ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำนวณปริมาณรังสีที่ได้รับในการรักษา แบบสอดใส่แร่ อิริเดียม-192 ชนิดอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง = Computer programming for intracavitary dose delivered by high dose rate Iridium-192 / สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์ / 2547 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กัมมันตภาพรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อิริเดียม-192
การคำนวณโดส
Dissertations, academic -- Medical Physics
Radiotherapy
Iridium
Iridium radioisotopes
642 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายพื้นที่รังสีจากโปรแกรมวางแผนรักษาสามมิติกับภาพถ่ายพื้นที่รังสีขณะผู้ป่วยรับการฉายรังสี = Computer programming for image correlation of digitally reconstructed radiographs and electronic portal images / ผกาทิพย์ ไชยทอง / 2547 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี
ภาพรังสี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Dissertations, academic -- Medical Physics
Rodiotherapy
Software design
643 การสร้างโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยระบบทางเดินน้ำดี = Health promotion program for cholecystic patients / มยุรี พุทธศรี / 2547 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำปาง
ทางเดินน้ำดี -- โรค
644 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ เอส ที เอ ดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Construction of lesson plans on the topic of a surface and volume using learning activities based on th STAD model for Mathayom Suksa 3 Level / ภาไฉน เข็มเพ็ชร / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แผนการสอน
พื้นที่
ปริมาตร
645 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of project-based learning plans on local material products for Prathom Suksa 6 Students / กุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
การเรียนรู้
โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
646 การสร้างแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Construction of learner-centered integrated mathematics learning plans for Prathom Suksa 4 Students เฟื้องฟ้า ลัมวุฒิ / เฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
647 การสร้างแผนกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 = Construction of student-centered activity plans to strengthen geographical knowledge and skills for grade level 3 students / พิมพา นวลสวรรค์ / 2547 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
648 การสร้างและการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสม สำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.2541-2545 = The Optimal portfolio establishment and management for investment in the stock exchange of Thailand during the year 1998-2002 / วิทยา บุญยัง / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
649 การสร้างหน่วยการเรียนรู้เรื่อง พิธีกรรมผูกข้อมือของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง = Construction of a learning unit on the Karen's hand tying rite / กวีพันธุ์ ฟองคำ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านผานัง -- นักเรียน
หน่วยการเรียนรู้
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- กะเหรี่ยง
650 การสร้างหนังสือนิทานภาพจากวรรณกรรมคร่าวซอ เรื่อง นกกระจาบ = Construction of a pictorial tale on Nok Krajab from Khrao So literature / จันทกานต์ สิทธิราช / 2547 /Full Text
Subject
ค่าวซอ
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
นิทาน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
651 การสร้างหนังสือภาพสำหรับฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา = Construction of a picture book to practice reading aloud of preschool students / จุไร พรหมวาทย์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
หนังสือภาพ
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
652 การสร้างหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง สำหรับช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of a supplementary book entitied Ban Muangkung earthenware for the second grade level Ban Sai Moon school, Hang Dong District, Chiang Mai Province / จันทนา เทพวงค์ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เครื่องปั้นดินเผา
หนังสืออ่านประกอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
653 การสร้างเอกสารประกอบการสอนเรื่อง เมืองยาว : เวียงโบราณแห่งหุบเขา ของโรงเรียนแม่สันวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Construction of teaching materials on Mueang Yao: the ancient city of valley for Maesunwittaya School, Hang Chat District, Lampang Province / สุภาพ ต๊ะใจ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เมืองยาว
เมืองโบราณ -- ลำปาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
654 การสอนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสัยเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการทำงานของนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น = Use of habit forming process in teaching to promote desired working characteristics of kanlayanawat School Students, Amphoe Mueang Khon Koen / สมพิศ ลีฬหวรงค์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนกัลยาณวัตร -- นักเรียน
นักเรียน -- ขอนแก่น
การทำงาน -- พฤติกรรม
อิทธิบาท 4
655 การสอนแบบ อี ที อาร์ ด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Experience-text-relationship instruction via internet to promote English reading comprehension and learner autonomy of Undergraduate students / เบญจพร เทพสีหนู / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
656 การสอนฟังที่เน้นกลวิธีเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ และกลวิธีการฟังของนักเรียน = Strategy-based instruction for development of students' listening ability and strategies / วราวุธ สุทธจิตต์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย -- นักเรียน
การฟัง -- การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
657 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะผู้นำทางการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Research synthesis on educational leadership in educational administration study program, Chiang Mai University / อังกาบ สว่างปัญญากูร / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
658 การสังเคราะห์ผงนาโนสตรอนเชียมไทเทเนตโดยวิธีออกซาเลตและ การหาลักษณะเฉพาะ / ปะราลี แว่นแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
สตรอนเทียมไทเทเนต
นาโนเทคโนโลยี
659 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2539-2545 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Synthesis of Master's Degree Theses in the teaching social studies program during academic years 1996-2002, Faculty of Education, Chiang Mai University / อนุชิต วัฒนาพร / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ -- การวิเคราะห์
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
660 การสังเคราะห์เส้นใยนาโนชนิดลูกปัดจากแท่งแกรไฟต์ผสมอะลูมิเนียมออกไซด์โดย เทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า = Synthesis of beaded Nanofibers from aluminium oxide-graphite rod by current heating technique / พิมพ์ใจ แสงความสว่าง / 2547 /Full Text
Subject
เส้นใยนาโน
แท่งกราไฟต์
นาโนเทคโนโลยี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75