ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การสนับสนุนจากพยาบาลและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Support from nurses and health behaviors of persons with hypertension at Doisaket Hospital, Chiang Mai Province / สรัญญา พิจารณ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
622 การสร้างเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจโดยใช้ดีบุกออกไซด์เป็นตัวตรวจรับรู้แก๊ส = Construction of breath alcohol using tin oxide as a gas sensor / ปิยชนน์ เกษสุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
แอลกอฮอล์
เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ดีบุกออกไซด์
623 การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นของเรา สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of learning center instructional package on our local customs for grade level 2 students, Ban Pao wittayakan School, Chiang Mai Province / อัษฎางค์พร มหายศนันท์ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
624 การสร้างชุดกิจกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน เรื่อง พาราโบลาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Construction of the computer-based activity package on the topic of parabola of Mathayom Suksa 4 at Montfort College / ธีรวัฒน์ จิตธรรม / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พาราโบลา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
625 การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Construction of activity packages for developing morality of grade level 4 students at Theerakarn Bannhong School, Lamphun province / สุรางค์ รมหิรัญ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
626 การสร้างชุดฝึกปฏิบัติงานการขึ้นรูปด้วยมืองานเครื่องปั้นดินเผาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of job operational module on the topic of ceramics hand forming design for the upper secondary students of Soatsuaksaanusansunthorn School, Chiang Mai province / ภควดี โอสถาพร / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร -- นักเรียน
เครื่องปั้นดินเผา -- การขึ้นรูป
เครื่องปั้นดินเผา -- เชียงใหม่
627 การสร้างตารางชีพแบบย่อของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองตารางชีพขององค์การสหประชาชาติ / มนิตา ปรางค์ชัยภูมิ / 2547 /Full Text
Subject
การเกิด -- ตาราง
การตาย -- ตาราง
แบบจำลองตารางชีพ
628 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคมนาคมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 = Construction of computer-assisted instruction on transportation for the second year kindergarten students / ธัญญาพร กรรณกิจ / 2547 /Full Text
Subject
คมนาคม -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คมนาคม -- การศึกษาและการสอน (อนุบาลศึกษา)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนอนุบาล
629 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก เรื่อง รยางค์ล่าง = Construction of hyperbook on the topic of lower limb / รุจิรา คำศรีจันทร์ / 2547 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
สื่อการสอน
แขนขา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
630 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊กสำหรับกระบวนวิชา การเรียนรู้กับการสื่อความหมาย = Construction of Hyperbook for learning and communication course / เจษฎาภรณ์ คำมี / 2547 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การเรียนรู้ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การสื่อสาร
631 การสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 = Construction of reading comprehension tests for students in the fourth level / วราภรณ์ ปักการะโต / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน -- แบบทดสอบ
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา -- แบบทดสอบ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การอ่าน -- แบบทดสอบ
632 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องการอ่านภาพฉาย วิชางานเขียนแบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Construction of diagnostic tests on the topic of Orthographic projection reading in drawing subject for lower secondary school level / วิชิต สอาดล้วน / 2547 /Full Text
Subject
การเขียนแบบ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
633 การสร้างแบบฝึกคณิตศาสตร์เรื่อง แบบรูปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Construction of Mathematics exercises on patterns for Prathom Suksa 1 students / นพเก้า ตุลานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
634 การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสรุปบทเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของไทย สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of drill lessons on summary writing skill on Thai major natural resources for grade level 2 students at Wat Huay Kaew School, Chiang Mai Province / สุรีย์ ขาวสวย / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ทรัพยากรธรรมชาติ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
635 การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of Difficult Thai Word Spelling Exercises for Prathom Suksa 4 Students, Ban Piang Luang School, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province ภาสิน ขันแก้ว / ภาสินี ขันแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
โรงเรียนประถมศึกษา -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
636 การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดให้เหตุผลเชิงจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี = Construction of moral reasoning skill exercise for mathayom suksa I students at Surathani 2 school, Amphoe Mueang Surathani สินานารถ สุวรรณโชติ / สินานาถ สุวรรณโชติ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 -- นักเรียน
จริยธรรมของผู้เรียน
เหตุผล
นักเรียน -- สุราษฎร์ธานี
637 การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา = Construction of Thai writing skill exercise for Thai hilltribe students / สุพัตร์ จันทร์แดง / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ชาวเขา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
638 การสร้างแบบวัดความพร้อมทางด้านภาษา ในการศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 = Development of language readiness test for continuing study in Prathom Suksa 1 / เกศนีย์ อิ่นอ้าย / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล
ความพร้อมทางการเรียน
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
639 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 = Inventory construction for desirable charateristics of learners according to basic education curriculum of B.E. 2544 / สุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียน -- การประเมิน
มนุษยสัมพันธ์ -- การประเมิน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การประเมิน
640 การสร้างแบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจริยนิสัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Construction of desired characteristics observation forms concerning morality in social studies, religion and culture learning substance for grade level 3 students in Mae Sariang Boripat Suksa School, Mae Hong Son Educational Service Area 2 / เจียรนัย สังสุทธิพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75