ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจหอพักเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี = A Feasibility study on the investment of the private dormitory near Thammasat University Rangsit Center, Pathum Thani / ภีม ลิ่วลม / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ปทุมธานี
หอพัก -- ปทุมธานี
582 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกดาวเรืองในจังหวัดเพชรบุรี = A Feasibility study of marigolds farm investment in Phetchaburi Province / รุ้งเพ็ชร วิลาวัณย์วจี / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน
ดาวเรือง -- การปลูก
583 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษีเชียงแสน = Feassibility study of Chiangsaen custom free zone industrial estate project / รังสิต เงาแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรม -- เชียงแสน (เชียงราย)
เขตอุตสาหกรรมการส่งออก
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษีเชียงแสน
584 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนร้านให้บริการอินเตอร์เน็ตระบบสายเช่าบุคคลแบบไม่สมมาตร ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรทิพย์ ไทยประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
585 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Feasibility study of the Business College Establish in Fang District, Chiang Mai Province / นพพร แพทย์รัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
การบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
586 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการการลงทุนหอพักในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร = The feasibility study on the investment of rental apartment project in Ladproa district, Bangkok / สมาน ทิพรัตนราภรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน
หอพัก
587 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนจัดตั้งบริษัทบริการทำความสะอาดบ้านในเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร / ศานติพงษ์ ยิ้มกิจบริหาร / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน
การจัดการธุรกิจ
บ้าน -- การทำความสะอาด
588 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล ในจังหวัดเชียงราย = A Feasibility study on the investment project of a recycling plastic flake factory in Chiang Rai Province / อณัญญา เตธัญญวรากุล / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงราย
โรงงานผลิตเคลือบพลาสติกรีไซเคิล
พลาสติก
589 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวงของเอปซิลอน-แคโพรแลคโทน ด้วยวิธีดิลาโทเมตรี / ปภาวดี เนตรสุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
โพลิเมอไรเซชัน
ดิลาโทเมตรี
จลนศาสตร์
590 การศึกษาเชิงนิเวศของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบริเวณสันกู่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทรี กรโอชาเลิศ / 2547 /Full Text
Subject
ไบรโอไฟต์
นิเวศวิทยาพืช -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
591 การศึกษาตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของ Motor Poin ในกล้ามเนื้อ Brachialis และ Gastrocnemius เพื่อใช้ในการรักษาภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อดังกล่าวในคนไทย = Anatomical localization of Motor Points of Brachialis and Gastrocnemius muscles for treatment of spasticity in Thais / พิชชานีย์ จริยพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Muscle, skeletal
Muscle spasticity
592 การศึกษาถึงพฤติกรรมและปัญหาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายใหม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of new investor's behavior and problems of investment in the stock exchange of Thailand in Muang District Chiang Mai Province / ศิชา กอลาภประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน -- เชียงใหม่
หลักทรัพย์
593 การศึกษาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เรื่อง เพศศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Study of critical thinking skill in sex education of grade level 3 students at Wachiravit School, Chiang Mai Province / ภวัญญา แก้วนันตา / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เพศศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
594 การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ผุสดี ปัจทมิตร / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาต่อ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
595 การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ของแขนงจากเส้นประสาทคอมมันฟิบบูลาในคนไทยภาคเหนือและความสัมพันธ์ทางคลินิก = Anatomical study of the common fibular nerve and its branches in Northern Thais and clinical implications / อุดม เกียรติมานะโรจน์ / 2547 /Full Text
Subject
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ขา -- กายวิภาค
Dissertations, academic -- Anatomy
Neuroanatomy
Peroneal nerve
Fibular
596 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = A Study of tax collection efficiency of Chinag Mai area revenue office 2 / ยรรยง คงกิจ / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ภาษีเงินได้ -- เชียงใหม่
597 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting business attainment of construction business in Mueang District, Chiang Mai Province / จิตติภรณ์ เสนแดง / 2547 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
598 การศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / อุบล ยะไวทย์ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้
รายได้
599 การศึกษาเปรียบเทียบการบัญชีนิติเวชและการสอบบัญชี = Comparison between forensic accounting and auditing / จิรเดชา วันชูเพลา / 2547 /Full Text
Subject
การบัญชี
ผู้สอบบัญชี
การบัญชี -- ทุจริต
600 การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับสำหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม = A Comparative study of regulations for professional accountant among Thailand, Malaysia and Vietnam / อุเทน เลานำทา / 2547 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาเลเซีย
การบัญชี -- เวียดนาม
นักบัญชี -- มาเลเซีย
นักบัญชี -- เวียดนาม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75