ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การคัดเพศตัวอ่อนโคโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อ เอช-วาย แอนติเจน และปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส = Sexing of cow embryos by using of monoclonal antibodies to H-Y antigen and polymerase chain reaction / วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โค -- การปรับปรุงพันธุ์
โค -- ตัวอ่อน
โค -- คัพภวิทยา
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
42 การคัดแยกเชื้อไรโซเบียมจากพืชตระกูลถั่วพื้นเมืองของไทย = Isolation of Rhizobium from Thai native legumes / ศกุนตลา ศิริอุดม / 2547 /Full Text
Subject
ไรโซเบียม
พืชตระกูลถั่ว
43 การคัดเลือกเชื้อราบนผิวใบพืชตระกูลผักกาดเพื่อใช้ควบคุมโรคใบจุด ของคะน้าที่เกิดจากเชื้อ Alternaria brassicicola โดยชีววิธี = Selection of epiphyte fungi from Crucifer family for biological control of Chinese Kale leaf spot caused by Alternaria brassicicola / เชิดชาย ปันจัยสีห์ / 2547 /Full Text
Subject
เชื้อรา
โรคใบจุด
คะน้า -- โรคและศัตรูพืช
44 การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวโพดสำหรับควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพด = Selection of endophytic fungi from corn leaf for control of Northern corn leaf blight / สุทธิพงศ์ วทานียเวช / 2547 /Full Text
Subject
เอ็นโดไฟติคฟังไจ
เชื้อรา -- การทดลอง
ข้าวโพด -- โรคและศัตรูพืช
สารต้านเชื้อรา
45 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายสาร 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีแอซีติก = Selection of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid degrading bacteria / ณัฐยาน์ อุดมปรัชญาภรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ซูโดโมนาส มอนโดซินา
กรดไดคลอโรฟีน็อกซีอะซีติก
ยากำจัดวัชพืช
46 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเมโทมิลจากดินบริเวณเพาะปลูก = Selection of Methomyl-degrading bacteria from cultivated soils / ชีวาพัฒน์ อรรถพลไพศาล / 2547 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เมโทมิล
47 การค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย : ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าและการป้องกันและปราบปรามของกรมศุลกากร = Chiang Rai border trade : Smuggling problem, prevention and suppression of the customs department / สุรศักดิ์ เลี่ยมเลิศ / 2547 /Full Text
Subject
กรมศุลกากร
การค้า
สินค้าเข้า -- เชียงราย
เชียงราย -- การค้า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
48 การคาดคะเนความมีชีวิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวโดยใช้ความสัมพันธ์ของความชื้นเมล็ดและอุณหภูมิในโรงเก็บ = Prediction of mungbean seed longevity and quality using the relationship of seed moisture content and storage temperature / ศิวพร ประดิษฐ์วงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
ถั่วเขียว -- เมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียว -- ความชื้น
เมล็ดพันธุ์
49 การคาดคะเนความมีชีวิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจาก ความสัมพันธ์ของความชื้นเมล็ดและอุณหภูมิในการเก็บรักษา = Prediction of soybean seed viability and quality in relation to seed moisture content and storage temperature / จันทนา ยะจา / 2547 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
เมล็ดพันธุ์ -- ความชื้น
50 การคาดคะเนระดับเสียงเนื่องจากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ = Prediction of noise level due to traffic in Chiang Mai urban area / กิตติศักดิ์ ณ หนองคาย / 2547 /Full Text
Subject
มลพิษทางเสียง -- เชียงใหม่
จราจร -- เชียงใหม่
จราจรในเมือง -- เชียงใหม่
51 การค้าและการขนส่งทางเรือในแม่น้ำโขง : ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย = Trade and shipping in the Mekong River: their impact on Thai business operators / กรรณิกา เพชรแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
การค้า -- เชียงราย
การขนส่งทางน้ำ -- เชียงราย
ผู้ประกอบการ -- เชียงราย
แม่น้ำโขง
52 การคุ้มครองสิทธิเด็กตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน = Children rights protection from criminal justice: a case study of Lumphun Province / พรรคริน ลังกาพินธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
กระบวนการยุติธรรม -- ลำพูน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- ลำพูน
สิทธิเด็ก
53 การเคลือบฟิล์มซิลิกอนคาร์ไบด์และอะลูมินาบนเหล็กกล้า = Coating of silicon carbide and alumina films onto steel / ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
โลหะ -- การชุบ
การพ่นสี
เหล็กกล้า -- การชุบ
ฟิล์มซิลิกอนคาร์ไบด์
54 การเคลือบฟิล์มไทเทเนียม-อะลูมิเนียม และนิกเกิลบนเหล็กกล้า = Coating Titanium-Aluminium and nickel films onto Steel / พูนลาภ เจนตระกูล / 2547 /Full Text
Subject
ฟิล์มไทเทเนียม-อะลูมิเนียม
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
การชุบเคลือบผิวโลหะ
55 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Provision in child-centered learning process of Wiangjedeewittaya School, Li District, Lamphun Province / อำพันธ์ เรือแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา -- นักเรียน
การเรียนรู้
การเรียน
การปฏิรูปการเรียนรู้
56 การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการใช้ต้นไม้แบบทอดข้ามต่ำสุด / ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร / 2547 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
57 การจัดกลุ่มบทคัดย่อทางวิชาการด้วยอัลกอริทึมเคมีเดียนส์ / ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน / 2547 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
การจัดการฐานข้อมูล -- สาระสังเขป
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
58 การจัดการการพนัน : กรณีศึกษาการพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เกียรติรัตน์ ทองผาย / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การพนัน
ฟุตบอล
59 การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษา หมู่บ้านหนองละคอน = Solid waste management of the people residing in accelerated development village in Lampang Province : a case study of Nonglakhon Village / พณิชชา สมฤทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ขยะ -- ลำปาง
หมู่บ้านหนองละคอน (ลำปาง)
60 การจัดการของเสียในการผลิตกระดาษสา : กรณีศึกษาบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Waste management in Sa paper production: a case study of Ton Pao Village, Ton Pao Sub-District, San Kamphaeng district, Chiang Mai Province / จริยา ตันจันทร์พงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการของเสีย -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
กระดาษสา
บ้านต้นเปา (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75