ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การวางแผนกยุทธ์ระบบสารสนเทศของบริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด = Development of strategic planning infprmation tecnology system for the Great Oriental Food Products Company Limited / จันทร์ราตรี ลิ้มลือชา / 2547 /Full Text
Subject
บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
ผักกระป๋อง
ผลไม้กระป๋อง
ระบบการสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
502 การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศของบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด = Development of a strategic planning information technology system for the Thai-Nichi Industry Company Limited / กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทไทย -- นิจิอินดัสทรี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ธุรกิจ
503 การวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีศุลกากรของด่านศุลกากรในเขตภาคเหนือ / นุชรีย์ ดีเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษี
ภาษีศุลกากร
504 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของลูกผสมชั่วที่ 1 ของข้าวสาลี = Growth analysis of F1 hybrids in wheat / วรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี -- การเจริญเติบโต
ข้าวสาลี -- การปรับปรุงพันธุ์
505 การวิเคราะห์การบริโภคของครัวเรือนในจังหวัดลำปางก่อนวิกฤต และหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ = An Analysis of household consumption in Lampang Province before and after the economic crisis / พรอุมา วงษา / 2547 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
ปัญหาเศรษฐกิจ
ครัวเรือน -- ลำปาง
506 การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทฤษฎีการกำหนดราคาแบบเอพีทีโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = APT Investment analysis in the stock exchange of Thailand by Cointegration Approach / ปาริชาติ โภชนจันทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
507 การวิเคราะห์ความเค้นของจานที่ประกอบด้วยวัสดุสองชนิดหมุนรอบจุดศูนย์กลาง = Stress analysis of a concentric rotating disk composing of two materials / พงศ์ภัทร ยิ้มพงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
ความเครียดและความเค้น
จานหมุน
508 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะดอกของกล้วยไม้สกุลช้าง = Analysis of genetic variation associated with flower characteristics of Genus Rhynchostylis / สุพัตรา เจริญภักดี / 2547 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- พันธุศาสตร์
กล้วยไม้ -- การออกดอก
ช้าง (กล้วยไม้)
509 การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของมวลก้อนที่มีปีกยื่นเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและครีบยื่นโดยวิธีเรย์เล่-ริทซ์ = Vibration analysis of lumped mass with trapezoidal cantilever wing and cantilever fins by the rayleeigh-ritz method เอกพล เตี้ยชั้ว / เอกพล เตี้ยซั้ว / 2547 /Full Text
Subject
การสั่นสะเทือน
มวล
510 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ง ด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = An Anlysis of risk and return on transportation securities sector by stochastic frontier method / กมล สักกะโต / 2547 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มขนส่ง
511 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = An analysis of risk and returns on large commercial bank sector securities / อรวรรณ โพธิบุตร / 2547 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์
512 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มบันเทิงและสันทนาการด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = An Analysis of risk and return on entertainment and recreation sector securities by stochastic frontier method / ภัศรา ศรีวรกุล / 2547 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ
513 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มบันเทิงและสันทนาการโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Risk and return analysis of the entertainment and recreation securities by Cointegration Mothod / เอนก อุปรา / 2547 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ
514 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = An analysis of risk and return on energy sector securities by stochastic frontier method / รณวัชร ปัญญากาบ / 2547 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มพลังงาน
515 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = An Analysis of risk and return on property development sector securities by stochastic frontier method / กฤษฎ์ จิตพินิจยล / 2547 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
516 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มยานพาหนะ และอุปกรณ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk and return analysis of vehicles and parts sector securities in the stock exchange of Thailand / เสรี วรรณกรวิจิตร / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์
517 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนในธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนในฟาร์มขนาดกลางแบบอิสระ = Risk and return analysis of fed pig business in medium scale Non-contract farming / วีรุตม์ ชัยสุภา / 2547 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง
ฟาร์มสุกร
518 การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลักทรัพย์กลุ่มบันเทิงและสันทนาการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk analysis of entertainment and recreation securities in the stock exchange of Thailand / บรรพต ณ ลำพูน / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ
519 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม = An Analysis of tutoring expenses of high school students in Chiang Mai Province: a case study of Yuparajwittayalai and Sanpatongwittayakom Schools / ประสงค์ ไชยวรรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
ค่าใช้จ่าย
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
การเรียนพิเศษ
520 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไรของธุรกิจขนส่งน้ำมัน : กรณีศึกษา บริษัท เมืองหลวงทรานสปอร์ต จำกัด จังหวัดตาก = Break even point analysis and profit planning of the transportation of petroleum business: A case study of Muengluang Transport Company Limited Tak province / วีรชาติ โลหะโชติ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทเมืองหลวงทรานสปอร์ต
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
กำไร
น้ำมัน -- การขนส่ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75