ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการประเมินผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ โดยใช้ บาลานซ์ สคอร์การ์ด = An Empirical analysis of the practices and performance evaluations of dried longan industry in Lamphun and Chiang mai Provinces using the balance scorecard / ณัฏศรินทร์ หอเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง
อุตสาหกรรม -- ลำพูน
อุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
522 การวิเคราะห์ด้านอุปทานของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = The Supply side analysis of universal health care policy : a case study of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / เรือนคำ อ่อนคล้าย / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกันสุขภาพ
523 การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินของตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินแห่งหนึ่ง ในจังหวัดลำพูน = Financial cost-benefit analysis of an airticketing authorized agent in Lamphun Province / บุษบา ปัญจะโรทัย / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
เครื่องบิน -- ค่าใช้จ่าย
เครื่องบิน -- ค่าโดยสาร
การขาย
524 การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านซัก อบ รีด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of laundry service business in Mueang District Chiang Mai province / ศักดิ์ดา ดีวาจา / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ร้านซักอบรีด -- เชียงใหม่
525 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของฟาร์มกล้วยไม้สกุลฟาแลนน๊อปซิสแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of a phalaenopsis orchid farm in Chiang Mai Province / ศศิธร ริ้วทอง / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
กล้วยไม้ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ฟาร์มกล้วยไม้ -- เชียงใหม่
526 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of English program primary school in Chiang Mai Province / สาโรจน์ โรจนสาโรจน์ / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การเงิน -- เชียงใหม่
527 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลและผลได้ทางมนุษย์ของผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Cost-effectiveness analysis and humanistic outcomes of outpatients with chronic obstructive pulmonary disease in Maemoh Hospital, Lampang province / จิตรา สุมงคล / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- การรักษาด้วยยา
Cost effectiveness
Lungs -- Diseases, Obstructive
Outcome assessment (Medical care)
528 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการเงินของธุรกิจที่พักแบบบังกะโล ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี = Financial cost-benefit analysis of Bangalow accommodation business in Ko Sichang Chon Buri province / ปราการ ละวิโล / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ที่พัก
บังกะโล -- ชลบุรี
เกาะสีชัง
529 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost and benefit analysis of an International Cargo shipment business in Chiang Mai Province / ณัทภัค พึ่งสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
การขนส่ง -- เชียงใหม่
บรรษัทข้ามชาติ -- เชียงใหม่
สินค้า
530 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการร้านขายไวท์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost - benefit analysis of a Wine shop in Chiang Mai Province / ขนิษฐา วงศ์รักมิตร / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
ไวน์
ร้านขายไวน์ -- เชียงใหม่
531 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการการผลิตซีอิ้วไม่ปรุงแต่งสารเคมี = Financial cost-benefit analysis of chemical free soy sauce production project / ฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ซีอิ๊ว
532 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจค้าปลีกรถจักรยานยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Financial cost-benefit analysis of motorcycle retail business in Mueang District, Lampang Province / มทีรา สัทธาธิก / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
จักรยานยนต์
การขายปลีก -- ลำปาง
533 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของร้านหัตถกรรมของที่ระลึกที่ทำด้วยผ้าไหมแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of a silk souvenir handicraft shop in Mueang District, Chiang Mai Province / เนรัญชลา นีลดานุวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ของที่ระลึก -- ต้นทุนและประสิทธิผล
หัตถกรรม
534 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Financial cost-benefit analysis of a ready mixed concrete plant in Mae Chan District, Chiang Rai Province / ประเสริฐ หาญศุภลักษณ์ / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
การเงิน
คอนกรีตผสมเสร็จ
โรงงาน -- เชียงราย
535 การวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มและรายรับส่วนเพิ่มของหน่วยราชการในการใช้โปรแกรมคำนวณภาษาเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of incremental cost and benefit for government agencies in using the withholding income tax calculating program in Chiang Mai Province / เพลินพิศ บุญถึง / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่
ภาษีเงินได้ -- เชียงใหม่
536 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร = GARCH-M Model technical analysis: a case study of securities in the agribusiness sector / ภูริพงษ์ ฉวีกัลยากุล / 2547 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจการเกษตร
537 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน = GARCH-H model technical analysis: a case study of securities in the energy sector / ปาริฉัตร รัตนพัวพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มพลังงาน
538 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ = GARCH-M Model technical analysis: a case study of securities in the property development sector / สธนพล วิเชียรรัตนพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
539 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสาร = GARCH-M Model technical analysis: a case study of securities in the communication sector / เยาวลักษณ์ จันทร์ดี / 2547 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มสื่อสาร
540 การวิเคราะห์นโยบายและการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา = Analysis of policy and implementation on food and drug consumer protection / สิริลักษณ์ มังกรอัศวกุล / 2547 /Full Text
Subject
การคุ้มครองผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
การใช้ยา
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
ผู้บริโภค -- สุขภาพและอนามัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75