ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การวิเคราะห์ยอดขายตามเป้าประสงค์ ของบริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด โดยใช้การแก้ปัญหาธุรกิจอย่างชาญฉลาดของไมโครซอฟต์ = Target sales analysis program for Art & Technology Co., Ltd. using microsoft business intelligence solution / สมนึก วิเศษธรรมรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยี -- รายได้
รายได้ -- การวิเคราะห์
การแก้ปัญหา
562 การวิเคราะห์รายได้และการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและแผ่นภาพโลหะของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = Income and marketing analysis for silver and metal product of Chiangmaisin group in One Tambon One Product Project / นันทิดา ศิลาวรรณา / 2547 /Full Text
Subject
กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์
การตลาด
เครื่องเงิน -- การตลาด
ภาพโลหะ -- การตลาด
รายได้
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
563 การวิเคราะห์ลูกผสมข้ามหมู่ในกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี = Analysis of intersectional hybrids of Dendrobium by RAPD Technique / ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเลี้ยง
หวาย (กล้วยไม้)
การผสมพันธุ์พืช
564 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis and design of accounting information system for institute: a case study of Srithana Commercial Technology College, Chiang Mai Province พุทธมน สุวรรณอาสน์ / พุทธมน สุวรรอาสน์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่
การบัญชี
สารสนเทศ
565 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ด้านการผลิตบริษัท ลำปางบรรจุภัณฑ์ จำกัด = Development of an infprmation system for production management at Lampang Packing Company Limited / จิรชาติ มาลัยทอง / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทลำปางบรรจุภัณฑ์
การบริหารงานผลิต
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
566 การวิเคราะห์วงจรชีวิตของนักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย = Life cycle analysis of science technology and health science researchers of the Thailand research funds / ชัยวัฒน์ กิตติเดชา / 2547 /Full Text
Subject
นักวิจัย
วิทยาศาสตร์ -- วิจัย
เทคโนโลยี -- วิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิจัย
567 การวิเคราะห์วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = Analysis of instructional videotapes supplemented to mathematics subjects for upper secondary school / ณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วีดิทัศน์
568 การวิเคราะห์สมรรถนะการเก็บรักษาพลังงานแบบความร้อนเคมีโดยใช้ โซเดียมซัลไฟด์ - น้ำ = Performance analysis of sodium sulfide-water thermochemical energy storage / ตะวัน รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ / 2547 /Full Text
Subject
พลังงาน -- การเก็บและรักษา
พลังงาน -- เครื่องมือและอุปกรณ์
569 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบจ่ายไฟอิสระแบบผสมผสานพลังแสงอาทิตย์และพลังน้ำ = Performance analysis of an Isolated hybrid photovoltaic Hydro power system / ถิรวัฒน์ หงษ์บิน / 2547 /Full Text
Subject
แหล่งจ่ายไฟ
เซลล์แสงอาทิตย์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แหล่งพลังงานทดแทนทางธรรมชาติ
570 การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมโยงกับเอชวีดีซีในภาคใต้ของประเทศไทย = Stability analysis of HVDC interconnection power system in Southern Thailand / ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง
การส่งกำลังไฟฟ้า
571 การวิเคราะห์หน้าที่ทางภาษาของสื่อสภาพจริงตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร = Analysis of language functions of authentic materials based on communicative language teaching / สายชล ดีประสิทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สื่อมวลชน
หนังสือพิมพ์
วารสาร
572 การวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ฟัซซี่ลอจิก = Stock analysis by Fuzzy Logic ภราดร สุริย์พงษ์ / ภราดร สุรีย์พงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
573 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตขิงอบแห้ง = Analysis of hazards and critical control points in production of dehydrated Gingers / สุทธิดา แก้วมาลัย / 2547 /Full Text
Subject
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
ขิง -- การอบแห้ง
574 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท hypoglossal และ facial ที่สัมพันธ์กับการผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นประสาท hypoglossal กับ facial ในคนไทยภาคเหนือ = Anatomical studies of hypoglossal and facial nerve related to hypoglossal-facial nerve anastomosis in Northern Thais / ยสวันต์ ตินิกุล / 2547 /Full Text
Subject
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ใบหน้า
Dissertations, academic -- Anatomy
Facial nerve
Hypoglossal nerve
Neuroanatomy
575 การศึกษาการดูดซับโซเดียมเบนโซเอตบนถ่านกัมมันต์ / ลาวัณย์ ลาสุทธิ / 2547 /Full Text
Subject
การดูดซับ
โซเดียมเบนโซเอต
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซับ
576 การศึกษาการตกแต่งงบการเงินที่มีผลกระทบต่อคุณภาพกำไร กรณีศึกษากลุ่มสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Study of creative accounting affects to quality of earning: case study of financial institute in The Stock Exchange of Thailand / ภคินี อริยะ / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบการเงิน
การบัญชี
กำไร
สถาบันการเงิน
577 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์คาริเอ็ต ของ บริษัท แอลทีอีซี จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The Study of efficiency increase in the production process of carriage product of LTEC Ltd. in the Northern Industrial Estata, Lamphun Province / ธงชัย สิทธิกูล / 2547 /Full Text
Subject
บริษัท แอลทีอีซี
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์
578 การศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีตัวแบบตรีโกณมิติและการประยุกต์ = A study of regression analysis on time series data with trigonometric models and its applications / เขมวดี ปรีดาลิขิต / 2547 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
579 การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายค่าจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = A Study of the Willingness to pay for solid wast management in Chiang Mai municipality area / นิติวัฒน์ ปาณสมบูรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ค่าใช้จ่าย
ขยะ -- ค่าใช้จ่าย
580 การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of corrugated paper business in Chiang Mai province / จัตวา พวงลำเจียก / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ธุรกิจ
กระดาษ -- การผลิต -- เชียงใหม่
กล่องกระดาษ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75