ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงของเรือในกองทัพเรือ = Development of an information system for maintenance of the Thai Royal Navy Fleet เรือเอก / นิพนธ์ สนโพธิ์กลาง / 2547 /Full Text
Subject
เรือรบ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบำรุงรักษา
422 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น / นิภาพรรณ กลิ่นสน / 2547 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
การจัดการฐานข้อมูล
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- ฐานข้อมูล
423 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย จักรี พิชญพิบุล / จักรี พิชญ์พิบุล / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- งบประมาณ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- งบประมาณการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- งบประมาณ
424 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารการศึกษา สำหรับโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ / พงศ์ตะวัน แสงสว่าง / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
การจัดการฐานข้อมูล
425 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจำแนกการปฏิบัติการพยาบาลสากล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / แน่งน้อย หน่อคำ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การพยาบาล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงพยาบาล -- การใช้เครื่องจักรกล
สารสนเทศทางการพยาบาล
426 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านการตลาดบริษัทสหพานิชเชียงใหม่จำกัด = Development of an information technology system for markeing decision support at Chiangmai Sahapanich Company Limited / ศุภกิตติ์ พินิจเวชการ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทสหพานิชเชียงใหม่
การสร้างคลังข้อมูล
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การตลาด -- การจัดการ
427 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารแผนกบริการลูกค้าของบริษัท ไทยอะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด = Development of an information system for decision support system of customer service section of Thai-Amadeus Southeast Asia Co., Ltd / อัคเรศ สวนฤทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การตัดสินใจ -- การประมวลผลข้อมูล
428 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารห้องพักให้เช่าของเอ็น ยู เฮาส์ = Development of an information technology system for rental apartment management at N.U.House / วรวัฒน์ ทรงวิวัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
เอ็น ยู เฮาส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หอพัก -- การเช่า
ห้องชุด -- การเช่า
429 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังของ บริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด / สมควร ทาชุ่ม / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทพาราวู้ด 1993
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สินค้าคงคลัง
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การจัดการฐานข้อมูล
สินค้าคงคลัง -- ฐานข้อมูล
430 การพัฒนาระบบอินทราเน็ตงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an intranet for the computer maintenance system at the Faculty of Meddicine, Chiang Mai University / วุฒิชัย บุญทวีศักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์
อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
เครือข่ายระยะไกล
คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
431 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Developing mathayom suksa 4 instructional model on conic section / ทัศนีย์ กาตะโล / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาคตัดกรวย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
432 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่องเมตริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Developing mathayom suksa 4 instructional model on Matrix / จุติพร สุขจีระเดช / 2547 /Full Text
Subject
พีชคณิตเชิงเส้น
แมตริกซ์
433 การพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลสมุทรปราการ = Development of targetted surveillance method in Samutprakarn Hospital / ณัฐทิรา นิลเพ็ชร / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
434 การพัฒนาสมาธิและจินตนาการสำหรับเด็กสมาธิสั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Developing concentration and imagination of Prathom Suksa 3 Hyperactive Child / วันวิสาข์ กาญจนศรีกุล / 2547 /Full Text
Subject
การสอน
เด็กสมาธิสั้น
สมาธิ
จินตนาการ
435 การพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์และปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล = Development of mathematics learning achievement and classroom interaction of Prathom Suksa 6 students learning through team - assisted individualization / ไพรวัลย์ ปินทะนา / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การเรียนแบบมีส่วนร่วม
436 การพัฒนาหน่วยการเรียนการสอนเรื่อง การเขียนภาพระบายสี ที่เน้นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 = Development of instructional units on drawing and painting emphasizing local identity for Prathom Suksa 5-6 students / วาสนา คำปน / 2547 /Full Text
Subject
การวาดเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ท้องถิ่น
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
437 การพัฒนาหน่วยการเรียนเรื่อง เมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความภูมิใจในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of a learning unit on Mueang Lamphun to foster Prathom Suksa 5 students' local understanding and pride / ธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
ลำพูน -- ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
438 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทอผ้าตีนจก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 = Development of local curricuium on teen Teen-Jok weaving for Prathom Suksa 5-6 Students / กฤษณี วงษ์ศรียา / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านทัพ -- นักเรียน
การทอผ้า -- หลักสูตร
ผ้าซิ่น -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
439 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์ล้านนาเรื่อง ฟ้อนจุมสลี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of Lanna dramatic arts local curriculum on Fon Jum Salee for Prathom Suksa 5 students / กีรติ ณ เชียงใหม่ / 2547 /Full Text
Subject
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ฟ้อนจุมสลี
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
440 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นปกาเกอญอ โรงเรียนบ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Developing Pgak'n you local curriculum of Ban Nong Tao School, Mae Wang district Chiang Mai province / นิภาพร อุปวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หลักสูตร
ปกาเกอะญอ
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75