ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การวิเคราะห์แนวคิดของกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ = Analysis of environmental education process by concept yonisomanasikara principle พระมหานรินทร์ ทวีสิทธิ์ / นรินทร์, พระมหา / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา
โยนิโสมนสิการ (พุทธศาสนา)
542 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารวัสดุคงคลังประเภทเชื้อเพลิงแข็งในโรงงานปูนซีเมนต์ ลำปาง = An efficiency analysis of solid fuel inventory management in Lampang Cement Factory / วีรกร สายเทพ / 2547 /Full Text
Subject
โรงงานปูนซีเมนต์ ลำปาง
ต้นทุนการผลิต
เชื้อเพลิง
543 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทเคเอสเอส อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธัญญาลักษณ์ สินธุเขียว / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทเคเอสเอส อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม
544 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะระบบกังหันก๊าซของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1 = Analysis of factors affecting gas turbine performance in the South Bangkok combined cycle power plant block I / นราพงศ์ พองพรหม / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1
545 การวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจส่งออก กรณีศึกษาลูกค้าของศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of export business problems : A Case study of customers of the International Business Center of a Commercial Bank in Chiang Mai Province / นัทธ์ชนัน โตบัณฑิต / 2547 /Full Text
Subject
สินค้าออก -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
546 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกับกองทุนเปิดอื่น = A Comparative analysis of the rates of returns between the retirement mutual fund and other open-end funds / ธัญมาศ เชาว์ธุลี / 2547 /Full Text
Subject
อัตราผลตอบแทน
การลงทุน
กองทุนรวม
547 การวิเคราะห์ผลกระทบของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) และสงครามอิรักต่อธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ = The Analysis of SARS and Iraq war effects on tourism business in Chiang Mai Province / ณัฐวัตร ชุ่มอุ่น / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
สงครามอิรัก, ค.ศ. 2003
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
548 การวิเคราะห์ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทที่มีต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งของประเทศไทย: 2540-2546 = The Impact analysis of the Thai baht volatility on frozen shrimp export of Thailand: 1997-2003 / ณงคราญ สหัสกุล / 2547 /Full Text
Subject
เงินบาท
การส่งออก
กุ้งแช่แข็ง -- การส่งออก
549 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต (เกษตรโยธิน) ตามนโยบายรัฐบาลปี พ.ศ. 2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ = The Analysis of the implementation of citizen development restoration camp and life quality development (Kaset Yothin), according to the B.E. 2545 government policy: A Case study of the Wings 41, Chiang Mai Province / นิวัติ พูนสิน / 2547 /Full Text
Subject
กองบิน 41
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต (เกษตรโยธิน)
นักโทษ
550 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการธนารคารชุมชนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ = A Performance analysis of the community bank project of a commercial bank in Chiang Mai Province / ประชัน หันชัยเนาว์ / 2547 /Full Text
Subject
โครงการธนาคารชุมชน
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
551 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ = A Loan performance analysis of the people Bank project of a State enterprise Bank in Chiang Mai Province / พัชรี ตันฑเมืองยศ / 2547 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
โครงการธนาคารประชาชน
552 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทย = An Analysis of performance and financial status of Thai Commercial Banks / นุกุล มุกลีมาศ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- การเงิน
553 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตีเหล็กบ้านฝายมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Performance analysis of community enterprise of Faimun Forging Group, Thawangpha District, Nan Province / พีรพงษ์ ปราบริปู / 2547 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มตีเหล็ก
บ้านฝายมูล (น่าน)
554 การวิเคราะห์ผลของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่ / ณัฐนันท์ ยอดนิโรจน์ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น เชียงใหม่
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
555 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มชิ้นส่วนยานพาหนะด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = Return analysis on investment in vehicles and parts sector securities by stochastic frontier method / ปัทมกร ตั้งเมธีกุล / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน
หลักทรัพย์
กลุ่มชิ้นส่วนยานพาหนะ
ยานพาหนะ
556 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพาณิชย์ด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = Investment return analysis of commerce sector securities by Stochastic Frontier Method / นันทวัน กันมา / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน
หลักทรัพย์
กลุ่มพาณิชย์
557 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = Investment return analysis of building and furnishing material sector securities by Stochastic Frontier Method / คทา บุญล้น / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน
หลักทรัพย์
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
558 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มสื่อสารด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = Return analysis on investment in communication sector securities by stochastic frontier method / กมลวรรณ รัตนกาญจน์ / 2547 /Full Text
Subject
การลงทุน
หลักทรัพย์
กลุ่มสื่อสาร
559 การวิเคราะห์พลังงานเพื่อการผลิตข้าวในภาคเหนือของประเทศไทย = Energy analysis for rice production in Northern Thailand / ธเนศ ไชยชนะ / 2547 /Full Text
Subject
การใช้พลังงาน
ข้าว -- การปลูก
การทำนา -- การใช้พลังงาน
การทำนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
560 การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกลำไยโดยใช้ข้อมูลระยะไกลและการประเมินแบบหลายหลักเกณฑ์ = Land suitability analysis for Longan using remote sensing and multiple criteria evaluation / วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์ / 2547 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก
ลำไย -- การปลูก -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล -- เชียงใหม่
การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75