ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์จากพืชบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย = Synthesis of Silicon Carbide nanofibers from some plants in Northern Thailand / ชลธิรา แสงสุบัน / 2547. /Full Text
Subject
เส้นใยนาโน
ซิลิกอนคาร์ไบด์
นาโนเทคโนโลยี
พืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
662 การสืบค้นสาลักษณ์ของภาพจากไฟล์เอสวีจี / ธรรมพร อินทรัมพรรย์ / 2547 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
663 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านกาแฟคั่วบดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication influencing selection of roasted and ground coffee shops of consumers in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / ฐจิตรา สรรพกิจ / 2547 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
664 การสูญเสียการได้ยินของคนงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องขนาดใหญ่ = Hearing loss of workers and the use of hearing protective devices: case study in large food canning industry / กัลยาณี ตันตรานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
665 การสูญเสียผลผลิตจากจำนวนต้นที่สูญหายไปและการชดเชยผลผลิตจากต้นที่เหลืออยู่ในการปลูกถั่วเหลือง = Yield loss from the missing plants and yield compensation from the remaining plants in Soybean cropping / วันเพ็ญ หลวงกว้าง / 2547 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเพาะปลูก
ถั่วเหลือง -- ความเสียหาย
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
666 การเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง = Enhancing Mathayom Suksa 1 students' responsibility through the use of Local Music Activities / วีระศักดิ์ จันทิมา / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความรับผิดชอบ
ดนตรีพื้นบ้าน -- เชียงใหม่
667 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหารไก่ไข่ = The Supplement of Phytase enzyme to improve availability of nutrients in layer diets / ปณิธาวีร์ แก้วบริสุทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ไก่ไข่ -- อาหาร
เอนไซม์ไฟเตส
อาหารสัตว์
อาหารเสริม
668 การหมักปุ๋ยจากมูลสุกรกับวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและขี้เลื่อยในกล่องหมักเจาะรู = Composting of pig manure with agricultural wastes and sawdust in a perforated box / คมสัน สัมพันธ์กิจ / 2547 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
สุกร -- มูลสัตว์
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ขี้เลื่อย
669 การหาค่าการนำความร้อนและสมบัติเชิงกลที่เหมาะสมของวัสดุผสมพอลิเอทิลีนกับผลแกรไฟต์ = Optimization of thermal conductivity and mechanical properties of graphite powser filled polyethylene composite / สุรศักดิ์ กุยมาลี / 2547 /Full Text
Subject
โพลีเอทิลีน
ความร้อน -- การนำ
วัสดุผสม
แกรไฟต์
670 การหาค่าที่เหมาะที่สุดของปัจจัยในกระบวนการพ่นเคลือบแบบเปลวเพลิงปกติ ของปืน เอ็มอีซี เพาเดอร์เจ็ต 86 และคาร์ต้า เอฟเอสที 201 = Optimization of factors in flame spraying process of MEC powerjet-86 and Karta FST-201 guns / ปรีชา ช่างย้อม / 2547 /Full Text
Subject
การพ่นสี
โลหะ -- การชุบ
การสึกหรอ
671 การหาปริมาณโอโซนโดยวิธีการดูดกลืนคลื่นความถี่เฉพาะ = Determination of Ozone by selective absorption method / อวิรุทธิ์ โพธิชัย / 2547 /Full Text
Subject
โอโซน
การดูดกลืนแสง
672 การหาโปรตีนขนาด 30 กิโลดัลตันและลักษณะทางพืชสวนของมะระขี้นก = Determination of local bitter gourd 30 KDa protein and horticultural characteristics / สโรชา กรีธาพล / 2547 /Full Text
Subject
มะระขี้นก
โปรตีนจากพืช
673 การหาสภาวะที่เหมาะสมของสภาวะการพ่นเคลือบด้วยความร้อนสำหรับผิวเคลือบอะลูมิเนียม-ร้อยละ 12 โดยน้ำหนักซิลิกอนด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimisation of thermal spraying conditions for aluminium-12wt% silicon coating using experimental design technique / อาภากร อยู่ดี / 2547 /Full Text
Subject
การชุบเคลือบผิวด้วยความร้อน
การชุบเคลือบผิวโลหะ
โลหะผสมอะลูมิเนียม
674 การหาเส้นทางเดินรถที่สั้นที่สุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ศักดา ไชยเลิศ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การขนส่ง
เส้นทางรถประจำทาง -- เชียงใหม่
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การขนส่ง
675 การหาอายุของอิฐจากกำแพงเมืองเชียงแสนโบราณโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซ็นท์ = Dating of bricks from ancient Chiang Saen city wall by Thermoluminescent Method / ศิริพงษ์ สมวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
เทอร์โมลูมิเนสเซนท์
การกำหนดอายุทางโบราณคดี
การกำหนดอายุจากอิฐ
เมืองเชียงแสน
เมืองโบราณ -- เชียงราย
676 การให้คำปรึกษาตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อการลดน้ำหนักของผู้ที่มีน้ำหนักเกิน = The counseling on food-based dietary guidelines for Thai people for weight loss of overweight person / มนชยา พลอยเลื่อมแสง / 2547 /Full Text
Subject
การควบคุมน้ำหนัก
การกำหนดอาหาร
โภชนาการ
677 การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ = Sustainable aquatic resource conservation by farmers in Mae Kuang Udom Tara Dam area, Chiang Mai Province / วุฒิชัย ช้อนทอง / 2547 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์สัตว์น้ำ -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ -- เชียงใหม่
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
678 การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาอิฐแบบโดม = Energy conservation in a Dome Type Brick Kiln / สมพล วงศ์ต่อม / 2547 /Full Text
Subject
เตาเผาอิฐ
เตาเผา
การอนุรักษ์พลังงาน
679 การอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ = Conservation and saving of electrical power by personnel in Rajamangala Institute of Technology Northern Campus / อำนวย คันธวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่
680 การอบรมเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้แก่กองทัพไทยโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ / เอกราช รักวนัส / 2547 /Full Text
Subject
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
มนุษยธรรม
กองทัพไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75