ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การพัฒนาโปรแกรมต่อประสานกับผู้ใช้แบบปรับได้ สำหรับการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ / จันทิชา ปรีชาธีระกุล / 2547 /Full Text
Subject
ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
คอมพิวเตอร์จัดการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
382 การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนและวัดผล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ = Development of a registration and evaluation program at Montfort College Primary Section, Chiang Mai / นิติรัฐ สาลี / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การวัดผลทางการศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
383 การพัฒนาผงหมักไก่สมุนไพร / สิริกัลยา ศรียอด / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องเทศ
สมุนไพร
อาหาร -- การหมัก
384 การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลลำปาง = Development of care map for of heart faiture patient in Lampang Hospital / เบญจมาส วงศ์มณีวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
385 การพัฒนาแผนการสอนการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบโฟร์แมทซิสเต็ม = Development of lesson plans 0n Thaiwords spelling for Prathom Suksa 5 Students using 4 MAT system model / เพ็ญศรี อำพันธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
386 การพัฒนาแผนการสอนเรื่อง การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะแยกประเภทสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Developing instructional plans on creation of categorized rubbish production for prathom Suksa 4 Students / สรญา เชี่ยวสุทธิ / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งประดิษฐ์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สิ่งประดิษฐ์ -- แผนการสอน
ขยะ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การสร้างสรรค์ -- เชียงใหม่
387 การพัฒนามาตรฐานการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด = Development of skin care standard for premature infants / ผกาภรณ์ นันทา / 2547 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล
ผิวหนัง -- การดูแลและสุขวิทยา
ทารก -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Nursing -- standards
Skin care
Infant, premature
388 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ โดยการนำตนเองของนักศึกษาครูสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ = Development of the linear structural relationship model of self-directed learning characteristics of teacher students at Rajabhat Institute Chiang Mai / ไพรศิลป์ ปินทะนา / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
389 การพัฒนาระบบการจัดการบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย / กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย -- บุคลากร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- บุคลากร
การจัดการฐานข้อมูล
390 การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังอะไหล่รถยนต์ ร้านยนต์ศิลป์ จังหวัดลำปาง / ไพบูลย์ วุฒิศิริศาสตร์ / 2547 /Full Text
Subject
ร้านยนต์ศิลป์. จังหวัดลำปาง
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
รถยนต์ -- อะไหล่
391 การพัฒนาระบบการจำแนกความเหมาะสมของดินบนพื้นที่สูงบริเวณลุ่มน้ำแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of land suitability classification system for highland area in Mae Sa Noi Watershed, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ธนัญช์ หงษ์ศักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การสำรวจดิน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
392 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง / วิทูร สมพงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา -- นักเรียน
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- นักเรียน
นักเรียน -- ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
393 การพัฒนาระบบการบริหารงานวัสดุ โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Development of a supply management system at Mae Moh Hospital, Lampang Province / สุชาวลี สุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่เมาะ
พัสดุ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัสดุ -- การบริหาร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
394 การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นของโรงเรียนเมตตาศึกษา เชียงใหม่ / เทวา พรหมนุชานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนเมตตาศึกษา
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การพัฒนาเว็บไซต์
395 การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Development of an e-learning system for the information technology 2 course at Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province / พัฒนะ อินต๊ะตื้อ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
396 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = eveloping local wisdom information system learning improvement of Suksasongkhraw Chiang Mai School / นัยนา อุปกุล / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
การเรียนรู้
สารสนเทศ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่
397 การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีด้วยคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยว = Development of singleboard computer controller for CNC milling machine / จักรดาว ประทุมชาติ / 2547 /Full Text
Subject
การควบคุมอัตโนมัติ
เครื่องกัด -- การควบคุมอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมแบบโปรแกรม
การควบคุมกระบวนการผลิต
398 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุม ติดตามผลการผลิตแบบต่อเนื่องและการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต = Development of computer system to control, monitor continuous production and maintain product traceability in manufacturing process / พีรพรรณ วีรัศวิน / 2547 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
399 การพัฒนาระบบงานสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อรรถชัย โฆษณสันติ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การสอบคัดเลือก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การสอบ
400 การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจทางด้านวิศวกรรมการผลิตบนเครือข่ายองค์กรของ บริษัทอินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด = Industrial engineering DSS development on Intranet for Innovex (Thailand) Co.,Ltd. / ณัฐสิทธิ์ บุญแปลง / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทอินโนเวกซ์ (ประเทศไทย)
วิศวกรรมผลิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75