ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนาหลักสูตรวิชางานอาชีพ เรื่อง การย้อมผ้าหม้อฮ่อมพื้นเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ / กาญจนา อินกัน / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)
การศึกษาทางอาชีพ -- แพร่
สีย้อมและการย้อมสี
การมัดย้อม
442 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Educational Institution Curriculum Development of Schools Attached to Chiang Mai Educational Service Area 2 / พวงพยอม วุฒิธนากร / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
หลักสูตร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
443 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โรงเรียนบ้านอ่าย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of school - based curriculum relevant to community needs of Ban Ai School, Chai Prakan District, Chiang Mai Province / ปาริชาติ โกวิทยางกูร / 2547 /Full Text
Subject
หลักสูตร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
444 การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ = Developing moral reasoning of Prathom Suksa 4 students through Northern Folktales / เบญจลักษณ์ บัวภิบาล / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
จริยธรรม
นิทานพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
445 การเพิ่มอารมณ์ในเสียงพูดสังเคราะห์โดยใช้แบบจำลองฟัซซี = Adding emotion to synthesized speech using fuzzy model / ปริญญา สุวรรณศรีคำ / 2547 /Full Text
Subject
เสียงพูด -- แบบจำลอง
ฟัสซีลอจิก
การสังเคราะห์เสียง
446 การแพทย์พาณิชย์และการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง / อัฐวัฒน์ ชมภูรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
เศรษฐศาสตร์การเมือง
447 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in solving water resource management conflict: A Case study of Mae Ta Chang Watershed, Hang Dong District, Chiang Mai Province / นิศาชล ทองขาว / 2547 /Full Text
Subject
ทรัพยากรทางน้ำ -- เชียงใหม่
น้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ความขัดแย้ง
ลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
448 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาบ้านห้วยฮี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Participation of the community on ecotourism management : A Case study of Huai Hi Village, Mueang Mae / ปกรณ์ จีนาคำ / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ฮ่องสอน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านห้วยฮี้ (แม่ฮ่องสอน)
449 การมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร / ลินดารัตน์ ลักษณ์รุจิ / 2547 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
เทศบาล -- เชียงใหม่
ขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
450 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Urban communities' participatory environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / จักรกฤช พานิชกุล / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
451 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน = Community participation in sustainable occupation development / ศิริกาญจน์ อุ่นนันกาศ / 2547 /Full Text
Subject
อาชีพ -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ
อาชีพ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
452 การมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ / ณัฐพร อาทรธรรมคุณ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การมีส่วนร่วมของประชาชน
453 การมีส่วนร่วมของประชาคมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ทิพย์ภาเวชช์ ณ เชียงใหม่ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตำบลสันพระเนตร (เชียงใหม่)
454 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเมืองโบราณเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in environmental management from tourism activities: A Case study of Wiang Kum Kam ancient city, Saraphi District, Chiang Mai Province / วรพักตร์ เลอสิทธิศักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
เวียงกุมกาม (เชียงใหม่)
สารภี (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
455 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง = People's participation in local environmental planning: A case study of Ban Rong Sub-district administration organization, Ngao District, Lampang Province / วุฒิพล มณฑาทอง / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- งาว (ลำปาง)
แผนสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
456 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / ศเนติ พาจรทิศ / 2547 /Full Text
Subject
ขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาล -- เชียงราย
457 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : ศึกษากรณี อบต. ขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / พลเกต อินตา / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไข้เลือดออก -- เชียงใหม่
ไข้เลือดออก -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
458 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกประเภทขยะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / วิโรจน์ รูปดี / 2547 /Full Text
Subject
ขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ขยะ -- เพชรบูรณ์
การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เพชรบูรณ์
459 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะ : ศึกษากรณีตำบลท่าศาลา แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ / ปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
460 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่หนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร = People's participation in water resource conservation in the Nongharn Amphoe Mueang, Changwat Sakon Nakhon / อนุรักษ์ เครือคำ / 2547 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ -- สกลนคร
ทรัพยากรทางน้ำ -- สกลนคร
หนองหาร (สกลนคร)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75