน = Design of heat exchanger for waste heat recovery from a coal- fired boiler / สุนทร สิงหจารุ / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
หม้อไอน้ำ
690 การัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานของฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง = Development of an information system for secunity affairs at the Lampang Provincial Administration Office / สายชล แซ่ลี้ / 2547 /Full Text
Subject
การบรรเทาสาธารณภัย -- ลำปาง
ความมั่นคง -- ลำปาง
เทคโนโลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
691 กิจกรรมกลุ่สัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่มาจากครอบครัวเกษตรกรบ้านร่องเผียว จังหวัดเชียงราย = Group activities to develop self - esteem of the youths from agricultural families at Ban Rong Piaw, Chiang Rai Province / นุจิรา สารถ้อย / 2547 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสัมพันธ์
เยาวชน -- เชียงราย
ความนับถือตนเอง
692 กิจกรรมของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและโพลีฟีนอลออกซิเดสระหว่างการเก็บรักษาเนื้อมะม่วงสุกพันธุ์โชคอนันต์แช่เยือกแข็ง = Peroxidase and Polyphenol Oxidase activites during storage of frozen ripened mango flesh cv. Chok-Anan / นภกานต์ แดงสุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การแช่เย็น
เอนไซม์เปอร์ออกซิเดส
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- พันธุ์โชคอนันต์
693 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการแนะแนวชีวิตและสังคม เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Leamer developing activities on personal and social guidance to promote social skills of Mathayom Suksa 1 students at Nawamindhrachudhit Payap School, Chiang Mai Province / ปนัดดา มณีจักร / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ -- นักเรียน
กลุ่มสัมพันธ์
จิตวิทยาสังคม
การแนะแนวการศึกษา
694 กิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Drug prevention activities for students of social studies teachers in Phaowittayakom School, Chiang Mai Province / จันทร์ฟอง ก้อนคำ / 2547 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ยาเสพติด
695 กิจกรรมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส โพลีฟีนอลออกซิเดสและปริมาณแคโรทีนอยด์ระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของเนื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก = Peroxidase and polyphenoloxidase activities and carotenoid content during frozen storage of mango flesh cv.Maha-Chanok / ภัทรามาศ กาญจนบัตร / 2547 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
เอนไซม์เปอร์ออกซิเดส
โพลีฟีนนอลออกซิเดส
มะม่วง -- การแช่เย็น
แคโรทีน
696 เกณฑ์การคัดเลือกจีโอเท็กซ์ไทล์เป็นชั้นกรองดินกระจายตัว ในงานเขื่อนดินขนาดเล็ก = Geotextile filter selection criteria for dispersive soil in small Earth Dam / วิเนตร เกาะกากลาง / 2547 /Full Text
Subject
แผ่นใยสังเคราะห์
เขื่อน -- การออกแบบและการสร้าง
697 เกณฑ์ในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Parents' decision criteria for selecting private primary schools in Mueang Chiang Mai District / ทิพาพร อิทธิสริยานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
บิดามารดา -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
698 เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนยุหว่า-ทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Physical fitness norms of Prathom Suksa Students in Yuwa-Thungtom School Cluster, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / พวงพยอม อาณาจักร์ / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
สมรรถภาพทางกาย -- เชียงใหม่
699 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมเมือง : กรณีศึกษาคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม = Urban environmental movement: a case study of committee for protection of Mae Ping and environment / จักรวาล วรรณาวงค์ / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
เมือง -- เชียงใหม่
แม่น้ำปิง
700 ข้อจำกัดในการจัดตั้งและการดำเนินงานวิทยุชุมชน / ปทุมพร ศรีวิชัย / 2547 /Full Text
Subject
วิทยุ -- ลำพูน
วิทยุกระจายเสียง -- ลำพูน
บ้านโฮ่ง (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75