ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การรับรู้ขอบเขตการปฏิบัติงานพยาบาลภายใต้การปฏิรูประบบบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต = perception of scope of nursing practice under health care system reform among professional nurses in department of mental health / ภาวินี บุตรแสน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health services
Health systems plans
482 การรับรู้ความไม่แน่นอนในการเจ็บป่วย บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง แรงสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญความเครียด ของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ / จุฑามาส วงศ์นันตา / 2547 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
ความเจ็บป่วย -- เชียงใหม่
ความเครียด
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
483 การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' perception of the marketing position of fast food restaurants in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / วรรณภา ศิริพงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
484 การรับรู้ทางโภชนาการและการจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครองให้กับเด็กระดับอนุบาล = Parents' nutrition perception and food preparation for Children at Kindergarten Level / วีราภรณ์ พุทธวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ
อาหาร
นักเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
485 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง = Perception of patient rights among caregivers of person with schizophrenia admitted to Suanprung Psychiatric Hospital / กฤษณา ปลื้มสติ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
486 การเรียนการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษและพหุปัญญาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา = An Integrated multiple intelligence instruction to develop English language learning ability and multiple intelligence of Prathom Suksa students / วิลาวัณย์ จำปาแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
พหุปัญญา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
487 การเรียนแบบประสบการณ์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น = Local wisdom-based experiential learning to enhance English oral presentation ability and awareness of local wisdom / ลลิดา วิบูลวัชริยกุล / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- กำแพงเพชร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- กำแพงเพชร
488 การเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางการพูดและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = English experiential learning to enhance speaking ability and self-directed learning readiness of students at diploma in vocational education level / ธมลวรรณ ปรมาธิกุล / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
489 การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพอิสระในเขตเมืองเชียงใหม่ / สาริน โสภาวรรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
อาชีพอิสระ -- เชียงใหม่
490 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Project work-based English learning of Prathom Suksa 6 Students / บุปผา สุวรรณลพ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โครงงาน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
491 การเรียนรู้เรื่องการแพทย์ทางเลือกของคนในเขตเมืองเชียงใหม่ / ชฎาภรณ์ เกตุสม / 2547 /Full Text
Subject
การแพทย์ทางเลือก -- เชียงใหม่
492 การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องโดยใช้เทคนิคซิกส์ ซิกมา = Defect reduction using six sigma technique / สมอุษา วรรณฤมล / 2547 /Full Text
Subject
ซิก ซิกมา -- การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมการผลิต
493 การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในอุตสาหกรรมเซรามิกโดยใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพ / ธวัชชัย แปงจิตต์ / 2547 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมต้นทุนการผลิต
โรงงานเซรามิกส์ -- การควบคุมคุณภาพ
494 การลดต้นทุนการผลิตสายอินเตอร์เฟสในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า = Cost reduction in interface cable production in an electric accessory manufacturing factory / จิรวัฒน์ วรวิชัย / 2547 /Full Text
Subject
สายเคเบิลไฟฟ้า -- การผลิต
โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- การลดต้นทุน
495 การลดต้นทุนในกระบวนการเคลือบอย่างเร็วในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์= Cost reduction in fast lamination process in electronic parts manufacture / อัจฉราวดี ทองวิเศษ / 2547 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การลดต้นทุน
การชุบเคลือบผิวโลหะ
496 การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตแบบฉีดอัดขึ้นรูปในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Cost reduction in injection molding process in electronic parts manuafacture / วิชิต จันทร์เทวี / 2547 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การลดต้นทุน
พลาสติก -- การขึ้นรูป
โพรงแบบ (งานหล่อ)
497 การเล่านิทานเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย / รัตนาภา เกริกการัณย์ / 2547 /Full Text
Subject
การเล่านิทาน
การศึกษาขั้นอนุบาล
นักเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
498 การวัดการทำงานของบุคลากร งานบริการห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Work measurement of personnel in outpatient and inpatient pharmacy services at Nakornping Hospital Chiang Mai Province / กอบกาญจน์ เอกสินธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
เภสัชกร -- การบริหารเวลา
เภสัชกร -- เชียงใหม่
การทำงาน
มาตรฐานการทำงาน
Work measurement -- Chiangmai
Hospitals -- Inpatient services
Hospitals -- Outpatient services
499 การวัดผลการดำเนินงานของสาขาจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูนของธนาคารพาณิชย์หนึ่งโดยประยุกต์ใช้เทคนิคบาลานซ์ สคอร์การ์ด = Assessing performance of some Chiang Mai-Lamphun Branches of a Commercial Bank by adapting balanced technique / กัญญา สุรินเปา / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- ลำพูน
500 การวัดพารามิเตอร์การอบแห้งและการจำลองสร้างแบบอบแห้งลำไยที่มีอากาศนำกลับมาใช้ใหม่ = Drying parameters measurement and Longan drying simulation with recirculation air / ธณัฏฐ์ยศ สมใจ / 2547 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
อากาศ -- การนำกลับมาใช้ใหม่
เครื่องอบแห้งลำไย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75