ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน = Parent participation in the care of hospitalized children at community hospital / อัมพร รอดสุทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Parents
Child, hospitalized
Hospitals, community
เด็ก -- การดูแล
ผู้ปกครองและเด็ก
ผู้ป่วย -- การดูแล
โรงพยาบาลชุมชน -- นครศรีธรรมราช
462 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสหศึกษา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / สิริณัฐ ปิยะมิ่ง / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสหศึกษา อำเภอสารภี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู -- สารภี (เชียงใหม่)
บ้านกับโรงเรียน -- สารภี (เชียงใหม่)
ชุมชนกับโรงเรียน -- สารภี (เชียงใหม่)
463 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Parental participation in promoting morality of students at Theerakarn Ban - Hong School, Lamphun Province / สุจิตรา ปันดี / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
จริยธรรม -- หลักสูตร
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ลำพูน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
464 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Entrepreneurs' participation in environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / พูลผล สมุทร์ทัย / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
465 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการและครอบครัว กองบิน 41 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ / วิธูร ขำเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
กองบิน 41
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
ครอบครัว -- เชียงใหม่
466 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People's political participation in Tambon administrative organization: A Case study of Nong Chom Tambon administrative organization, San Sai District, Chiang Mai Province / วสันต์ สุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
467 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์โรงเรียนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ประพันธ์ สร้อยเพ็ชร / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน -- เชียงใหม่
468 การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของผู้ป่วยมะเร็ง = Care and treatment participation among cancer patients / สิริพร เกษไชย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
469 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ของสมาชิกองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Participation of the communities in protecting and solving problems of air pollution in the Chiang Mai Municipality / พัชรินทร์ รัตนวิภา / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
ชุมชน
470 การเมืองของสุนทรียภาพผ้าซิ่นตีนจกกับกระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมแม่แจ่ม / ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ / 2547 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
วัฒนธรรม -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ผ้าซิ่นตีนจก
471 การเมืองวัฒนธรรมของความเป็นอื่นในพื้นที่สื่อ : การต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วยพลังงาน / สุรสม กฤษณะจูฑะ / 2547 /Full Text
Subject
การพัฒนาสังคม
การเมือง
วัฒนธรรม
พลังงาน
472 การยอมรับบทบาททางการเมืองของผู้นำสตรีลีซอในหมู่บ้านลีซอแม่แตะ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / มาลียา วงศ์รัตนมัจฉา / 2547 /Full Text
Subject
สตรี -- เชียงใหม่
ลีซอ
สตรีกับการเมือง -- เชียงใหม่
หมู่บ้านลีซอแม่แตะ (เชียงใหม่)
473 การย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ = The Migration of Shan people into Chiang Mai Province / ปณิธิ อมาตยกุล / 2547 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่น
ไทใหญ่
474 การแยกวลีภาษาไทยสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ / เพชรรัช ศุภชาลาพร / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การประมวลผลข้อมูล
ภาษาไทย -- บทสนทนาและวลี
ภาษาไทย -- การแปลภาษาด้วยเครื่อง
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์)
475 การแยกสลายกากตะกอนที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ด้วยความร้อน = Pyrolysis of sludge from activated sludge water treatment system / จักรพล โพธิประสิทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการแบบตะกอนเร่ง
กากตะกอนน้ำเสีย
น้ำเสีย -- การบำบัด
476 การรวบรวมข้อมูลการเกษตรโดยอาศัยเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี / สมชาย อารยพิทยา / 2547 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เกษตรกรรม
เกษตรกรรม -- ฐานข้อมูล
การพัฒนาเว็บไซต์
477 การรวมกลุ่มของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ / รัตนภรณ์ เวียงนาค / 2547 /Full Text
Subject
นักโทษหญิง -- เชียงใหม่
นักโทษหญิง -- การรวมกลุ่ม
ทัณฑสถาน -- เชียงใหม่
478 การรวมเทคนิคการออกแบบเพื่อการผลิตและซิกส์ ซิกมาเพื่อการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ = Integration of design for manufacturing and six sigma techniques for new process and product design / สิริกุล หอสถิตย์กุล / 2547 /Full Text
Subject
ซิก ซิกมา -- การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมการผลิต
การออกแบบอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
479 การระบุเซลล์ต้นตอของเซลล์ตัวอ่อนไก่และนกกระทาจากการเพาะเลี้ยง = Identification of cultured chicken and Japanese quail embryonic stem cells / เทียนชัย อุ่นบ้าน / 2547 /Full Text
Subject
ไก่ -- ตัวอ่อน -- การเจริญเติบโต
นกกระทา -- ตัวอ่อน -- การเจริญเติบโต
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
480 การรับมือต่อการถูกทารุณกรรมทางเพศในเด็กผู้หญิง = Coping with sexual abuse among female children / ชุลีพร ภูโสภา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75