ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อเครื่องปรับอากาศจากร้านค้าปลีกเฉพาะและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มโนชย์ แก้วดำ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องปรับอากาศ
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
602 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานระหว่างพนักงานไปรษณีย์ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ไปรษณีย์และที่ปฏิบัติงานในที่ทำการไปรษณีย์สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 = A Comparative study of quality of working life between postal workers at Mail Centers and at post offices in the Fifth Regional Postal Bureau / ยอดเยี่ยม ขันทอง / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 -- พนักงาน
คุณภาพชีวิต -- ไทย (ภาคเหนือ)
การทำงาน
603 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการประกอบธุรกิจโรงสีของสหกรณ์และโรงสีเอกชน ในจังหวัดพะเยา = Comparative study of cost and benefit in cooperative rice mill and private rice mill in Payao Province / สุวิพันธ์ อินต๊ะสาร / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
โรงสีข้าว -- พะเยา
604 การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชีระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย = The Comparative study of the accounting practices between socialist Republic of Vietnam and Thailand / วรวุฒิ ตุ่นคำ / 2547 /Full Text
Subject
การบัญชี
605 การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กชายและเด็กหญิงอนุบาลนานาชาติ ที่ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติ = Comparative study of International Kindergarten Boys' and Girls' development through active learning program / ลัดดา อาฮหมัด - มาฮิดิ / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
นักเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
606 การศึกษาเปรียบเทียบลายปีกของเพศเมียและขนบนตัวอ่อนของยุงก้นปล่องอะนอฟฟิเลส มินิมัส สปีชีส์ เอ, ซี และ อี = Comparative study on wing patterns of females and setac of immature stages of anopheles minimus species A, C and E / กฤติยา แย้มเนียม / 2547 /Full Text
Subject
ยุงก้นปล่อง
ยุงก้นปล่อง -- สัณฐานวิทยา
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles
607 การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของการเติมเพอร์ไลต์และดินขาวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของเถ้าลอยที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ = Comparative study on the influences of perlite and kaolin addition on the property changs of fly ash reacted with sodium hydroxide / จารุณี จงพิพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
ขี้เถ้าลอย
ซีโอไลต์
ดินขาว
เถ้าถ่านหิน
608 การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์และของผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีต่อโครงสร้างของเถ้าลอยและของผสมของเถ้าลอยเพอร์ไลด์ดินขาว = Comparative study of the influences of calcium hydroxide and calciu,sodium hydroxides mixture on structure of fly ash and mixture of fly ashperlitekaolin / มาลินี เผือดโพธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ขี้เถ้าลอย
เถ้าถ่านหิน
แคลเซียมไฮดรอกไซด์
609 การศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำหนองขวางเพื่อสาธารณประโยชน์ = The Study of Nong Khwang wetland for public use / วีระศักดิ์ ธุระพ่อค้า / 2547 /Full Text
Subject
พื้นที่ชุ่มน้ำ -- พะเยา
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ความขัดแย้งทางสังคม -- พะเยา
610 การศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจคาบาเร่ต์โชว์ : กรณีศึกษา บริษัท ไซม่อน เชียงใหม่ จำกัด = An Appropriate accounting information system for cabaret show business : A Case study of simon Chiang Mai Co., Ltd. / สุกานดา พรายอินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
การบัญชี
ธุรกิจบันเทิง -- เชียงใหม่
611 การศึกษารูปแบบการเรียนและลักษณะบางประการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = A Study of learning styles and some characteristics affecting learning achievement of lower secondary school students / สุพิตร อินตุ่น / 2547 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
612 การศึกษารูปแบบและความเข้มข้นของทองแดงในปุ๋ยหมักจากมูลสุกรที่มีทองแดง = A Study of forms and concentrations of copper in compost from copper enriched swine waste / อัครบัณฑิต อัครสุขบุตร / 2547 /Full Text
Subject
ทองแดง -- การวิเคราะห์
ปุ๋ยหมัก
สุกร -- มูลสัตว์
613 การศึกษาวิเคราะห์ปู่เถ้าสอนหลานฉบับล้านนา พระมหาจิตรการก์ หัวนา / จิตรการก์ หัวนา, พระมหา / 2547 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
นิทานคติธรรม -- ประวัติและวิจารณ์
614 การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนในพุทธปรัชญาเถรวาท พระบุญรอด บุญมีประเสริฐ / บุญรอด บุญมีประเสริฐ, พระ / 2547 /Full Text
Subject
พุทธปรัชญา
จริยธรรมของผู้เรียน
615 การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมจาก ทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / ปรอยฝน พจนสิทธานต์ / 2547 /Full Text
Subject
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชน -- การดำเนินชีวิต
เกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
616 การศึกษาเวลามาตรฐานการทำงาน และการกำหนดอัตรากำลังในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Standard time study and manpower determination in the outpatient dispensing service at Srinagarind Hospital / ผันสุ ชุมวรฐายี / 2547 /Full Text
Subject
Time -- Systems and standards
Manpower
Hospitals -- Outpatient services
617 การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกผสมเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต = The study of mechanical and electical properties of lead magnesium niobate-lead zirconate titanate ceramics / ขันทอง ทรงศิริ / 2547 /Full Text
Subject
เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
เฟร์โรอิเล็กทริกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
วัสดุเซรามิก
618 การสกัดและการแยกหากรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผลกระท้อน มะม่วงแก้ว และมะไฟ = Extraction and separation of alpha hydroxy acid from fruits of sandoricum koetjape burm. f Merr., mangifera indica L. cv. Kaew and Baccaurea ramiflora lour. / วนิชา เมฆกมล / 2547 /Full Text
Subject
Alpha hydroxy acids
Sandoricum koetjape
การสกัด (เคมี)
กรดแอลฟาไฮดรอกซี
ผลไม้
กระท้อน
มะม่วง
มะไฟ
619 การส่งเสริมแรงจูงใจและความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักกีฬาโรงเรียนโดยใช้บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นเนื้อหาด้านกีฬา = Promoting motivation and english language learning abilities of athlete students through lessons related to sports / วลัย ชมภูรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักกีฬา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
แรงจูงใจ
620 การสนับสนุนการวางแผนการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ทา เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 / ปรีชา ปรัชญาสิทธิกุล / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75